Inlägg

Kapitalmarknadsdag 2020

CMD-2020

Kapitalmarknadsdag 2020

31 januari 2020

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

 

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

Icon

Kapitalmarknadsdag 2020
31.01.2020, 24.96 MB

Kapitalmarknadsdag 2020

Kapitalmarknadsdag 2020

CMD-2020

Kapitalmarknadsdag 2020

31 januari 2020

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

 

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

Icon

Kapitalmarknadsdag 2020
31.01.2020, 24.96 MB

Bokslutsrapport 2019 (regulatorisk)

Bokslutsrapport 2019

Year End Report 2019

Bokslutsrapport 2019

31 januari 2020

·Starkt finansiellt resultat med rekordhögt fritt kassaflöde om 1 271,7 MUSD, varav 312,7 MUSD hänförs till organiskt genererat fritt kassaflöde och 959,0 MUSD till avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup
·Utdelning om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 MUSD, föreslås av styrelsen för 2019
·Genomsnittlig produktion för året om 93,3 Mboepd översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde. Vid årets slut uppgick produktionen till över 150 Mboepd
·Verksamhetskostnad för året om 4,03 USD per fat, vilket understeg helårsprognosen om 4,25 USD per fat
·Johan Sverdrup producerade cirka 350 Mbopd, brutto vid årets slut 2019, vilket utgör cirka 80 procent av den första fasens platåproduktion
·Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes under 2019
·Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp, med målsättning att bli klimatneutral i sin prospekterings- och produktionsverksamhet 2030
·Styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy

 

Finansiella resultat 1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
1 okt 2019-
31 dec 2019
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
1 okt 2018-
31 dec 2018
3 månader
Produktion i Mboepd93,3135,181,182,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 948,7749,72 640,7652,2
EBITDA i MUSD1
Per aktie i USD1
1 918,4
6,07
695,5
2,45
1 932,5
5,71
480,7
1,42
Fritt kassaflöde i MUSD
Per aktie i USD
1 271,7
4,03
153,8
0,54
663,0
1,96
173,3
0,51
Periodens resultat i MUSD
Per aktie i USD
824,9
2,61
155,3
0,56
225,7
0,67
-98,2
-0,29
Justerat resultat i MUSD
Per aktie i USD
252,7
0,80
78,9
0,28
295,3
0,87
75,2
0,22
Nettoskuld i MUSD4 006,74 006,73 398,23 398,2

1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum

”2019 har varit en av de mest transformerande perioderna i bolagets utveckling, och avslutades med en rekordhög produktionsnivå om över 150 Mboepd vid årets utgång. Vi har inte enbart transformerat det vi producerar, vi har även fokuserat på hur vi producerar olja och gas på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt. Denna ambition återspeglas i vår strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030.

Den tidiga produktionsstarten för Johan Sverdrups första fas i oktober 2019 var en mycket viktig milstolpe för vår verksamhet och har lagt grunden för en hållbar och effektiv produktionstillväxt som kommer att sträcka sig långt in i nästa decennium. Produktionen från fältet har sedan dess ökat snabbt och överträffat förväntningarna. Vid årets slut uppgick produktionen till cirka 350 Mbopd, brutto, vilket utgör cirka 80 procent av anläggningarnas produktionskapacitet för den första fasen om 440 Mbopd. Jag vill passa på att tacka våra team och operatören Equinor, för det goda genomförandet av detta projekt, med produktionsstart två månader före tidplan och under budget, på en utbyggnad av denna storlek. Detta tillför betydande aktieägarvärde och är ett kvitto på det hårda arbete som utförts av alla inblandade.

Vår nyckeltillgång, Edvard Grieg fortsatte att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet om 98 procent som är över prognos. Detta har uppnåtts tack vare fortsatt utmärkta resultat från reservoaren och ett begränsat inflöde av producerat vatten, vilket tillsammans med det kompletterande borrprogrammet för 2020 gör att vi ökar våra slutliga utvinningsbara bruttoreserver till 300 MMboe. Detta fält har genomgående levererat över förväntan och jag är förvissad om att det kommer att fortsätta göra så även framöver, särskilt när vi genom vårt pågående borrprogram kan se att osäkerheten minskar i uppskattningarna av fler närliggande resurser.

Finansiellt sett har vi haft ytterligare en period med starkt fritt kassaflöde, till följd av försäljningen av 2,6 procent i Johan Sverdrup, en högre produktionsnivå och verksamhetskostnader som vi lyckats hålla kvar på industriledande låga nivåer om 4,03 USD per fat. Detta tillsammans med inlösen av Equinors aktier som skedde under året, har haft en positiv påverkan på vårt resultat per aktie och det gläder mig att kunna meddela att styrelsen föreslår att öka utdelningen med 22 procent, till 1,8 USD per aktie (totalt 511 MUSD). Detta visar på ett tydligt sätt vårt fokus på att skapa en god avkastning för våra aktieägare.

När nu beslut fattats om att elektrifiera Edvard Grieg fullt ut, tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, närmar vi oss vår ambition att producera olja till en av världens lägsta koldioxidnivåer. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp från Edvard Griegområdet understigande 1 kg CO2 per fat vid slutet av 2022. I linje med vår strategi för minskade koldioxidutsläpp, började vi dessutom under året verkställa vår plan att år 2022 fullt ut ha ersatt vår andel av elanvändningen på Edvard Grieg och Johan Sverdrup, genom direktinvesteringar i vinstdrivande projekt för förnybar energi. Dessa projekt ger en naturlig hedge mot fluktuationer i elpriset, som kommer att utgöra en betydande andel av våra verksamhetskostnader. I januari 2020 meddelade styrelsen ett förslag om att byta namn på bolaget till Lundin Energy, vilket är i linje med vår strategi för minskade koldioxidutsläpp och vår målsättning att fortsätta att spela en viktig roll i framtidens energimix.

2020 kommer att bli ytterligare ett intensivt år för hela Lundin Petroleums verksamhet med ett fullspäckat prospekterings- och utvärderingsprogram om tio borrningar, som spänner över hela vår norska tillgångsportfölj, med målsättning att nå 650 MMboe av obekräftade nettoresurser. Jag vill tacka alla våra intressenter för deras stöd under året och jag ser fram emot att rapportera om våra framsteg under 2020.”

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen (regulatorisk)

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen

Lundin Petroleum announces its 2020 budget, production guidance and capital markets day information

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen

31 januari 2020

Lundin Petroleum ABs (Lundin Petroleum) investeringsbudget för 2020 avseende utbyggnad, utvärdering, prospektering och återställning av fält uppgår till 1,27 miljarder USD, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2019 års investeringsnivå. Produktionsprognosen för 2020 är mellan 145 och 165 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd). Den långsiktiga produktionsprognosen har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd från 2021, med målsättning att nå över 200 Mboepd.

2020 prognos2019 resultat
Produktion145 till 165 Mboepd93,3 Mboepd
VerksamhetskostnadUSD 3,4 per boeUSD 4,03 per boe
UtbyggnadsutgifterMUSD 895MUSD 672
Prospektering- och utvärderingsutgifterMUSD 225MUSD 298
ÅterställningsutgifterMUSD 50MUSD 4
Investeringar i projekt för förnybar energiMUSD 100
Långsiktig prognosUppdaterad prognosTidigare prognos
Produktion160 till 170 Mboepd (2021 och framåt)>150 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion första fasen (2020)
Målsättning att nå >200 Mboepd~170 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion hela fältet (2023)
VerksamhetskostnadUSD 3,2 till 4,2 per boeUSD 3,4 till 4,4 per boe från 2020 och framåt

Produktionsprognos för 2020
Den genomsnittliga produktionen för 2019 var 93,3 Mboepd, vilket översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde för 2019 om mellan 90 och 95 Mboepd, och var 10 procent över det ursprungliga prognosintervallets medianvärde om mellan 75 och 95 Mboepd. Lundin Petroleums produktionsprognos för 2020 är mellan 145 och 165 Mboepd, vilket inkluderar produktionsupptrappningen till platåproduktion för Johan Sverdrups första fas under sommaren 2020, och ett planerat, två veckor långt driftstopp för underhållsarbete på Edvard Grieg under det andra kvartalet 2020. Cirka 50 procent av Lundin Petroleums produktion kommer att genereras från Johan Sverdrupfältet, 40 procent från Edvard Griegfältet och återstoden från övriga tillgångar.

Bolagets långsiktiga produktionsprognos från 2021 och framåt har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd, med målsättning att nå ytterligare potential om över 200 Mboepd från nuvarande fält. Den uppdaterade, långsiktiga produktionsprognosen inkluderar avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup under 2019, vilket kompenseras av en förlängning av platåproduktion på Edvard Grieg.

Utbyggnadsbudget
Utbyggnadsbudgeten för 2020 uppgår till 895 miljoner USD, vilket är en ökning med cirka en tredjedel jämfört med 2019 års nivå. Återkopplingsprojekten till Edvard Grieg, bestående av Solveig och Rolvsnes förlängda borrtest, kommer att se en ökad aktivitet jämfört med föregående år, och borrning kommer att påbörjas för det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg.

Omkring 40 procent av 2020 års budgeterade utbyggnadsutgifter avser Johan Sverdrup, där Lundin Petroleum är partner (licensandel 20%). De återstående utgifterna avseende projektets första fas är främst hänförliga till ytterligare utbyggnadsborrningar. Projektets andra fas går in i ännu ett intensivt år med konstruktionsarbeten inför produktionsstarten som beräknas till det fjärde kvartalet 2022.

Cirka 35 procent av de budgeterade utbyggnadsutgifterna är hänförliga till Solveigprojektet (licensandel 65%) och Rolvsnes förlängda borrtest (licensandel 80%), för vilka Lundin Petroleum är operatör. Båda projekten genomförs tillsammans och kommer att byggas ut med återkopplingar längs havsbotten till Edvard Grieg. Arbetet med konstruktionen offshore kommer att påbörjas under 2020, vilket inkluderar installation av undervattensutrustning och rörledningar. Under året kommer de första utvärderingsborrningarna att påbörjas på Solveig och projektet fortlöper enligt plan för produktionsstart under det första kvartalet 2021.

2020 års program för Edvard Grieg (licensandel 65%) inkluderar genomförandet av den första av tre planerade kompletterande borrningar som beslutades under 2019, och utgifter avseende Utsirahöjdsområdets system för strömförsörjning från land.

De budgeterade utgifterna för Alvheimområdet, där Lundin Petroleum är partner, innefattar genomförandet av två kompletterande borrningar.

Prospekterings- och utvärderingsbudget
Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2020 uppgår till 225 miljoner USD, och inkluderar tio borrningar, av vilka Lundin Petroleum är operatör för fem, med målsättning att nå 650 MMboe obekräftade nettoresurser.

Fyra prospekteringsborrningar planeras i södra Barents hav. Det kommer att genomföras två borrningar i Loppahöjdsområdet, nära Alta- och Gohtafyndigheterna, med målsättning att nå strukturerna Polmak i PL609 (licensandel 40%), och Bask i PL533B (licensandel 40%). Det kommer även att genomföras en borrning på strukturen Schenzhou i PL722 (licensandel 20%), i närheten av oljefyndigheten Wisting, samt på strukturen Spissa i PL960 (licensandel 20%).

Två borrningar är planerade i Norska havet, varav en utvärderingsborrning på gasfyndigheten Balderbrå som gjordes 2018 i PL894 (licensandel 10%) och uppskattas innehålla mellan 50 och 150 MMboe bruttoresurser, samt en prospekteringsborrning på strukturen Melstein i PL886 (licensandel 60%).

Fyra prospekteringsborrningar är planerade i norska Nordsjön. Två av dessa borrningar är belägna öster om Alvheimområdet, varav en på strukturen Iving i PL820S (licensandel 40%) och en på strukturen Hasselbaink i PL917 (licensandel 20%). En borrning är belägen på strukturen Merckx i PL981 (licensandel 60%) i det större Utsirahöjdsområdet, inom tillräckligt avstånd för en återkoppling till Edvard Grieg, och en på strukturen Dovregubben i PL976 (licensandel 50%) på Selehöjden, sydost om Utsirahöjden.

Återställningsutgifter
Budgeterade återställningsutgifter för 2020 uppgår till 50 miljoner USD och avser återställning av Brynhilds utbyggnadsborrningar, vilket representerar större delen av fältets sammanlagda återställningsutgifter. Återställning av anläggningarna längs havsbotten planeras under 2021.

Investeringar i projekt för förnybar energi
Investeringar i de båda projekten för förnybar energi, Leikanger Kraftverk och Metsälamminkangas vindkraftsprojekt, uppgår till 100 miljoner USD för 2020. Detta utgör cirka 8 procent av bolagets totala investeringsutgifter och tar i beaktande avsikten att avyttra 50 procent av den förvärvade 100-procentiga andelen i Metsälamminkangas-projektet.

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

 

Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

Proposed 2019 dividend of USD 1.80 per share corresponding to USD 511 million

Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

31 januari 2020

Styrelsen i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) föreslår en utdelning för 2019 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 miljoner USD.

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn, som offentliggjordes den 30 januari 2019, kommer styrelsen att till årsstämman 2020 föreslå en utdelning för 2019 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 miljoner USD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,45 USD per aktie, motsvarande 128 miljoner USD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,45 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:

Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningFörväntad avstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
1 april 20202 april 20207 april 2020
2 juli 20203 juli 20208 juli 2020
1 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
30 december 20204 januari 20218 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 9,203 miljarder SEK (d.v.s. 2,301 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 9,203 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 9,203 miljarder SEK.

 

Bokslutsrapport 2019

Downloads

Kapitalmarknadsdag 2020

Bokslutsrapport 2019 (regulatorisk)

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen (regulatorisk)

Bokslutsrapport 2019

Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030 och föreslagen namnändring till Lundin Energy AB

Lundin Petroleum koncessionstabell