Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Bolagsstyrning


Vägledande principer för bolagsstyrning
Lundin Petroleum är ett oberoende svenskt olje- och gasprospekterings- och produktionsbolag med fokus på två kärnområden: Norge och Malaysia. Bolaget har därutöver tillgångar i Frankrike, Nederländerna och Ryssland. Lundin Petroleum har en effektiv koncernstruktur med cirka 30 bolag i åtta jurisdiktioner. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Lundin Petroleum AB (publ). Lundin Petroleum har cirka 600 högt kvalificerade medarbetare inom olje-och gasindustriområdet från 24 olika nationaliteter.

Lundin Petroleum fokuserar på att genom prospektering skapa långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter. Sedan bolaget grundades 2001, har Lundin Petroleum vägletts av allmänna principer för bolagsstyrning i syfte att:
 • Skydda aktieägarnas rättigheter
 • Tillhandahålla en säker och god arbetsmiljö för samtliga medarbetare
 • Följa tillämpliga lagar och bästa industripraxis
 • Bedriva verksamheten på ett kompetent och hållbart sätt
 • Värna om välfärden i de lokala samhällen där bolaget bedriver verksamhet

De principer för bolagsstyrning som Lundin Petroleum tillämpar återfinns i både interna och externa regler och föreskrifter. Som ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm lyder Lundin Petroleum under aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, liksom NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, som finns tillgängligt på www.nasdaqomxnordic.com.

Därutöver följer bolaget de principer för bolagsstyrning som återfinns i ett antal interna och externa dokument.

Huvudsakliga externa regler och förordningar för bolagsstyrning hos Lundin Petroleum:
 • Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Huvudsakliga interna regler och förordningar för bolagsstyrning hos Lundin Petroleum:
 • Bolagsordningen
 • Uppförandekoden
 • Policies, rutiner och riktlinjer
 • HSE-ledningssystemet (Green Book)
 • Styrelsens arbetsordning, instruktioner till bolagets vd och för den finansiella rapporteringen till styrelsen samt riktlinjer för styrelsekommittéernas och investeringskommitténs arbete

Bolagsstyrnings-

rapporter


PDF

PDF

PDF

PDF

 

Användbara länkar


» Bolagsordning

» Uppförandekod

» Policies

» HSE management

» NASDAQ Stockholm

 

 
     
Governance structure