Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Bolagsstämma

AGM

BolagsstämmanBolagsstämman är Lundin Petroleums högsta beslutsfattande organ där aktieägarna kan utöva sin rösträtt och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare kan begära att ett specifikt ärende tas upp på dagordningen, förutsatt att sådan begäran kommer styrelsen tillhanda i behörig tid. Årsstämman ska hållas årligen före utgången av juni i Stockholm, där styrelsen har sitt säte. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman och ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Handlingarna inför årsstämman publiceras på svenska och engelska på bolagets webbplats senast tre veckor, dock vanligen fyra veckor, före årsstämman. Vid årsstämman fattar aktieägarna beslut i ett antal väsentliga frågor avseende bolagets styrning, såsom val av styrelseledamöter och revisor, ersättningar till styrelse, ledning och revisor, inklusive godkännande av bolagets ersättningspolicy, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt godkännande av räkenskaperna och beslut om disposition av bolagets resultat. Extra bolagsstämmor hålls om och när bolagets verksamhet så kräver.

Lundin Petroleum AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm.
Årsstämma i Lundin Petroleum 2017 i Stockholm - 4 maj 2017

»

Lundin Petroleum AB:s Valberedning

»

Information – årsstämma 2017


Tidigare bolagsstämmor

»

klicka här
AGM 2016