Workers

Våra medarbetare

Våra medarbetare är Lundin Petroleums främsta resurs för att skapa nya möjligheter

En nyckelresurs
Det låga oljepriset och den volatila makroekonomiska miljön innebär att olje- och gasindustrin ställs inför stora utmaningar, med minskade investeringar och stor osäkerhet inom vår bransch som följd. I detta läge ser vi det som avgörande för vår förmåga att nå våra mål att vi fortsätter att satsa på att attrahera och behålla talangfulla och innovativa medarbetare. Vi har hittills genom åren, tack vare vår dynamiska arbetsmiljö som präglas av entreprenörsanda, framgångsrikt lyckats attrahera och behålla de främsta förmågorna i branschen. Allteftersom verksamheten fortsätter att växa är det denna solida grund av medarbetare i världsklass som kommer att ta vår transformerande tillväxt till nästa nivå.

Vid slutet av 2018 hade Lundin Petroleum totalt 412 anställda, varav majoriteten i Norge. Lundin Petroleum anlitar också konsulter och uppdragstagare för tjänster inom prospektering, utbyggnad och andra operativa aktiviteter .

Lundin Petroleum tillämpar samma höga yrkes-etiska standard för sina uppdragstagare som för sina egna anställda, vilket återspeglas i bolagets nyckeltal för resultat inom hälsa och säkerhet (Key Performance Indicators, KPI).

employees2018_sve

Investera för framtiden
Lundin Petroleum investerar i sin framtida personalstyrka genom att utveckla och ta vara på talanger.

Samtidigt som vi satsar på våra nuvarande medarbetare arbetar Lundin Petroleum också aktivt för att säkra tillgång till morgondagens mest talangfulla individer. I samtliga verksamhetsländer erbjuds traineeplatser inom petroleumteknik, geologi och corporate responsibility.

Lundin Petroleums personalprinciper:

  • Koppla belöning och rörlig ersättning till individuellt fastställda prestationsmål för att uppmuntra till enastående engagemang och prestationer, vilket i sin tur ökar värdeskapandet inom alla delar av Lundin Petroleum.
  • Engagemang, delaktighet och medverkan genom vår prestationsledningsprocess (Performance Management Process).
  • Stödja och uppmuntra vidareutbildning och personlig utveckling.
  • Ha innovativa strategier för att rekrytera och behålla medarbetare.
  • Uppmuntra en säker och respektfull arbetsmiljö för alla medarbetare där hälsa, säkerhet och miljö (HSE), mångfald och lika möjligheter är av yttersta vikt och är inskrivet i Lundin Petroleums uppförandekod och i vår HSEQ Leadership Charter.
  • Fortsätta att upprätthålla ett starkt stabilitetsindex avseende medarbetarna.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt