3-corperate-governance

Bolagsstyrning

Vägledande principer för bolagsstyrning
Sedan bolaget grundades 2001 har Lundin Petroleum tillämpat allmänna principer för bolagsstyrning, vilka utgör en integrerad del av bolagets affärsmodell. Syftet med Lundin Petroleums verksamhet är att prospektera efter, bygga ut och producera olja och gas. Bolaget har som mål att skapa värde för sina aktieägare genom prospektering och organisk tillväxt, samtidigt som verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt till gagn för alla intressenter. Genom att knyta ramverket för bolagsstyrning till bolagets hållbarhetsprofil har Lundin Petroleum lyckats uppnå de högt uppsatta målen i hållbarhetsstrategin. För att uppnå hållbart värdeskapande tillämpar Lundin Petroleum en struktur för bolagsstyrningsom främjar raka beslutsvägar med enkel tillgång till relevanta beslutsfattare, samtidigt som den skapar den ansvarsfördelning som krävs för att kontrollera verksamheten, såväl operativt som finansiellt. Lundin Petroleums principer för bolagsstyrning syftar till att:

 • Skydda aktieägarnas rättigheter
 • Tillhandahålla en säker och god arbetsmiljö för samtliga medarbetare
 • Säkerställa att tillämpliga lagar och bästa branschpraxis följs
 • Säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kompetent och hållbart sätt
 • Värna om välbefinnandet i de lokala samhällen där bolaget bedriver verksamhet

Som ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm lyder Lundin Petroleum under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, som finns tillgängligt på www.nasdaqomxnordic.com. Därutöver följer bolaget de principer för bolagsstyrning som återfinns i ett antal interna och externa dokument. Att Lundin Petroleum följer dessa principer för bolagsstyrning skapar förtroende för bolaget, vilket leder till ökat aktieägarvärde. Genom att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt banar bolagsstyrningsstrukturen väg för ökad effektivitet.

Huvudsakliga externa regler och förordningar för bolagsstyrning hos Lundin Petroleum:

 • Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Huvudsakliga interna regler och förordningar för bolagsstyrning hos Lundin Petroleum:

 • Bolagsordningen
 • Uppförandekoden
 • Policies, rutiner och riktlinjer
 • Bolagsdeklaration för ledarskap inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet
 • Styrelsens arbetsordning, instruktioner till bolagets vd och för den finansiella rapporteringen till styrelsen samt riktlinjer för styrelsekommittéernas och investeringskommitténs arbete
 • Kod för internrevision
 • Valberedningsprocess
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt