Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter Produktion » Norge - Alvheim & Volund

Alvheim-, Volund- och Bøylafälten är belägna i vad som brukar kallas det Större Alvheimområdet som ligger i den centrala delen av Nordsjön och representerar kärnan i Lundin Norways produktionsbas. Produktion påbörjades vid fälten Alvheim och Volund under 2008 respektive 2010 och vid Bøylafältet i januari 2015.

Lundin Petroleum operations
Produktionen från både Alvheim- och Volundfältet tas emot av FPSO:n Alvheim som ägs av Alvheimfältets partners. Sedan starten har både Alvheim- och Volundfältet överträffat förväntningarna vad gäller produktionsnivå tack vare en utmärkt reservoarprestanda och en mycket hög regularitet vid Alvheim FPSO:n.

Alvheim
Alvheimfältet är ett olje-och gasfält som sträcker sig över blocken 24/6 och 25/4 i den centrala delen av Nordsjön i tre produktionslicenser PL203, PL036c och PL088bs. Fältet ligger väster om Heimdal, nära den norsk-brittiska gränsen, 224 kilometer väster om Haugesund. Fältet upptäcktes 1998 genom prospekteringsborrningen 24/6-2.

Alvheimfältet är utbyggt med ett flytande produktionsfartyg (Alvheim FPSO) med ett produktionssystem på havsbotten. Infrastrukturen består av fyra produktionsgrenrör med tillhörande flödeslinjer tillbaka till Alvheim FPSO:n, där oljan bearbetas till stabiliserad olja för mellanlagring innan den bojlastas på tankfartyg. Produktionskapaciteten är 150 000 bbls/dag (24 000 Sm³/dag). Gasen leds genom rörledningen via det brittiska SAGE-systemet (Scottish Area Gas Evacuation) till St. Fergus i Skottland.

Alvheimfältet består av kolvätesansamlingarna Kameleon, Boa, Kneler och Östra Kameleon. Boa ligger delvis på den brittiska sockeln. Viper/Kobra ansamlingen byggs ut som en återkoppling på havsbotten till undervattensanläggningen på Volund, och produktion förväntas påbörjas sent under 2016.

De nuvarande uppskattade totala utvinningsbara reserverna har ökat med cirka 50 procent jämfört med utbyggnadsplanens uppskattning tack vare en förbättrad reservoarförståelse, ytterligare utbyggnadsborrningar och produktionsoptimering. Reservoaren består av sandsten med hög porositet och permeabilitet i Heimdalformationen från tidig tertiärperiod. Sanden har samlats från djupa marina turbina strömmar och ligger för närvarande på ett djup av ca 2 000 meter under jordskorpan. De tunna oljezonerna (ner till en tjocklek på 18 m) har dränerats med hjälp av långa, horisontala flerförgrenade borrningar.

Alvheim

Nyckeltal

»

Resterande bruttoreserver (31.12.2015): 119,1 miljoner boe (inklusive Viper/Kobra)

»

Kolvätetyp: Olja och gas

»

Lokalisering: Blocks 24/6 och 25/4 i Nordsjön

»

Fyndighetsborrning: 24/6-2 Kameleon (1998), 25/4-7 Kneler och 24/6-4T2 Boa

»

Produktionsstart: Juni 2008 (Viper/Kobra, produktion förväntad sent under 2016)

»

Planerad avstämning av gas: 2026
Licensinformation

»

Licens: PL203, PL088BS, PL036C

»

Operatör: Aker BP (65%)

»

Partners: Lundin Norge (15%), ConocoPhillips Skandinavia (20%)
Reservoarbeskrivning

»

Reservoarens ålder: Paleocen

»

Sedimentationsmiljö: Deposition av undervattensturbosit, Heimdalformationen

»

Reservoardjup: 2 100 m
Produktionstrategi

»

Brunnstyp: 15 producerande borrningar

»

Reduceringsstrategi: Ett aktivt aquifertöd, ingen injicering i reservoaren

»

Förväntad livslängd: 2032
Utbyggnadslösning

»

Alvheim FPSO

»

4 undervattensramar kopplade till FPSO, 15 producenter

»

Viper/Kobra - undervattensanläggning återkopplad till Volund, 2 producerande borrningar
Export av oil och gas

»

Lastning av olja från Alvheim FPSO:n

»

Gasexport till SAGE (Scottish Area Gas Evacuation)

Volund

Volundfältet, beläget i den norra delen av blocket 24/9, har byggts ut med en återkoppling till en dedikerad tredjepartsseparator på FPSO:n Alvheim. Aker BP driver licensen PL150 med en 65-procentig ägarandel och Lundin Norge är den enda partnern med 35 procent. Två prospekteringsbrunnar som borrades 1993 hittade olja i tunna sandstensskikt, men upptäckten definierades som icke-kommersiell. Under 2003 startade partnerna ett borrprogram för att få ökad förståelse för den komplexa geologin. Reservoaren består av sand som injiceras upp genom skikten och bildar en geometri likt den i ett badkar. Produktionsborrningarna placeras i "badkarets" väggar av denna anledning. Utbyggnadsplanen godkändes år 2006 och produktionsstart skedde under 2009.

Volund

Nyckeltal

»

Resterande bruttoreserver (31.12.2015): 27,3 miljoner boe

»

Kolvätetyp: Olja

»

Lokalisering: Block 24/9 i Nordsjön

»

Fyndighetsborrning: 24/9-5 (1994) och 24/9-7 (2004)

»

Produktionsstart: September 2009
Licensinformation

»

Licens: PL150

»

Operatör: Aker BP (65%)

»

Partners: Lundin Norge (35%)
Reservoarbeskrivning

»

Reservoarens ålder: Paleocen

»

Sedimentationsmiljö: Storskalig injiceringsfälla från Hermodformationen som primärt är en djup marin deposit

»

Reservoardjup: 1 900 m
Produktionstrategi

»

Brunnstyp: 4 producerande borrningar + 1 vatteninjektor

»

Reduceringsstrategi: Vatteninjicering från Alvheim FPSO:n

»

Platåproduktion: 35 500 bbls/d

»

Förväntad livslängd: 2028
Utbyggnadslösning

»

Undervattenssystem: 1 undervattensram

»

Pipeline (8 km) till Alvheim FPSO:n
Export av oil och gas

»

Lastning av olja från Alvheim FPSO:n

»

Gasexport till SAGE (Scottish Area Gas Evacuation)
 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe