Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Revisorer

Revisor – lagstadgad revision
Lundin Petroleums revisor reviderar varje år bolagets och koncernens räkenskaper, styrelsens och VD:s förvaltning av bolagets angelägenheter och rapporterar angående bolagsstyrningsrapporten. Revisorn granskar även bolagets delårsrapport per den 30 juni samt avger ett utlåtande om bolagets efterlevnad av den av årsstämman fastslagna ersättningspolicyn. Styrelsen sammanträder med revisorn minst en gång om året utan att någon från bolagsledningen är närvarande. Revisorn deltar även regelbundet i revisions-kommitténs möten, i synnerhet i samband med bolagets delårs- och bokslutsrapporter. Revision av koncernenheter utanför Sverige sker i enlighet med lokala regler och förordningar.

Vid årsstämman 2015 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en period om ett år fram till årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Johan Rippe.
PwC
 


PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Johan Rippe
Född 1968
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor
PwC AB, Göteborg

Johan Malmqvist
Född 1975
Auktoriserad revisor
PwC AB, Göteborg

Oberoende kvalificerad revisor av olje- och gasreserver
Lundin Petroleums oberoende kvalificerade revisor av olje- och gasreserver reviderar varje år bolagets olje- och gasreserver och vissa betingade resurser, dvs. bolagets kärntillgångar, även om dessa tillgångar inte redovisas i bolagets balansräkning. Revisorn sammanträder med bolagets ledning minst en gång om året för att diskutera reservsrapporteringen och revisionsprocessen, och tillhandahåller även en årlig rapport om reservsdata. Nuvarande revisor är ERC-Equipoise Ltd.