Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Våra intressenter

För Lundin Petroleum är det viktigt att ha en öppen kommunikation med de människor och organisationer som påverkas av eller som påverkar bolagets verksamhet.

Våra huvudsakliga intressenter identifieras i uppförandekoden och omfattar medarbetare, aktieägare, värdländer, lokalsamhällen och samhället i stort (se bilden).

Vi strävar efter att föra en nära dialog och upprätta ett långvarigt samarbete med våra intressenter för att bättre förstå deras synpunkter och behov och för att tillvarata deras kunskap. Detta engagemang är en viktig del av vår framgång.

Lundin Petroleum engagerar sig också i att bidra till en bättre förståelse av olje- och gasindustrin och att visa betydelsen och effekterna av samhällsansvar i den egna verksamheten, genom att aktivt delta i den pågående samhällsdebatten.

Länkar


Policy för intressentdialog

Climate change statement 2013

Climate change statement 2013

Climate change statement 2013


Medarbetare
Våra medarbetare är vår främsta resurs och vi satsar på dem för att säkerställa att de har de färdigheter, kunskaper och den motivation som krävs för att utföra arbetet på bästa sätt. Lundin Petroleums starka engagemang i att satsa på sina medarbetare syns tydligt i de goda resultat som bolaget levererat och framgår av medarbetarnas höga motivation samt bolagets låga personalomsättning.
» mer

Aktieägare
Lundin Petroleums aktieägare hålls informerade om bolagets strategi och den löpande verksamheten genom offentligt tillgänglig information (finansiella rapporter, pressmeddelanden, presentationer, hemsidan) och genom möten. Årsstämman (AGM), som hålls i Stockholm, är ett viktigt forum där Lundin Petroleum får möjlighet att träffa sina aktieägare.
» mer

Värdländer
Lundin Petroleum har ett ansvar att finna, bygga ut och producera olje- och gasresurser på ett professionellt, ansvarsfullt och transparent sätt som är till gagn för värdländerna och deras befolkningar, ägare av naturresurserna. Värdländernas myndigheter kontaktas före det att licenser förvärvas och denna kontakt fortsätter sedan på såväl nationell som lokal nivå under hela licensperioden.

Lokalsamhällen
Lundin Petroleum strävar efter att bidra till lokal utveckling och till högre levnadsstandard i de områden där verksamhet bedrivs. Vi eftersträvar att skapa förtroende med lokala samhällen genom att föra en nära dialog med lokala samhällen, såväl genom informella diskussioner som formella möten. Vi för denna dialog både före verksamhet startar och sedan fortsatt genom det operativa arbetets gång. Innan seismisk data samlas in samråder vi till exempel med lokala myndigheter, markägare, berörda lokalsamhällen och fiskare för att nå överenskommelser om när och hur seismisk insamling lämpligast bör göras.

Samhället i stort
Vårt ansvar gentemot samhället i stort är att bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling genom att bedriva vår globala verksamhet på ett etiskt och hållbart sätt som skyddar miljön och respekterar mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Vårt samhällsåtagande tar sig uttryck i många olika former och inkluderar dialoger med ideella NGO:s, media, universitet och branschorganisationer samt medlemskap i internationella initiativ för ansvarsfullt företagande. Under 2014 stärkte Lundin Petroleum sitt nordiska engagemang genom att ansluta sig till Global Compact Nordic Network, genom vilket Lundin Petroleum får möjlighet att utbyta erfarenheter och best practice med andra nordiska företag.

 

Dessa är viktiga forum för att mötas och utbyta erfarenheter och best practice med experter inom relevanta samhällsansvarsområden (ytterligare material om dialog med våra intressenter finns under länkar)