Sea

Styrelse

Lundin Petroleums styrelse ansvarar för organisationen av bolaget och ledningen av bolagets verksamhet. Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter till gagn för bolaget och alla aktieägare, med målsättningen att skapa långsiktigt aktieägarvärde.
Ian Lundin

Ian Lundin
Styrelseordförande

Peggy Bruzelius

Peggy Bruzelius
Styrelseledamot

Ashley Heppenstall

Ashley Heppenstall
Styrelseledamot

Lukas Lundin

Lukas Lundin
Styrelseledamot

board_torstein_200

Torstein Sanness
Styrelseledamot

Alex Schneiter

Alex Schneiter
Koncernchef och VD

Grace Reksten Skaugen

Grace Reksten Skaugen
Styrelseledamot

Jakob Thomasen

Jakob Thomasen
Styrelseledamot

Cecilia Vieweg

Cecilia Vieweg
Styrelseledamot

Styrelsen ska alltid ha en lämplig sammansättning, med tanke på verksamhetens nuvarande och förväntade utveckling, och styrelseledamöter med skiftande bakgrund som såväl individuellt som kollektivt besitter nödvändig expertis och erfarenhet. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

Styrelsens främsta uppgifter innefattar att:

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
  • Besluta om anskaffning av kapital.
  • Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd.
  • Säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med.
  • Säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt efterlevnad av bolagets interna riktlinjer.
  • Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess förmåga att skapa långsiktigt värde.
  • Säkerställa att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Säkerställa att bolagets organisation har tillfredsställande system för redovisning, förvaltning av medel och att bolaget i allmänhet innehåller tillfredsställande system för intern kontroll.
  • Fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens finansiella och skattemässiga ställning.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Lundin Petroleums styrelse bestå av minst tre och högst tio ledamöter med maximalt tre suppleanter, och antalet ledamöter beslutas varje år av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett år. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av någon arbetstagarorganisation. Styrelsen har till sitt stöd en bolagssekreterare som inte är styrelseledamot. Utsedd bolagssekreterare är Henrika Frykman, Vice President Legal på Lundin Petroleum.

Styrelsemöten och styrelsearbetet
Utöver det konstituerande mötet efter årsstämman hålls normalt minst sex ordinarie styrelsemöten per kalenderår enligt en årlig arbetscykel. Vid dessa möten ger VD en rapport om bolagets ställning, framtidsutsikter och finansiella situation. Styrelsen erhåller även fortlöpande rapporter och uppdateringar från ledningen om bolagets pågående verksamhet och finansiella ställning samt frågor rörande CR/HSE, riskhantering, juridik och investerarrelationer, i syfte att ge styrelsen möjlighet att på lämpligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen erhåller dessutom regelbundna rapporter från bolagets revisionskommitté och ersättningskommitté samt styrelsens representant i CR/HSE-frågor i frågor som delegerats till, eller beaktats av, kommittéerna och CR/HSE-representanten.

Ersättningskommitté
Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och års-stämmans beslut i dessa ärenden. Vad gäller ersättning till bolagsledningen är det kommitténs målsättning att erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningspaket som tar hänsyn till såväl befattningens omfattning och ansvar som till individens färdigheter, erfarenheter och tidigare prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Ersättningskommitténs ledamöter är Cecilia Vieweg, kommitténs ordförande, Grace Reksten Skaugen och Ian Lundin.

Revisionskommitté
Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och tillämpliga redovisningsprinciper för ett svenskt bolag noterat på NASDAQ Stockholm. Revisionskommittén utför inget revisionsarbete, men övervakar bolagets finansiella rapportering och ger rekommendationer och förslag för att säkra rapporteringens tillförlitlighet. Kommittén överser också effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, internrevision och riskhantering, i relation till den finansiella rapporteringen och bistår styrelsen i beslutsprocesser som rör dessa frågor. Kommittén följer upp revisionen av bolagets finansiella rapporter och rapporterar vidare om den till styrelsen. Enligt kommittédirektiven har kommittén också befogenhet att fatta beslut i vissa ärenden, bland annat att å styrelsens vägnar granska och godkänna bolagets delårsrapporter per den 31 mars och 30 september. Som en del av den årliga revisionsprocessen har revisionskommittén även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor och granskar revisorns ersättning samt opartiskhet och självständighet. Revisionskommittén bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman.

Revisionskommitténs ledamöter är Peggy Bruzelius, kommitténs ordförande, Ashley Heppenstall och Jakob Thomasen.

Styrelsens representant för CR/HSE-frågor
Styrelsen har ett lednings- och tillsynsansvar i alla CR- och HSE-frågor inom koncernen och utser varje år en icke-anställd styrelseledamot till särskild styrelserepresentant för CR/HSE-frågor. I CR/HSE-styrelserepresentantens uppgifter ingår att föra en dialog med bolagsledningen i CR/ HSE-relaterade frågor samt att regelbundet rapportera om dessa till styrelsen.

Styrelserepresentanten i CR/HSE-frågor är Grace Reksten Skaugen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt