3-corperate-governance

Ersättningar

Koncernens ersättningsprinciper
Lundin Petroleums målsättning är att erbjuda alla anställda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningspaket. Dessa ersättningspaket är utformade för att säkerställa att bolaget kan rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade medarbetare och belöna prestationer som höjer aktieägarvärdet.

Ersättning inom koncernen består av
fyra delar: (i) grundlön, (ii) årlig rörlig lön, (iii) långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) och (iv) övriga förmåner. Som en del av den årliga utvärderingen har bolaget antagit en särskild prestations-ledningsprocess (Performance Management Process) för att säkerställa att prestationer på individ- och teamnivå ligger i linje med verksamhetens strategiska och operativa mål. Individuella resultatmål fastställs formellt och centrala delar av den rörliga ersättningen är tydligt kopplade till individens förmåga att uppnå dessa mål.

För att säkerställa att koncernens ersättningspaket
förblir konkurrenskraftiga och marknadsmässiga genomför ersättningskommittén årliga jämförelsestudier. För varje
studie väljs en jämförelsegrupp som består av internationella olje- och gasbolag av liknande storlek och operativ räckvidd, gentemot vilken koncernens ersättningspraxis bedöms. Nivån av grundlön, årlig rörlig lön och långsiktiga incitamentsprogram bestäms kring mediannivån. Dock kan avvikelser medges i fall av mycket framstående prestationer. Med tanke på att bolaget ständigt konkurrerar med denna jämförelsegrupp för att behålla och rekrytera de bästa förmågorna på marknaden, både på operationell och ledningsnivå, anses det viktigt att koncernens ersättningspaket i första hand bestäms utifrån ersättningspraxis inom denna jämförelsegrupp.

Ersättningspolicy för ledande befattningshavare
Ersättning till bolagsledningen följer samma principer som för alla anställda, dock måste dessa principer godkännas av årsstämman. Ersättningskommittén upprättar därför årligen för styrelsens och därefter årsstämmans godkännande en ersättningspolicy för ledande befattningshavare. Utifrån den godkända ersättningspolicyn lägger ersättningskommittén sedan fram förslag till styrelsen beträffande ersättning och övriga anställningsvillkor för vd. Vd tar fram förslag på ersättning och övriga anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare som presenteras för ersättningskommittén och godkänns av styrelsen.

Den årliga rörliga lönen för bolagsledningen bedöms
utifrån årligt fastställda prestationsmål, vilka speglar de främsta drivkrafterna för värdeskapande
och ökning av aktieägarvärdet. Resultatmål skall uppnås avseende produktion, ersättning av reserver och resurser,
hälsa och säkerhet, miljö, samhällsansvar samt finansiella och strategiska mål. Resultaten graderas olika för varje ledande befattningshavare och reflekterar respektive befattningshavares påverkan på resultatutfallet. Strukturen och de specifika målen granskas årligen av ersättningskommittén för att säkerställa
att de överensstämmer med bolagets strategi och riskvilja och godkänns av styrelsen.

Inom ramen för ersättningspolicyn kan styrelsen besluta
om årlig rörlig lön som överstiger tolv månaders grundlön vid förhållanden eller resultat som styrelsen anser vara exceptionella. Detta utrymme är viktigt för att kunna justera för den osäkerhet och cykliska natur som präglar olje- och gasbranschen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt