Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2018 och detaljer för webbsändning den 30 januari 2019

16 januari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2018 onsdagen den 30 januari 2019. Prospekteringskostnader om 47 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 164 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2018.

Dessa poster är till största delen icke-kassaflödespåverkande och påverkar inte operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 47 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2018, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 37 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra borrningarna på strukturerna Oppdal och Driva i PL860 samt Silfari i PL830.

Nettoskuld och valutakursförlust
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 3,4 miljarder USD per den 31 december 2018, vilket innebär tillgänglig likviditet om 1,6 miljarder USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 164 MUSD för det fjärde kvartalet 2018. Den norska kronan och Euron försvagades mot US dollarn med omkring 6 respektive 1 procent under det fjärde kvartalet 2018. Valutakursförlusten är till största delen icke-kassaflödespåverkande och främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till den på balansdagen gällande valutakursen.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till 117,0 MUSD, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part om 116,6 MUSD. En bruttovinst om 0,4 MUSD kommer därmed att redovisas för det fjärde kvartalet 2018 avseende denna tredjepartsförsäljning.

Publicering av rapport och webbsändning den 30 januari 2019
Lundin Petroleums rapport för fjärde kvartalet 2018 kommer att publiceras onsdagen den 30 januari klockan 07.30, följt av en live webbsändning som startar klockan 09.00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri) : +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-01-30-q4

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Lime Assets Utsira High