Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Operations Utbyggnader » Norge - Johan Sverdrup

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln och kommer att förlänga den norska oljeindustrins existens för flera årtionden framöver. Fyndigheten sträcker sig över ett område på cirka 200 km² på Utsirahöjden i den centrala delen av Nordsjön.

Johan Sverdrup
Plan för Fas 1 av Johan Sverdrupfältet

Visste du....att utbyggnaden av Johan Sverdrup kommer att vara ett av de viktigaste industriella projekten i Norge under de kommande 50 åren
att Johan Sverdrups reserver uppskattas till mellan 1,9 och 3.0 miljarder boe, vilket gör det till en av de största oljefyndigheterna på den norska kontinentalsockeln
att vid maximal nivå kommer Johan Sverdrup att stå för 25% av all norsk oljeproduktion
att utbyggnaden av Fas 1 av Johan Sverdrup kan ge uppemot 51 000 arbetsår i Norge och produktionsfasen uppemot 2 700 arbetsår
att strömförsörjningen för Johan Sverdrupfältet kommer att genereras från land, vilket beräknas minska koldioxidutsläppen med 19 miljoner ton över fältets livstid
Johan Sverdrupfältet ligger 155 km väst om Stavanger och fyndigheten gjordes 2010 då Lundin Norway upptäckte Avaldsnesstrukturen i PL501, följt av Statoils upptäckt av strukturen Aldous i PL265 under 2011. Johan Sverdrupfältet var ett direkt resultat av fyndigheten Edvard Grieg som Lundin Norway fann 2007, eftersom den geologiska modellen för Johan Sverdrup baserades på samma grund som för Edvard Grieg.

Godkänd utbyggnadsplan

Utbyggnadsplanen för det gigantiska Johan Sverdrupfältet lämnades in till det norska olje- och energidepartementet i februari 2015. Det norska Stortinget gav sitt stöd i juni 2015 och därefter godkändes planen för Fas 1 av det norska olje- och energidepartementet i augusti 2015.

Reserver och produktion
Efter att samordningsavtalet för Johan Sverdrup fastställts och utbyggnadsplanen godkänts, har Lundin Petroleum redovisat bevisade och sannolika reserver (2P reserver) för hela fältet om 513,5 MMboe, netto, baserat på Lundin Petroleums licensandel om 22,60 procent. Det totala resursintervallet för fältets totala utbyggnad uppskattas till mellan 1,9 och 3,0 miljarder boe, brutto, enligt prognos från Statoil. Dessa volymer är angivna i boe och inkluderar olja, gas och flytande naturgas och cirka 95 procent består av olja.

Den totala produktionskapaciteten för olja och gas förväntas till 660 000 fat olja per dag. Detta gör Johan Sverdrup till ett av de fem största fälten som någonsin upptäckts på den norska kontinentalsockeln, och när total platåproduktion uppnås kommer Johan Sverdrup sannolikt att representera cirka 25 procent av all norsk olje- och gasproduktion.

Utbyggnad i flera faser
Johan Sverdrupfältet kommer att byggas ut i flera faser och med ett flertal fasta plattformar. Konstruktionsarbetet för Fas 1 påbörjades under 2015 och projektet fortgår enligt plan. Majoriteten av avtalen för Fas 1 har nu tilldelats, vilket har resulterat i att den sammanlagda kostnaden för projektet har minskat jämfört med den ursprungliga uppskattningen. Bruttoinvesteringen för Fas 1 uppskattas nu till 99 miljarder NOK (nominellt), och innefattar såväl exportpipelines för olja och gas som utbyggnadsborrningar och elförsörjning från land.

Produktion för Fas 1 beräknas starta i slutet av 2019 med en förväntad produktion om uppemot 440 000 fat olja per dag, brutto. Fas 1 kommer att innefatta 35 produktions- och injiceringsborrningar, varav 17 borrningar kommer att genomföras före produktionsstart.

Produktion för Fas 2 beräknas starta 2022. Den totala investeringskostnaden, inklusive kostnader för Fas 1, uppskattas för närvarande till mellan 140 och 170 miljarder NOK (real 2016).

Pipeline för export
Johan Sverdrups olje- och gasproduktion kommer att transporteras till land via pipelines för olja och gas. En 36 tum stor och 274 km lång pipeline för olja kommer att installeras och kopplas till oljeterminalen i Mongstad på den norska västkusten. En 18 tum stor och 165 km lång pipeline för gas kommer att installeras och kopplas till Kårstøs gasterminal, där gasen sedan bearbetas och transporteras vidare.

Lundin Petroleum har en licensandel om 22,60 procent i Johan Sverdrupfältet. Statoil är operatör med en licensandel om 40,0267 procent och andra partners är Maersk Oil med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Aker BP med 11,5733 procent.


Building Johan Sverdrup
<<< Johan Sverdrup presentation >>>


Fakta om Johan Sverdrupfältet
Fältcentret för Johan Sverdrups första fas kommer att bestå av fyra plattformar med ståljackets som kommer att vara sammanlänkade med varandra genom brygginstallationer, i ett vattendjup om cirka 120 meter.
Processanläggningsplattform

»

Plattformsdäcket har tre moduler med två system för olje- och gasseparation, rening av producerat vatten samt gasbehandlings- och servicesystem.

»

Fas 1 produktionsnivå över 440 000 bopd, brutto

»

Plattformsdäcket har stöd av en ståljacket på åtta ben och är 100 meter långt och 23 meter brett och vikten beräknas till 23 000 ton.
  • Borrplattform

»

   • Fältcentret planeras att byggas ut med en integrerad borranläggning. Detta koncept valdes på grund av förhållanden på havsbotten och antal borrningar från fältcentret.

»

   • Plattformsdäcket består av 48 borrmynningar, underhållsdäck och förgreningsrör.

»

   • Förborrning utförs av en halvt nedsänkbar borrigg genom en förborrningsmall.

»

   • Torrvikten uppskattas till 15 000 ton. Storlek: 40 meter x 83 meter.
  • Plattform för stigrör

»

   • Detta är centrum för export av bearbetad olja och gas samt centrum för inkommande volymer från framtida återkopplingar från satellitfält. Plattformen är utformad med mellan 40 till 50 stigrör samt J-rör.

»

Vatteninjicerings- och oljeexportpumpar är också lokaliserade här.

»

   • Plattformen har en konverteringsmodul (likström/växelström) för elförsörjning från land.

»

   • Vid den första fasen består plattformen av tre moduler. Stora delar av väderdäcken på dessa moduler har utformats för att möjliggöra framtida installation av IOR-moduler (för förbättrad oljeutvinning) och/eller för att hantera ökad produktion från framtida utbyggnadsfaser.

»

   • Plattformsdäckets torrvikt är cirka 19 000 ton i den första fasen och längd och bredd är cirka 125 respektive 30 meter.
  • Boendekvarter

»

Plattformsdäcket består av själva boendeanläggningen, med 450 kabiner, kontrollrum och service/kontrollsystem.

»

Även helikopterplatta och livbåtar finns lokaliserade här.

»

Storleken är 85 x 28 meter, och det stöds av en ståljacket på fyra ben.

»

Vikten är cirka 16 500 ton.
Transportlösningar

»

Oljan kommer att transporteras till Mongstadterminalen i Hordalands län genom en 274 kilometer lång pipeline med en diameter om 36 tum.

»

I projektet ingår landning och anpassning samt ändringar vid Mongstadterminalen.

»

Gasen kommer att transporteras till Kårstø i Rogalands län för bearbetning och vidare transport.

»

Pipelinen kommer att vara 165 kilometer lång, med 18 tums diameter. Den kommer att återkopplas till Statpipe-systemet med hjälp av en återkoppling på havsbotten (hot tap).

»

Återkopplingspunkten ligger cirka 10 kilometer väster om Karmøy.
  • Reservoaren

»

Volymerna för hela fältet uppskattas till mellan 1,9 och 3,0 miljarder fat oljeekvivalenter.

»

Reservoaren sträcker sig över 200 kvadratkilometer.

»

Reservoaren ligger på ett djup om cirka 1800 - 1900 meter under havsbotten.

»

Reservoaregenskaperna är mycket bra och kännetecknas av goda flödesegenskaper. Normalt tryck och normal temperatur (hydrostatisk).

»

Kräver tryckstöd från vatteninjicering. Oljan i området är av en kvalitet som kallas «mediumolja» vid 28 API.
  • Borrningar

»

Fas 1 innefattar totalt 35 borrningar, både produktions- och injicerings borrningar.

»

17 borrningar (både produktions-och injicerings) kommer att förborras från 2016 för snabb produktion.

»

Vatteninjiceringsmallar planeras från början eftersom tryckstöd är nödvändigt från produktionsstart. Vatteninjicering har valts.
 
Johan Sverdrup
Exportanläggningar för Fas 1 av Johan SverdrupNyckeln till fyndigheten Johan Sverdrup
Det tog 40 år av försök från ett flertal oljeföretag innan Lundin Norway slutligen fann lösningen till att finna oljereserverna i Utsirahöjden.

Utbyggnadsplan för Johan Sverdrup
Utbyggnadsplanen (PDO) för Johan Sverdrupfältet lämnades in till det norska olje- och energidepartementet den 13 februari 2015.

 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe