3-corperate-governance

Riskhantering

Lundin Petroleums riskhanteringsprocess har utformats för att identifiera och hantera bolagets mest väsentliga risker. Från hälsa, säkerhet och miljöpåverkan till förmågan att uppnå kort- och långsiktiga affärsmål till finansiella risker hänförliga till ett volatilt oljepris och korrekt finansiell rapportering.

Genom en standardiserad riskhanteringsmetodik görs kvantitativa och kvalitativa riskbedömningar liksom prioriteringar av bolagets aktiviteter och resurser i syfte att effektivt möta potentiella hot och ta tillvara eventuella möjligheter. Riskbedömningen börjar med att etablera förståelse för händelsers allvarsgrad och sannolikhet, samtidigt som sammanhang och osäkerhetsfaktorer tas i beaktande. Risker graderas därefter enligt en femgradig skala i en riskmatris för att indikera vilken grad av uppmärksamhet som krävs från ledande befattningshavare. Riskmatrisen identifierar också de möjligheter mot vilka riskerna ska ställas.

Lundin Petroleums riskhantering är en av styrelsen utstakad process i syfte att uppmuntra förutseende och proaktivt agerande samt att säkerställa att beslut fattas på väl avvägd grund. Bolagsledningen är ansvarig för att fastställa riskhanteringsprocesser och för att mäta och utvärdera de riskreducerande insatserna. Lokala befattningshavare har ansvar för att implementera systemen och följa upp deras inverkan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt