Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Våra medarbetare

Våra medarbetare är Lundin Petroleums främsta resurs för att skapa nya möjligheterEn nyckelresurs
Det låga oljepriset och den volatila makroekonomiska miljön innebär att olje- och gasindustrin ställs inför stora utmaningar, med minskade investeringar och stor osäkerhet inom vår bransch som följd. I detta läge ser vi det som avgörande för vår förmåga att nå våra mål att vi fortsätter att satsa på att attrahera och behålla talangfulla och innovativa medarbetare. Vi har hittills genom åren, tack vare vår dynamiska arbetsmiljö som präglas av entreprenörsanda, framgångsrikt lyckats attrahera och behålla de främsta förmågorna i branschen. Allteftersom verksamheten fortsätter att växa är det denna solida grund av medarbetare i världsklass som kommer att ta vår transformerande tillväxt till nästa nivå.

Vid slutet av 2015 hade Lundin Petroleum totalt 589 anställda inom koncernen, i åtta olika länder. Majoriteten av bolagets medarbetare finns i Norge med 57 procent av den totala personalstyrkan, följt av Malaysia med 21 procent.

Lundin Petroleum anlitar också ett stort antal uppdragstagare och konsulter, vilket ger bolaget flexibilitet att snabbt kunna anpassa arbetsstyrkan till aktivitetsnivåerna. Under 2015 kontrakterades totalt 128 uppdragstagare och konsulter för uppdrag inom prospektering, utbyggnad och annan operativ verksamhet. Lundin Petroleum tillämpar samma höga yrkes-etiska standard för sina uppdragstagare som för sina egna anställda, vilket återspeglas i bolagets nyckeltal för resultat inom hälsa och säkerhet (Key Performance Indicators, KPI). Från och med 2015 inkluderas också en leverantörsförsäkran i alla nya kontrakt som bolaget tilldelar.

Investera för framtiden
Lundin Petroleum investerar i sin framtida personalstyrka genom att utveckla och ta vara på talanger.

Samtidigt som vi satsar på våra nuvarande medarbetare arbetar Lundin Petroleum också aktivt för att säkra tillgång till morgondagens mest talangfulla individer. I samtliga verksamhetsländer erbjuds traineeplatser inom petroleumteknik, geologi och corporate responsibility.

Lundin Petroleums personalprinciper:
  • Koppla belöning och rörlig ersättning till individuellt fastställda prestationsmål för att uppmuntra till enastående engagemang och prestationer, vilket i sin tur ökar värdeskapandet inom alla delar av Lundin Petroleum.
  • Engagemang, delaktighet och medverkan genom vår prestationsledningsprocess (Performance Management Process).
  • Stödja och uppmuntra vidareutbildning och personlig utveckling.
  • Ha innovativa strategier för att rekrytera och behålla medarbetare.
  • Uppmuntra en säker och respektfull arbetsmiljö för alla medarbetare där hälsa, säkerhet och miljö (HSE), mångfald och lika möjligheter är av yttersta vikt och är inskrivet i Lundin Petroleums uppförandekod och Green Book.
  • Fortsätta att upprätthålla ett starkt stabilitetsindex avseende medarbetarna.

Lundin Petroleum employe
Kvinnor och män 2015
Anställda Kvinnor
Män
29%
71%
Ledande befattningar Kvinnor
Män
20%
80%
Styrelse Kvinnor
Män
38%
62%


Användbara länkar


 » Lundin Petroleum rankad som en av Norges mest attraktiva arbetsgivare under 2014

 
 


Visste du....att Lundin Petroleum grundades 2001 med andelar i endast tre prospekteringslicenser
att Lundin Petroleum är det nuvarande största oberoende olje- och gasbolaget i Europa, mätt i börsvärde
att Lundin Petroleum har cirka 600 medarbetare världen över
att vid slutet av 2015 hade Lundin Petroleum medarbetare från 24 olika nationaliteter inom verksamheten världen över