Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Om bolaget Styrelse

Lundin Petroleums styrelse ansvarar för organisationen av bolaget och ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter till gagn för bolaget och alla aktieägare, med målsättningen att skapa långsiktigt aktieägarvärde

Styrelsedokument


PDF

PDF

PDF

PDFStyrelsens årliga arbetscykel


board cycle work
Klicka på bilden för att visa

Styrelsen ska alltid ha en lämplig sammansättning, med tanke på verksamhetens nuvarande och förväntade utveckling, och styrelseledamöter med skiftande bakgrund som såväl individuellt som kollektivt besitter nödvändig expertis och erfarenhet. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

Styrelsens främsta uppgifter innefattar att:
  • fastställa de övergripande operativa målen och strategin för bolaget
  • besluta om anskaffning av kapital
  • utse och utvärdera, och om erforderligt, avsätta VD
  • säkerställa att det finns effektiva uppföljnings- och kontrollsystem för bolagets verksamhet
  • säkerställa att det finns en adekvat process för att bevaka att bolaget uppfyller lagar och andra förordningar som är relevanta för bolagets verksamhet
  • definiera de riktlinjer som behövs för vägledning i etiska frågor
  • säkerställa att bolaget har en öppen, extern kommunikation och att denna är korrekt, pålitlig och relevant
  • säkerställa att bolagets organisation av redovisning, förvaltning av medel och bolagets finansiella ställning i allmänhet inkluderar tillfredsställande system för intern kontroll
  • fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Lundin Petroleums styrelse bestå av minst tre och högst tio ledamöter med maximalt tre suppleanter, och antalet ledamöter beslutas varje år av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett år. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av någon arbetstagarorganisation. Styrelsen har till sitt stöd en bolagssekreterare som inte är styrelseledamot. Utsedd bolagssekreterare är Jeffrey Fountain, Vice President Legal på Lundin Petroleum.

Styrelsemöten och styrelsearbetet
Utöver det konstituerande mötet efter årsstämman hålls normalt minst sex ordinarie styrelsemöten per kalenderår enligt en årlig arbetscykel. Vid dessa möten ger VD en rapport om bolagets ställning, framtidsutsikter och finansiella situation. Styrelsen erhåller även fortlöpande rapporter och uppdateringar från ledningen om bolagets pågående verksamhet och finansiella ställning samt frågor rörande CR/HSE, riskhantering, juridik och investerarrelationer, i syfte att ge styrelsen möjlighet att på lämpligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen erhåller dessutom regelbundna rapporter från bolagets revisionskommitté och ersättningskommitté samt styrelsens representant i CR/HSE-frågor i frågor som delegerats till, eller beaktats av, kommittéerna och CR/HSE-representanten.

Styrelsekommittéer och styrelsens representant för CR/HSE-frågor


Ersättningskommitté
Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och års-stämmans beslut i dessa ärenden. Vad gäller ersättning till bolagsledningen är det kommitténs målsättning att erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningspaket som tar hänsyn till såväl befattningens omfattning och ansvar som till individens färdigheter, erfarenheter och tidigare prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Ersättningskommitténs ledamöter är Cecilia Vieweg, kommitténs ordförande, Grace Reksten Skaugen och Ian Lundin.

Revisionskommitté
Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och tillämpliga redovisningsprinciper för ett svenskt bolag noterat på NASDAQ Stockholm. Revisionskommittén utför inget revisionsarbete, men övervakar bolagets finansiella rapportering och bedömer effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, intern-revision och riskhantering, med huvudmålet att bistå styrelsen i beslutsprocesser som rör dessa frågor Som en del av den årliga revisionsprocessen har revisionskommittén även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor och granskar revisorns ersättning samt opartiskhet och självständighet. Revisionskommittén bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman.

Revisionskommitténs ledamöter är Peggy Bruzelius, kommitténs ordförande, Ashley Heppenstall och Magnus Unger.

Styrelsens representant för CR/HSE-frågor
Styrelsen har ett lednings- och tillsynsansvar i alla CR- och HSE-frågor inom koncernen och utser varje år en icke-anställd styrelseledamot till särskild styrelserepresentant för CR/HSE-frågor. I CR/HSE-styrelserepresentantens uppgifter ingår att föra en dialog med bolagsledningen i CR/ HSE-relaterade frågor samt att regelbundet rapportera om dessa till styrelsen.

Styrelserepresentanten i CR/HSE-frågor är Grace Reksten Skaugen.
 
     
board cycle work