5-auditors

Revisorer

Lundin Petroleums revisor reviderar varje år bolagets och koncernens räkenskaper, styrelsens och VD:s förvaltning av bolagets angelägenheter och rapporterar angående bolagsstyrningsrapporten. Revisorn granskar även bolagets delårsrapport per den 30 juni samt avger ett utlåtande om bolagets efterlevnad av den av årsstämman fastslagna ersättningspolicyn. Styrelsen sammanträder med revisorn minst en gång om året utan att någon från bolagsledningen är närvarande. Revisorn deltar även regelbundet i revisions-kommitténs möten, i synnerhet i samband med bolagets delårs- och bokslutsrapporter. Revision av koncernenheter utanför Sverige sker i enlighet med lokala regler och förordningar.

Vid årsstämman 2018 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en period om ett år fram till årsstämman 2019. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Johan Rippe.

Johan Rippe
Född 1968
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor
PwC AB, Göteborg

Johan Malmqvist
Född 1975
Auktoriserad revisor
PwC AB, Göteborg

Oberoende kvalificerad revisor av olje- och gasreserver
Lundin Petroleums oberoende kvalificerade revisor av olje- och gasreserver reviderar varje år bolagets olje- och gasreserver och vissa betingade resurser, dvs. bolagets kärntillgångar, även om dessa tillgångar inte redovisas i bolagets balansräkning. Revisorn sammanträder med bolagets ledning minst en gång om året för att diskutera reservsrapporteringen och revisionsprocessen, och tillhandahåller även en årlig rapport om reservsdata. Nuvarande revisor är ERC-Equipoise Ltd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt