Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Historik

Familjen Lundin har arbetat med prospektering och produktion av olja i över trettio år. Lundin Petroleum har rötter i det tidiga 80-talet i form av International Petroleum, som sedan blev International Petroleum Corporation (IPC), följt av Lundin Oil i slutet av 90-talet innan det slutligen blev Lundin Petroleum 2001.


I den här presentationen beskrivs de större händelserna i Lundin Petroleums historia från början av 80-talet fram till i dag.
 
International Petroleum grundas av Adolf H. Lundin med prospekteringstillgångar i Mellanöstern, Texas och Biscayabukten.
International Petroleum inleder produktion på Salehfältet, offshore Förenade Arabemiraten.
International Petroleum Corporation (IPC) upptäcker Bukhafältet offshore Oman. Fyndigheten flödar över 2 000 bopd och 22 MMscf gas. Fyndigheten utvärderas och meddelas vara kommersiell 1989.
Gasfältet Pandora upptäcks av IPC offshore Papua Nya Guinea.
Fältet Bunga Orkid utanför Malaysia upptäcks av IPC. Fältet ger 4 900 bopd och 47,5 MMscf gas. Ytterligare två fyndigheter görs på Bunga Pakma och Bunga Raya.
IPC förvärvar 100 procent av Weltonfältet och dess satellitfält tillsammans med produktionsanläggningar, onshore Storbritannien. Welton är det näst största fältet onshore i Storbritannien. Företaget genomför ett optimeringsprogram för borrningar som leder till väsentligt högre produktionsnivåer.
I juli 1992 får IPC som operatör godkännande för att bygga ut Bukhafältet, Omans första oljefält offshore. Företaget installerar bland annat en oljeplattform och en 35 km lång pipeline till produktionsanläggningen RAKGAS. Projektet slutförs med framgång i april 1994.
IPC gör ett nytt fynd i Bunga Kekwa i Malaysia/Vietnam. Fyndigheten ger 10 200 bopd och 179 MMscfpd.
Adolf H. Lundin blir största aktieägare i Sands Petroleum AB i april 1995. I oktober samma år förvärvar Sands Neste Oy:s intressen i Nordsjön som omfattar åtta producerande fält (bl.a. Ninian, Claymore, Nelson och Brae), en fältutbyggnad och ett antal prospekteringslicenser tillsammans med äganderätten till infrastrukturen.
IPC inleder oljeproduktion i Bunga Kekwa, offshore Malaysia/Vietnam. Första delen av utbyggnaden består av en lättviktsplattform med tre producerande borrningar återkopplade till ett FPSO-fartyg. Den inledande produktionen överstiger 13 000 boepd.
IPC går samman med Sands Petroleum och bildar Lundin Oil AB. Efter sammanslagningen har Lundin Oil reserver på 158 MMboe, producerande tillgångar i Malaysia/Vietnam och Storbritannien samt verksamhet i ytterligare sex länder i olika delar av världen.
Lundin Oil upptäcker fältet En Naga North i block NC177 som ligger i Sirte Basin i Libyen. År 1999 upptäcks en annan oljefyndighet längre västerut. Tillsammans har fälten En Naga North och West oljereserver på 100 MMboe.
Lundin Oil upptäcker som operatör en ny stor oljefyndighet på strukturen Thar Jath i block 5A i södra Sudan. Fyndigheten flödar 4 260 bopd under test. Till följd av utvärderingsprogrammet redovisas bevisade och sannolika bruttoreserver om 149 MMbo.
Fas två av utbyggnaden av block PM-3, offshore Malaysia/Vietnam inleds med undertecknandet av ett försäljningsavtal för gas. Fas 2 utformas för att integrera fälten Bunga Kekwa, Bunga Seroja och Bunga Raya för att kunna producera 40 000 bopd och 250 MMscfpd. Utbyggnadsplanen omfattar ett antal plattformar och pipelines mellan fälten som återkopplas till en central produktionsplattform.
Lundin Oil förvärvar Red Sea Oil Corporation. Förvärvet ger Lundin Oil 100-procentigt ägarskap av fälten En Naga North och West som innehåller 100 MMbo och är belägna i Sirte Basin i Libyen.
Lundin Oil avyttrar de libyska intressena En Naga North och En Naga West till Petro Canada.
Lundin Oils framgångssaga kulminerar när företaget tas över av Talisman Energy i en affär som värderas till 470 miljoner USD.
Lundin Petroleum bildas till följd av att det kanadensiska bolaget Talisman Energy förvärvar Lundin Oil AB. Med bolagsledning och teknisk kompetens från Lundin Oil och med prospekteringstillgångar i Sudan och Iran samt ett aktieinnehav i det ryska oljebolaget KMOC börsnoteras Lundin Petroleum på Nya Marknaden i Sverige i september 2001.
Lundin Petroleum köper Coparex International av BNP Paribas för 172,5 miljoner USD, vilket utökar den befintliga portföljen med prospekterings- och produktionstillgångar i Frankrike, Nederländerna, Tunisien, Venezuela, Indonesien och Albanien. Förvärvet transformerar Lundin Petroleum från ett rent prospekteringsbolag till en betydelsefull aktör inom prospektering och produktion med en produktion om cirka 16 000 boepd.
I början av 2003 tar Lundin Petroleum sitt första steg in på den norska kontinentalsockeln genom att förvärva 75 procent av aktieinnehavet i det norska prospekterings- och produktionsbolaget OER oil för 30 miljoner NOK.
Under sommaren 2003 säljer Lundin Petroleum sin licensandel i block 5A i Sudan till Petronas Carigali för 142,5 miljoner USD.
År 2003 förvärvar Lundin Petroleum en portfölj med produktionstillgångar i Storbritannien, Irland och Norge från DNO AS för 165 miljoner USD.
När DNO-förvärvet slutförs dubblas Lundin Petroleums reserver till 137 miljoner fat oljeekvivalenter och produktionen ökar till 28 900 boepd i genomsnitt. I augusti 2004 produktionsstartas Broomprojektet, ett satellitfält till Heatherfältet offshore Storbritannien, med en bruttoproduktion som överstiger 25 000 boepd från tre borrningar.
I september 2004 godkänns utbyggnadsplanen för Alvheimprojektet i Norge med 220 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe).
Lundin Petroleums grundare och hedersordförande Adolf H. Lundin avlider i september 2006 vid 73 års ålder. Han var en pionjär inom olje- och gruvindustrin, och hans vision lade grunden till framgångarna för Lundin Petroleum och många andra bolag i råvarusektorn.
Lundin Petroleum förvärvar Valkyries Petroleum i en transaktion som helt betalas med aktier. Valkyries tillgångar omfattar intressen i fyra producerande fält samt prospekteringsblocket Lagansky i Kaspiska havet.
Oudnafältet i Tunisien slutförs och kommer i produktion i november 2006. Fältet omfattar en produktionsborrning som understöds av en vatteninjiceringsborrning, båda återkopplade till FPSO-fartyget Ikdam. Den totala produktionen vid årets slut uppgår till 40 000 boepd.
Fyndigheten Luno upptäcks utanför Norge med bevisade och sannolika reserver om 95 miljoner boe och ytterligare potential att utvärdera. Efter ett utvärderingsprogram utökas reserverna till 207 MMboe.
Alvheimfältet produktionsstartas i juni 2008. Fältets slutliga bruttoutvinning uppgår till över 320 MMboe, och platåproduktionen överstiger 90 000 boepd, brutto.
En ny stor oljefyndighet upptäcks i Ryssland på strukturen Morskaja i Kaspiska havet.
Ytterligare tre fyndigheter upptäcks i det större Alvheimområdet i Norge: Viper, South Kneler och Marihøne (som nu heter Bøyla).
Lundin Petroleum knoppar av sin verksamhet i Storbritannien till det nybildade företaget EnQuest. EnQuest förvärvar olje- och gasproduktion, utbyggnads- och prospekteringstillgångar samt verksamhet i Storbritannien från både Lundin Petroleum och Petrofac Limited som är börsnoterat i London. Lundin Petroleum erhåller 55 procent av aktierna i EnQuest och delar ut dessa till Lundin Petroleums aktieägare.
I Norge påbörjas produktion vid Volundfältet, via en återkoppling till Alvheimanläggningarna, med en bruttoproduktion på 10 000 bopd. Platåproduktionen förväntas uppgå till 25 000 bopd, brutto.
I september 2010 upptäcks en gigantisk oljefyndighet genom en prospekteringsborrning på strukturen Avaldsnes, offshore Norge. Fyndighetsborrningen flödar cirka 5 000 bopd av högkvalitativ olja och beräknades efter två utvärderingsborrningar att initialt innehålla utvinningsbara betingade bruttoresurser om 800 MMboe - 1,8 miljarder boe i licensen PL501.
Ännu en oljefyndighet görs i Norge på strukturen Apollo, fyra kilometer nordväst om Lunofältet. Initiala utvinningsbara betingade bruttoresurser i PL338 förväntas uppgå till 15-65 miljoner fat olja.
Den positiva trenden fortsätter under 2011 med fyndigheter i Norge och Malaysia. I Norge hittas olja vid Caterpillar och Tellus, och en gasfyndighet görs på strukturen Skalle i Barents hav. I Malaysia hittas gas i de första två borrningarna offshore Sabah. Ytterligare en fyndighet görs på strukturen Janglau offshore, Malaysiska halvön.
En betydande oljefyndighet upptäcks på strukturen Aldous MS i Norge, vilken är en fortsättning på Avaldsnesfyndigheten från 2010 (båda har ändrat namn till Johan Sverdrup). Till följd av utvärderingsborrningar på Johan Sverdrup ökar resursuppskattningarna. Bruttoreserverr uppskattas till 1,65–3,0 miljarder boe för det sammanslagna fältet.
Utvärderingsborrningar på Johan Sverdrupfyndigheten fortsätter under hela 2012. Sex fyndigheter görs under året; Geitungen och Salina i Norge, Tembakau och Berangan i Malaysia och ytterligare två fyndigheter i Frankrike och Nederländerna. I Norge godkänns utbyggnadsplaner för Edvard Grieg och Bøyla och produktion påbörjas vid Gaupefältet.
Ytterligare sju utvärderingsborrningar genomförs på fyndigheten Johan Sverdrup under 2013. Två fyndigheter görs i Norge; Luno II i Utsirahöjdsområdet och Gohta i Barents hav. Konstruktionen av anläggningarna för Edvard Griegprojektet fortsätter under hela året. Utbyggnadsplanen för Bertam i licens PM307 i Malaysia beviljas.
Utvärderingsprogrammet för Johan Sverdrup slutförs och utbyggnadskonceptet för Fas 1 av Johan Sverdrup godkänns av licenspartners. En betydande ny oljefyndighet görs på Altastrukturen i södra Barents hav och produktion startar från Brynhildfältet i Nordsjön.
Utbyggnadsplanen för Fas 1 av det gigantiska fältet Johan Sverdrup mottog slutligt godkännande i augusti 2015. Till följd av godkännandet har 2P reserver om 505 MMboe, netto, baserat på en licensandel om 22,60 procent, tilldelats fältet. Produktion från Fas 1 av utbyggnaden beräknas starta i slutet av 2019.
Alex Schneiter utses till koncernchef och vd för Lundin Petroleum efter Ashley Heppenstalls beslut att lämna sin verkställande position i bolaget.
Produktion från tre fält startas under 2015. Produktion från fälten Bøyla (Norge) och Bertam (Malaysia) startade i början av året. Årets viktigaste händelse är produktionsstarten av Edvard Grieg i november, med Lundin Norway som operatör.
 
 • 1981
  1983
  1986
  1988
  1991
  1993
  1994
  1995
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016