Workers

Strategi – vision

Lundin Petroleum har som målsättning att skapa långsiktigt hållbart värde genom hela värdekedjan

Lundin Petroleum är ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med fokus på Norge.

Lundin Petroleum har som målsättning att skapa långsiktigt hållbart värde genom hela värdekedjan inom prospektering och produktion och har resurser och kompetens att ta prospekteringsframgångar vidare till produktionsfasen. Detta visas mycket tydligt med Edvard Griegprojektet, som slutfördes på ett säkert sätt och inom tidsplan och budget.

Vision
Vår vision är att utveckla ett lönsamt prospekteringsoch produktionsbolag med fokus på organisk tillväxt, genom att bedriva vår verksamhet på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt som är till långsiktigt gagn för våra aktieägare och samhället i stort.

Strategi

Lundin Petroleums strategi:

  • Aktivt investera i prospektering för organisk tillväxt av reservbasen. Lundin Petroleum har ett antal borrbara strukturer med stor potential och fortsätter att aktivt söka ny prospekteringsareal i kärnområden.
  • Utöka existerande tillgångar med en aktiv “subsurface” strategi för att öka slutlig utvinning av kolväten.
  • Förvärva nya kolvätereserver, resurser och prospekteringsareal där möjligheter finns att öka värdet.

Ansvar

Lundin Petroleums ansvar:

  • att realisera och upprätthålla en god avkastning på investeringarna för aktieägarna och en fortsatt tillväxt av företagets tillgångar.
  • att förse medarbetare med en säker arbetsmiljö och belönande arbetsvillkor.
  • att finna och producera olja och gas på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt för värdländerna; ägare av naturresurserna.
  • att bidra till utveckling och ökad levnadsstandard för lokalbefolkningar.
  • att bidra till välfärdsskapande för samhället i stort och begränsa eventuell negativ påverkan på miljön.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt