Vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål

13 september 2018

Som ett ledande oberoende olje- och gasbolag i Europa utvinner Lundin Petroleum energiresurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och bidrar därigenom till hållbara energisystem med lägre koldioxidavtryck.

Vi utför all vår verksamhet i Norge, ett land som är internationellt erkänt för sin ledande styrning när det gäller skydd av hälsa, säkerhet och miljö. Norge tog tidigt en aktiv roll för att ta itu med en av de viktigaste utmaningarna i vår tid, att förse framtida generationer med ren och prisvärd energi. Genom ett robust regelverk och investeringar från industrin producerar Norge olja och gas med en koldioxidintensitet som är hälften av världsgenomsnittet, samtidigt som användning av förnyelsebar energi inom olje- och gassektorn främjas.

Tillgång till prisvärd och tillförlitlig energi är och kommer att fortsätta vara en avgörande faktor för att driva utveckling och minska fattigdomen i världen. Medan vi rör oss mot ett nytt energisystem förväntas fossila bränslen förbli en dominerande energikälla fram till minst 2040. Det är därför kritiskt att vi möter utmaningen att uppfylla det framtida energibehovet som krävs för global socioekonomisk utveckling på ett sätt som överensstämmer med de mål som anges i Parisavtalet.

Vi ämnar vara en del av energiomställningen genom att kunna erbjuda prisvärd och tillförlitlig energi som produceras med lägsta möjliga koldioxidavtryck. Lundin Petroleum är faktiskt ledande inom detta område då vi har en koldioxidintensitet per producerad fat olja som är bland de lägsta i vår bransch och ungefär hälften av det norska genomsnittet. Vi har lyckats uppnå detta genom innovativa metoder och investeringar i bästa tillgängliga teknik. Samma kreativitet som ligger bakom våra framgångar på den norska kontinentalsockeln genom åren har lett oss till en branschledande position när det gäller att producera olja och gas med låg koldioxidintensitet.

Framtiden för Lundin Petroleum ser ljus ut. Vi kommer att fortsätta söka efter innovativa sätt att utföra vår verksamhet på så att vi kan bidra till energisystem som är hållbara för framtiden. Johan Sverdrupfyndigheten i Nordsjön är en av de största oljefynden som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln och produktion från detta fält planeras starta i slutet av 2019. Tack vare en lösning som kommer att ge ström till driften av plattformarna från land kommer koldioxidutsläppen att kunna minskas avsevärt och göra Johan Sverdrup till ett av de mest koldioxideffektiva oljefälten i världen.

Vår bransch har ett stort ansvar – och möjlighet – att tillhandahålla energi som produceras effektivt. Men vi har alla ett ansvar, inklusive investerare och konsumenter som kan välja att stödja de företag som fokuserar på att minska sina koldioxidutsläpp. För att möta klimatförändringarna krävs ett stort arabete och samarbete mellan olika samhällsaktörer. Lundin Petroleum stöder aktivt FN:s hållbarhetsmål i sin verksamhet med särskilt fokus på mål 7 om att förse samhället med privärd och ren energi samt mål 13 om arbetet mot klimatförändringar. Vi vill gärna ligga steget före i detta viktiga arbete och vara ledande inom branschen. Som vår vd brukar säga har tåget mycket riktigt ”lämnat stationen” och det är de innovativa företagen med fokus på hållbarhet och som har valt att gå i bräschen för klimatarbetet som kommer att kunna lyckas på lång sikt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt