Sea

Norge – Johan Sverdrup

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln och den kommer att förlänga den norska oljeindustrins existens för flera årtionden framöver. Fyndigheten sträcker sig över ett område på cirka 200 km² på Utsirahöjden i den centrala delen av Nordsjön.

Johan Sverdrupfältet ligger 155 km väst om Stavanger. Fältet upptäcktes 2010 då Lundin Norway upptäckte Avaldsnesstrukturen i PL501, följt av Statoils upptäckt av strukturen Aldous i PL265 under 2011. Upptäckten av Johan Sverdrup var ett direkt resultat av fyndigheten Edvard Grieg som Lundin Norway fann år 2007, då den geologiska modellen för Johan Sverdrup baserades på samma grund som för Edvard Grieg.

Godkänd utbyggnadsplan
Utbyggnadsplanen (PDO) för det stora Johan Sverdrupfältet lämnades in till det norska olje- och energidepartementet i februari 2015. Efter att det norska Stortinget gav sitt stöd i juni 2015 godkändes PDO:n för Fas 1 slutligt av det norska olje- och energidepartementet i augusti 2015.

Reserver och produktion
Till följd av att samordningsavtalet för Johan Sverdrup fastställts och att utbyggnadsplanen godkänts, har Lundin Petroleum redovisat bevisade och sannolika reserver (2P reserver) för utbyggnaden av hela fältet om 562 MMboe, netto, baserat på Lundin Petroleums licensandel om 22,60 procent. Reserverna 1P och 3P för hela fältets utbyggnad uppskattas till 2,2 respektive 3,2 miljarder boe, brutto. Dessa volymer är angivna i boe och inkluderar olja, gas och flytande naturgas och cirka 95 procent består av olja. Reserverna har oberoende utvärderats av ERC Equipoise Ltd.

Produktionskapaciteten för olja och gas för hela fältet förväntas till mellan 660 000 fat olja per dag. Detta gör Johan Sverdrup till ett av de fem största fälten som någonsin upptäckts på den norska kontinentalsockeln, och när platåproduktion uppnås för hela fältet kommer Johan Sverdrup sannolikt att representera cirka 25 procent av all norsk olje- och gasproduktion.

Utbyggnad i flera faser
Johan Sverdrupfältet kommer att byggas ut i flera faser och med ett flertal fasta plattformar. Fas 1 av utbyggnaden kommer att innehålla fyra plattformar som är sammanlänkade med varandra genom brygginstallationer, samt tre installationer på havsbotten. Bruttoinvesteringen för Fas 1, vilken innefattar såväl exportpipelines för olja och gas som utbyggnadsborrningar och elförsörjning från land, uppskattas till 86 miljarder NOK (nominallt).

Produktionsstart för Fas 1 av utbyggnaden beräknas i november 2019 med en förväntad produktionsnivå över 440 000 fat olja per dag, brutto.

Produktion för Fas 2 av utbyggnaden av Johan Sverdrup förväntas starta under Q4 2022. Investeringen för Fas 2 beräknas till <41 miljarder NOK.

Pipeline för export
Johan Sverdrups olje- och gasproduktion kommer att transporteras till land via, för ändamålet reserverade, pipelines för olja och gas. En 274 km lång pipeline om 36 tum för olja kommer att installeras och kopplas till oljeterminalen i Mongstad på den norska västkusten. En 165 km lång pipeline om 18 tum för gas kommer att installeras och kopplas till Kårstøs gasterminal, där gasen sedan bearbetas och transporteras vidare.

Lundin Petroleum har en licensandel om 22,60 procent i fältet Johan Sverdrup. Equinor är operatör med en licensandel om 40,0267 procent och andra partners är Total med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Aker BP med 11,5733 procent.

js_cmd_jan2018_web

Plan för Fas 1 av Johan Sverdrupfältet

Fakta om Johan Sverdrupfältet
Fältcentret för Johan Sverdrups första fas kommer att bestå av fyra plattformar med ståljackets som kommer att vara sammanlänkade med varandra genom brygginstallationer, i ett vattendjup om cirka 120 meter.
Processanläggningsplattform
»Plattformsdäcket har tre moduler med två system för olje- och gasseparation, rening av producerat vatten samt gasbehandlings- och servicesystem.
»Fas 1 produktionsnivå över 440 000 bopd, brutto
»Plattformsdäcket har stöd av en ståljacket på åtta ben och är 100 meter långt och 23 meter brett och vikten beräknas till 23 000 ton.
Borrplattform
»Fältcentret planeras att byggas ut med en integrerad borranläggning. Detta koncept valdes på grund av förhållanden på havsbotten och antal borrningar från fältcentret.
»Plattformsdäcket består av 48 borrmynningar, underhållsdäck och förgreningsrör.
»Förborrning utförs av en halvt nedsänkbar borrigg genom en förborrningsmall.
»Torrvikten uppskattas till 15 000 ton. Storlek: 40 meter x 83 meter.
Plattform för stigrör
»Detta är centrum för export av bearbetad olja och gas samt centrum för inkommande volymer från framtida återkopplingar från satellitfält. Plattformen är utformad med mellan 40 till 50 stigrör samt J-rör.
»Vatteninjicerings- och oljeexportpumpar är också lokaliserade här.
»Plattformen har en konverteringsmodul (likström/växelström) för elförsörjning från land.
»Vid den första fasen består plattformen av tre moduler. Stora delar av väderdäcken på dessa moduler har utformats för att möjliggöra framtida installation av IOR-moduler (för förbättrad oljeutvinning) och/eller för att hantera ökad produktion från framtida utbyggnadsfaser.
»Plattformsdäckets torrvikt är cirka 19 000 ton i den första fasen och längd och bredd är cirka 125 respektive 30 meter.
Boendekvarter
»Plattformsdäcket består av själva boendeanläggningen, med 450 kabiner, kontrollrum och service/kontrollsystem.
»Även helikopterplatta och livbåtar finns lokaliserade här.
»Storleken är 85 x 28 meter, och det stöds av en ståljacket på fyra ben.
»Vikten är cirka 16 500 ton.
Transportlösningar
»Oljan kommer att transporteras till Mongstadterminalen i Hordalands län genom en 274 kilometer lång pipeline med en diameter om 36 tum.
»I projektet ingår landning och anpassning samt ändringar vid Mongstadterminalen.
»Gasen kommer att transporteras till Kårstø i Rogalands län för bearbetning och vidare transport.
»Pipelinen kommer att vara 165 kilometer lång, med 18 tums diameter. Den kommer att återkopplas till Statpipe-systemet med hjälp av en återkoppling på havsbotten (hot tap).
»Återkopplingspunkten ligger cirka 10 kilometer väster om Karmøy.
Reservoaren
»Volymerna för hela fältet uppskattas till mellan 2,2 och 3,2 miljarder fat oljeekvivalenter.
»Reservoaren sträcker sig över 200 kvadratkilometer.
»Reservoaren ligger på ett djup om cirka 1800 – 1900 meter under havsbotten.
»Reservoaregenskaperna är mycket bra och kännetecknas av goda flödesegenskaper. Normalt tryck och normal temperatur (hydrostatisk).
»Kräver tryckstöd från vatteninjicering. Oljan i området är av en kvalitet som kallas «mediumolja» vid 28 API.

The Story So Far
Se på den enastående historien om Johan Sverdrup. En av de största upptäckterna som någonsin gjorts på NCS är nu ett av de största industriprojekten i Europa, vilket skapar värde för samhället för de kommande 50 åren.

The Process Platform Topside
Processanläggningsplattform för Johan Sverdrup har anlänt till Kværner gården i Stord.

Byggnad Johan Sverdrup
Johan Sverdrup – ett projekt som skapar värde för generationer. Är ett av de största industriella projekten i Norge under de kommande 50 åren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt