Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i Lundin Petroleums verksamhet världen över

Majoriteten av Lundin Petroleums verksamhet är belägen offshore och i några av de mest utvecklade och reglerade områdena i världen, vilket betyder att vi bedriver verksamhet i lågriskmiljöer vad gäller potentiella överträdelser mot mänskliga rättigheter. Lundin Petroleums åtagande om att bedriva en ansvarsfull verksamhet omfattar bolagets anställda men även uppdragstagare och andra externa aktörer som kan beröras av verksamheten. Nationella och lokala lagar följs såväl som principer för ansvarsfullt företagande och mänskliga rättigheter som etablerats i olika internationella initiativ, till exempel FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Policys
Lundin Petroleum respekterar och skyddar arbetstagares rättigheter, vilket omfattar föreningsfrihet, rätt till kollektivavtal och lika rättigheter utan diskriminering på grund av ålder, kultur, funktionshinder, kön, ras eller religion.

En särskild policy för mänskliga rättigheter och implementerande riktlinjer har tagits fram för att försäkra att mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i Lundin Petroleums verksamhet världen över.

Länkar


Policy för mänskliga rättigheter

Uttalande om Whistleblowing

Staff CR Handbook

Climate change statement 2013

Utbildning
Samtliga Lundin Petroleums medarbetare genomgår en induktion vid anställningens start för att informeras om rättigheter och ansvarsområden, samt om principerna i Lundin Petroleums uppförandekod och de övriga policydokumenten om samhällsansvar. Presentationer om bolagets policy och riktlinjer för mänskliga rättigheter har givits till styrelsen och till personal i Frankrike, Indonesien, Malaysia, Norge, Schweiz och Nederländerna.

Klagomål
Hantering av klagomål och avhjälpande åtgärder finns beskrivna i Lundin Petroleums riktlinjer för mänskliga rättigheter.


En policy och rutin för visselblåsning har tagits fram och fastställer vad en medarbetare eller uppdragstagare ska göra vid misstanke om oegentligheter som bryter mot Lundin Petroleums principer om samhällsansvar eller gällande lag.

Externt engagemang
Lundin Petroleum har stärkt sitt engagemang för skydd av mänskliga rättigheter genom att ansluta sig till olika internationella initiativ och genom att delta i forum för ansvarsfullt företagande och mänskliga rättigheter:FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
Global standard med riktlinjer för hur företag kan förebygga överträdelser mot mänskliga rättigheter i verksamheten.
  • Undertecknat av Lundin Petroleum 2012
  • Deltar i årligt FN-forum för företag och mänskliga rättigheter där dialog förs med experter på mänskliga rättigheter och med intressenter


FN:s Global Compact
Världens största initiativ för ansvarsfullt och hållbart företagande som uppmanar företag att implementera tio universella principer om mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöskydd och anti-korruption.
  • Lundin Petroleum är medlem sedan 2010
  • Framstegsrapport skickas in årligen
  • Medlem av Global Compact Nordic Network Group sedan 2014, vilket är ett forum för att utbyta erfarenheter och best practice med andra nordiska företag