Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Om bolaget Ledningen

Bolagsledningen arbetar nära tillsammans avseende kommersiella, tekniska, HSE, finansiella och legala frågor, med målsättning att leverera ansvarsfull tillväxt och långsiktigt aktieägarvärde

Ledningsstruktur
Bolagets koncernchef och VD, Alex Schneiter, är ansvarig för den löpande verksamheten i Lundin Petroleum. Han utses av, och rapporterar till, styrelsen. VD:n tillsätter i sin tur övriga ledande befattningshavare, vilka bistår honom i utförandet av hans uppdrag, liksom i implementeringen av styrelsens beslut och instruktioner, med målet att säkerställa att bolaget når sina strategiska mål samt fortsätter leverera ansvarsfull tillväxt och långsiktigt aktieägarvärde.

Lundin Petroleums bolagsledning och ledning i de olika verksamhetsområdena består av högt kvalificerade personer med global erfarenhet från olje- och gasindustrin och inkluderar, förutom VD:

  • Investeringskommittéen, som förutom VD består av
    - Chief Operating Officer (COO), Nick Walker, som ansvarar för Lundin Petroleums prospektering, utbyggnad och produktion världen över, liksom för personalfrågor
    - Chief Financial Officer (CFO), Mike Nicholson, som ansvarar för finansiell rapportering, internredovisning, skatte- och finansieringsfrågor samt ekonomi
  • Vice President Corporate Responsibility, Christine Batruch, som ansvarar för koncernens CR- och HSE-strategi, Vice President Legal, Jeffrey Fountain, som ansvarar för alla juridiska ärenden inom koncernen, Vice President Corporate Planning and Investor Relations, Teitur Poulsen, som är ansvarig för koncernens investerarrelationer och för alla frågor rörande Lundin Petroleums corporate planning och utveckling samt Vice President Corporate Finance, Christophe Nerguararian,som är ansvarig för att hantera bolagets finansiering och kommersiella frågor.
  • Dotterbolags-/områdescheferna som ansvarar för de operativa enheternas dagliga verksamhet.

Bolagsledningens uppgifter och förpliktelser
VD:s arbetsuppgifter, och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD, regleras i arbetsordningen och i styrelsens instruktioner till VD. Förutom den övergripande ledningen av bolaget omfattar VD:s uppgifter även att säkerställa att styrelsen erhåller all relevant information om bolagets verksamhet, inklusive vinstutveckling, finansiell ställning och likviditet, samt information om väsentliga händelser såsom betydande tvister, avtal och utveckling av viktiga affärsrelationer. VD är också ansvarig för att upprätta erforderliga beslutsunderlag för styrelsens beslut och för att säkerställa att bolaget följer tillämplig lagstiftning, gällande aktiemarknadsregler och andra regelverk, såsom bolagsstyrningskoden. VD för också regelbunden dialog med bolagets intressenter, inklusive aktieägare, finansiella marknader, affärspartners och myndigheter. För att kunna fullgöra dessa uppgifter för VD nära diskussioner med styrelseordföranden rörande bolagets verksamhet, finansiella ställning, kommande styrelsemöten, implementering av beslut och andra relevanta frågor.

Bolagsledningen, under VD:s ledarskap, ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med koncernens samtliga policies, riktlinjer och rutiner på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Regelbundna ledningsmöten hålls för att diskutera alla kommersiella, tekniska, CR/HSE, finansiella, juridiska och andra relevanta frågor för att säker-ställa att kort- och långsiktiga affärsmål nås. En detaljerad rapport som sammanfattar veckans viktigaste händelser och frågor inom verksamheten skickas också på veckobasis ut till bolagsledningen. Bolagsledningen reser ofta för att följa den fortlöpande verksamheten, söka nya affärsmöjligheter och träffa bolagets intressenter, inklusive affärspartners, leverantörer, uppdragstagare, myndighetsrepresentanter och finansiella institutioner. Bolagsledningen har också kontinuerlig kontakt med styrelsen i löpande frågor och i frågor som under hand aktualiseras, i synnerhet inom ramen för styrelsekommittéerna och styrelsens representant för CR/HSE-frågor. Bolagsledningen träffar också styrelsen minst en gång per år vid det lednings-sammanträde (executive session) som hålls i samband med ett styrelsemöte på någon av bolagets operativa enheter.

Investeringskommitté
Bolagets investeringskommitté, som består av VD, CFO och COO, har inrättats av styrelsen för att bistå styrelsen i förvaltningen av bolagets investeringsportfölj. Kommitténs uppgift är att fastställa att bolaget har en tydligt uttalad investeringspolicy, för att utveckla, granska och till styrelsen rekommendera investeringsstrategier och riktlinjer i linje med bolagets övergripande policy, samt att granska och godkänna investeringstransaktioner och att följa upp att investeringsstrategier och riktlinjer efterlevs. Till investeringskommitténs ansvar och uppgifter hör även att behandla årliga budgetar och godkänna tillägg till dessa, liksom investeringsförslag, åtaganden, återlämnande av licenser, avyttring av tillgångar samt andra investeringsrelaterade uppgifter på uppdrag av styrelsen. Investeringskommittén håller regelbundna möten och träffas oftare om verksamheten så kräver.