Lundin Petroleum meddelar uppdaterad utdelningspolicy och föreslår utdelning om 500 miljoner USD för 2018

30 januari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar uppdaterad utdelningspolicy och att styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, motsvarande 500 miljoner USD.

Uppdaterad utdelningspolicy
Lundin Petroleum har som mål att skapa god avkastning för bolagets aktieägare genom att under hela affärscykeln investera i prospektering, utbyggnad och produktionstillgångar. Bolaget räknar med att skapa aktieägarvärde genom såväl en ökning av aktiekursen som genom en hållbar årlig utdelning denominerad i USD som utbetalas kvartalsvis. Planen är att i linje med bolagets finansiella resultat kunna bibehålla eller successivt öka utdelningen över tid, till en nivå som är hållbar vid ett oljepris på under 50 USD per fat. Utdelningen ska vara hållbar i den mening att den ger bolaget utrymme att fortsätta utveckla den organiska tillväxtstrategin och kommersialisera betingade resurser, samtidigt som en konservativ skuldsättningsgrad och en välavvägd likviditetsposition upprätthålls inom ramen för bolagets tillgängliga kreditfacilitet.

Föreslagen utdelning för 2018 om 500 miljoner USD
I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn kommer styrelsen att till 2019 års årsstämma föreslå en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, motsvarande 500 miljoner USD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie, motsvarande 125 miljoner USD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,37 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Den första delbetalningen förväntas ske runt den 5 april 2019, med förväntad avstämningsdag den 2 april 2019 och förväntad första handelsdag utan rätt till utdelning den 1 april 2019. Den andra delbetalningen förväntas ske runt den 8 juli 2019, med förväntad avstämningsdag den 3 juli 2019 och förväntad första handelsdag utan rätt till utdelning den 2 juli 2019. Den tredje delbetalningen förväntas ske runt den 7 oktober 2019, med förväntad avstämningsdag den 2 oktober 2019 och förväntad första handelsdag utan rätt till utdelning den 1 oktober 2019. Den fjärde delbetalningen förväntas ske runt den 9 januari 2020, med förväntad avstämningsdag den 3 januari 2020 och förväntad första handelsdag utan rätt till utdelning den 2 januari 2020.

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2018 års utdelning har satts till 7,665 miljarder SEK (d.v.s. 1,916 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 7,665 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 7,665 miljarder SEK.

Kommentar från Ian H. Lundin, styrelseordförande i Lundin Petroleum:
”Det gläder mig att kunna meddela denna uppdaterade utdelningspolicy som tydligt speglar hur fortsatt starka resultat från Edvard Grieg och förväntad produktionsstart på Johan Sverdrup i november 2019 ger bolaget en finansiell styrka som kommer kunna generera betydande fritt kassaflöde för de kommande tio åren och längre därtill. Jag är övertygad om att vi kommer fortsätta skapa aktieägarvärde genom vår etablerade strategi för organisk tillväxt i Norge och att bolagets starka finansiella ställning kommer att ge oss förutsättningar att fortsätta driva denna strategi. Samtidigt kommer vi att bygga ut och omvandla våra betingade resurser till reserver, gradvis sänka vår skuldsättning och leverera en hållbar utdelning även vid låga oljepriser. Den föreslagna utdelningen om 500 miljoner USD för 2018 är satt till en hållbar nivå som det är vår målsättning att successivt höja över tid.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Q4 18 Post imageQuarterly presentation