Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Miljö

Värna om miljön i verksamhetens alla stadierLundin Petroleums ansvar är att begränsa eventuell natur- och miljöinverkan från verksamheten. Alla verksamhetsområden, från fält onshore Frankrike till offshoreverksamhet på den norska kontinentalsockeln, har sina egna naturliga förutsättningar och känsligheter. Som en ansvarsfull operatör är respekt och engagemang för bevarandet av miljön av yttersta vikt för Lundin Petroleum.

Omfattande miljöpåverkans- och baslinjestudier genomförs både före och under all prospekterings- och produktionsverksamhet för att säkerställa att miljön skyddas. Dessa krav är fastställda i Lundin Petroleums HSE-ledningssystem (Green Book) och gäller för koncernens samtliga verksamhetsländer, som utför miljöstudier utöver vad som krävs från nationella och lokala lagar och förordningar.

En fyndighets livscykel, från licensansökan till återställning, har vanligtvis sex viktiga steg vid vilka bolaget noga måste analysera all potentiell påverkan på miljön.

Länkar

Borrning i FrankrikeSlide background
1. Licensansökan
För planerade eller nyligen förvärvade licenser samlar vi in data som analyseras med syfte att ge en uppfattning om de särskilda miljömässiga förutsättningarna för områdena där verksamhet skall bedrivas. Därutöver genomförs också miljömässiga baslinjestudier i syfte att identifiera om det finns några miljöaspekter som kan påverkas av verksamheten. Detta för att ge oss möjlighet att vid behov vidta lämpliga åtgärder för att minimera verksamhetens inverkan.
Slide background
2. Insamling av seismisk data
I de nya områden där det är nödvändigt att samla in seismisk data, samråder vi innan insamlingen påbörjas med lokala intressenter såsom myndighetstjänstemän och markägare samt berörda lokalsamhällen och fiskeföretag. Dessa samråd utgår från utfallet av miljöpåverkansstudierna och syftar till att nå en överenskommelse om när och hur insamlingen av seismisk data kan ske. När så krävs inleder bolaget dialog med fiskeindustrin för att undvika insamling av seismisk data under särskilt känsliga perioder, och där det anses lämpligt upprättas en plan för kompensation.
Slide background
3. Prospekterings- och utvärderingsborrning
Innan prospekterings- eller utvärderingsborrning påbörjas görs omfattande miljöpåverkans- och baslinjestudier av den planerade verksamheten varpå ett miljötillstånd inhämtas från värdlandets myndigheter. Studiens omfattning beror normalt på tillgången på redan befintlig kunskap och kan innefatta genomgång av aktuell litteratur, besiktning på plats och provtagning från vatten och sediment. Beroende på utfallet av dessa studier vidtas eventuella åtgärder för att minimera verksamhetens miljöpåverkan, till exempel att göra en riktad, avvikande borrning, ändra mönstret för riggens förtöjningsankare eller att transportera borravfall till land. Utöver studier vidtas även andra miljöskyddsåtgärder under borrningar, såsom riskbedömningar, beredskapsplaner för nödsituationer och oljeutsläpp samt utbyte av kemikalier mot miljövänligare alternativ när det är möjligt.
Slide background
4. Utbyggnad av fält
Så snart utbyggnadsbeslut fattats, genomförs fullskaliga miljöpåverkansbedömningar och miljöledningsplaner fastställs i syfte att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Ett exempel på detta är att bolagets anläggningar konstrueras för att minimera utsläpp i luft och hav, samt miljöpåverkan på land. Bland andra tekniska lösningar märks teknik för låga NOX-utsläpp, värmeåtervinning, återföring av använt vatten i reservoaren, återvinning av facklad gas, gasinjicering eller, som i Norge, elförsörjning från land för anläggningar offshore. Dessa exempel har alla applicerats vid design och konstruktion av Edvard Griegplattformen i Norge.
Slide background
5. Produktion
När produktionsfasen inleds finns såväl bolagets HSE-ledningssystem och HSE-plan som detaljerade uppföljnings-program på plats för att mäta utsläppsnivåerna i luften och, för verksamhet offshore, i havet. Denna uppföljning gör att bolaget kan identifiera områden och mål för förbättringar, såsom energioptimering och effektivt användande av kemikalier.
Slide background
6. Projektavslut och återställning
Vid projektavslut sker återlämning i enlighet med best practice och tillämpliga förordningar om fältåterställning och återvinning av material. För anläggningar onshore avlägsnas alla byggnadsstrukturer och träd planteras. Vid överenskommelse med markägaren kan dock byggnadsstrukturer byggas om och lämnas kvar för att till exempel användas till lagring av jordbruksutrustning.