Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Hälsa och säkerhet
Alex Schneiter quote

Hälsa och säkerhet kommer först

För Lundin Petroleum kommer hälsa och säkerhet alltid först. Vi är verksamma inom olje- och gasindustrin och är därmed exponerade för säkerhetsrisker, och olyckor kan potentiellt inträffa var och när som helst. Det är vårt ansvar att förebygga olyckor och andra incidenter och att förse våra anställda och uppdragstagare med en säker och hälsosam arbetsmiljö. Lundin Petroleum har tagit fram specifika policys, processer, rutiner och handlingsplaner för att se till att detta ansvar efterlevs och att risker minimeras.

Styrning av hälsa, säkerhet och miljö (HSE)
Lundin Petroleums HSE-mål och ramverk, som illustreras i bilden till höger, beskriver de processer för planering, implementering, översyn och granskning som finns på plats för att säkerställa goda rutiner i verksamheten och fortlöpande förbättring av HSE-arbetet.

Länkar

Hälsa- och säkerhetspolicy

 

 


 


Frekvens incidenter med förlorad arbetstid

 

 

HSE framework