3-corperate-governance

Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 13 maj 2009

Organisationsnummer 556610-8055

1. Firma
Bolagets firma är Lundin Petroleum AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter, bygga ut och producera olja och gas, bygga ut andra energiresurser, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

5. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

6. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

8. Revisorer
Bolaget skall ha högst två revisorer med eller utan högst två suppleanter.

9. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.val av ordförande på stämman
2.upprättande och godkännande av röstlängd
3.val av minst en justeringsman
4.godkännande av dagordning
5.prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6.framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7.beslut
a)om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-balansräkning och koncernresultaträkning
b)om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8.fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9.val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10.annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ladda ner

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt