3-corperate-governance

Långsiktiga incitamentsprogram (LTIP)

Unit bonus program
Under 2008 införde Lundin Petroleum ett LTIP bestående av ett unit bonus-program med en årlig tilldelning av enheter som vid inlösen ger en kontantutbetalning. LTIP betalas ut under en treårsperiod, varmed den initiala tilldelningen kommer att intjänas i tre delar: en tredjedel efter ett år, en tredjedel efter två år och den slutliga tredjedelen efter tre år. Den kontanta utbetalningen är beroende av att innehavaren är anställd vid datumet för utbetalningen. Aktiekursen som bestämmer storleken av kontantbetalningen vid slutet av respektive intjänandeperiod kommer att baseras på den genomsnittliga slutkursen på Lundin Petroleumaktien under de fem handelsdagarna före och efter inlösendatumet, justerat för eventuella utdelningar i perioden mellan tilldelningsdatum och inlösendatum. Inlösenpriset vid inlösendatumet den 31 maj 2018 var 279,67 SEK.

LTIP-program som följer samma principer som 2008 års LTIP har därefter införts varje år.

Nedanstående tabell visar antalet tilldelade enheter under LTIP-programmen, det utestående beloppet per den 31 december 2018 och vilket år de kommer att lösas in.

Unit Bonus PlanProgram
2015201620172018Summa
Utestående vid periodens början135 902224 043288 216648 161
Tilldelade under perioden226 389226 389
Förverkade under perioden-2 980-5 544-6 120-14 644
Förfallna under perioden-132 922-110 705-94 032-337 659
Utestående vid periodens slut107 794188 064226 389522 247
Inlösen datum
31 maj 2019107 79494 03275 463277 289
31 maj 202094 03275 463169 495
31 maj 202175 46375 463
Utestående vid periodens slut107 794188 064226 389522 247

Kostnaderna för programmen framgår av nedanstående tabell.

 Unit Bonus Plan (MUSD)20182017
 20141,5
 20153,41,9
 20162,12,4
 20172,91,7
 20181,9
10,37,5

Prestationsaktieplan

LTIP 2018
Årsstämman 2018 beslutade att inrätta ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2018) för bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner inom Lundin Petroleum, som följer samma principer som LTIP 2014–2017, med en treårig prestationsperiod som inleds den 1 juli 2018 och avslutas den 30 juni 2021. Antalet prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare är begränsat till ett värde motsvarande tre gånger hans/hennes årliga bruttogrundlön för 2018. Det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas under LTIP 2018 på dagen för tilldelning av LTIP Award får inte överstiga 460 000, vilket motsvarar vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier i Lundin Petroleum.

Den maximala kostnaden för tilldelning av LTIP Award under LTIP 2018 (under antagande om 100 procents tilldelning), exklusive kostnader relaterade till leverans av Prestationsaktier, uppgår till cirka 8,8 miljoner US dollar (cirka 72,5 miljoner kronor), exklusive kostnader för sociala avgifter. Under dessa förhållanden beräknas de totala kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 0,9 miljoner US dollar (cirka 7,4 miljoner kronor) under antagande om 100 procents tilldelning.

LTIP 2017
Årsstämman 2017 beslutade att inrätta ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2017) för bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner inom Lundin Petroleum, som följer samma principer som LTIP 2014–2016, med en treårig prestationsperiod som inleds den 1 juli 2017 och avslutas den 30 juni 2020. Antalet prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare är begränsat till ett värde motsvarande tre gånger hans/hennes årliga bruttogrundlön för 2017. Det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas under LTIP 2017 på dagen för tilldelning av LTIP Award får inte överstiga 465 000, vilket motsvarar vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier i Lundin Petroleum.

Den maximala kostnaden för tilldelning av LTIP Award under LTIP 2017 (under antagande om 100 procents tilldelning), exklusive kostnader relaterade till leverans av Prestationsaktier, uppgår till cirka 6,9 miljoner USD (cirka 60,8 miljoner SEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner USD (cirka 8,2 miljoner SEK) under antagande om 100 procents tilldelning och en årlig ökning av aktiekursen med 10 procent under Prestationsperioden.

LTIP 2016
Årsstämman 2016 beslutade att inrätta ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2016) för bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner inom Lundin Petroleum, som följer samma principer som LTIP 2014 och 2015, med en treårig prestationsperiod som inleds den 1 juli 2016 och avslutas den 30 juni 2019. Antalet prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare är begränsat till ett värde motsvarande tre gånger hans/hennes årliga bruttogrundlön för 2016. Det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas under LTIP 2016 på dagen för tilldelning av LTIP Award får inte överstiga 715 000, vilket motsvarar vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Lundin Petroleum.

Den maximala kostnaden för tilldelning av LTIP Award under LTIP 2016 (under antagande om 100 procents tilldelning), exklusive kostnader relaterade till leverans av Prestationsaktier, uppgår till cirka 9,4 miljoner USD (cirka 77,1 miljoner SEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,1 miljoner USD (cirka 9,3 miljoner SEK) under antagande om 100 procents tilldelning och en årlig ökning av aktiekursen med 10 procent under Prestationsperioden.

LTIP 2015
Årsstämman 2015 beslutade att inrätta ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2015) för bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner inom Lundin Petroleum, som följer samma principer som LTIP 2014, med en treårig prestationsperiod som inleds den 1 juli 2015 och avslutas den 30 juni 2018. Antalet prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare är begränsat till ett värde motsvarande tre gånger hans/hennes årliga bruttogrundlön för 2015. Det totala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas under LTIP 2015 på dagen för tilldelning av LTIP Award får inte överstiga 900 000, vilket motsvarar vilket motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Lundin Petroleum. Den maximala kostnaden för tilldelning av LTIP Award under LTIP 2015 (under antagande om 100 procents tilldelning), exklusive kostnader relaterade till leverans av Prestationsaktier, uppgår till cirka 11,1 miljoner USD (cirka 96,0 miljoner SEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,3 miljoner USD (cirka 11,6 miljoner SEK) under antagande om 100 procents tilldelning och en årlig ökning av aktiekursen med 10 procent under Prestationsperioden.

Leverans av aktier
LTIP Award berättigar deltagare att förvärva redan existerande aktier i Lundin Petroleum. Styrelsen kommer att överväga åtgärder för att säkra bolagets förväntade finansiella exponering avseende LTIP 2016. Ett alternativ vore att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överlåta aktier i Lundin Petroleum till deltagarna.

Referensbolagen för LTIP 2019
Styrelsen har granskat gruppen av Referensbolag och beslutat att den skall bestå av följande bolag för LTIP 2019: Aker BP, Apache Corporation, BP, Cairn Energy, ConocoPhillips, ENI, Equinor, Galp Energia, Hess Corporation, Kosmos Energy, MOL Group, Oil Search, OMV, Premier Oil, Repsol, Santos, Total, Tullow Oil och Vermilion Energy.  Styrelsen äger rätt att ändra gruppen Referensbolag för att bevara en representativ och relevant grupp av bolag under Prestationsperioden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt