edvard-grieg-platform

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver och betingade resurser

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver och betingade resurser

14 januari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar bevisade och sannolika nettoreserver (2P reserver) om 745 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) samt bevisade, sannolika och möjliga nettoreserver (3P reserver) om 901 MMboe per den 31 december 2018. De betingade nettoresurserna enligt bästa estimat (betingade resurser) uppgick till 225 MMboe. Reserversättningsgraden för 2P reserverna uppgick till 163 procent för 2018 och överstiger för femte året i rad vad som producerats under året.1

Per den 31 december 2018 har Lundin Petroleum 2P reserver om 745,4 MMboe och 3P reserver om 900,9 MMboe, vilket motsvarar en ökning med 49,2 MMboe respektive 35,4 MMboe, exklusive produktion.2,3

 

2P reserver3P reserver
Årets slut 2017 726,3895,5
  – Producerat4-30,1-30,1
  + Uppdateringar+49,2+35,4
Årets slut 2018745,4900,9
Reserversättningsgrad5163%118%

 

Ökningen av reserverna är främst hänförlig till Lundin Petroleums största tillgång, Johan Sverdrupfältet. Mindre ökningar har även gjorts för Edvard Griegfältet och Alvheimområdet. Sammanlagt 94 procent av Lundin Petroleums 2P reserver utgörs av olja. När produktion från Johan Sverdrupfältet startar, beräknat till november 2019, kommer en majoritet av Lundin Petroleums 2P reserver att vara i produktion.

Reserverna i Johan Sverdrup har ökat till följd av positiva borresultat samt en förbättrad utvinningsteknik med alternering av vatten- och gasinjicering som beslutades av partnerskapet under 2018 och som har medfört att betingade resurser uppgraderas till reserver. Ökningen av reserver i Johan Sverdrup är i enlighet med de uppdateringar som operatören Equinor meddelade under 2018.

Edvard Griegfältet fortsätter att producera över förväntan och inflödet av producerat vatten sker betydligt
långsammare än förväntat, vilket gör att fältets platåproduktion kan förlängas med ytterligare cirka sex månader till mitten av 2020. Den 4D-seismik som samlats in över fältet under 2018 bekräftar att vattengränsen ligger längre bort från de huvudsakliga produktionsborrningarna än vad som uppskattats i de nuvarande reservoarmodellerna. Denna information utvärderas fortfarande och har inte inkluderats i reservuppdateringen för årets slut 2018. Ett kompletterande borrprogram planeras starta på Edvard Griegfältet i början av 2020. Beslut avseende projektet förväntas fattas under 2019 och baserat på ett program med tre borrningar kommer 10 MMboe betingade nettoresurser att kunna omklassificeras till 2P reserver.

Per den 31 december 2018 har Lundin Petroleum betingade resurser om 225 MMboe, vilket motsvarar en ökning med 40 MMboe jämfört med årets slut 2017, exklusive resurser som omklassificerats till reserver. Ökningen är främst hänförlig till de nya fyndigheterna Frosk i Alvheimområdet och Lille Prinsen på Utsirahöjden, framgångsrika utvärderingsborrningar på Luno II, Rolvsnes och Gekko samt förvärvet av ytterligare en 15-procentig licensandel i Luno II. Den stora mängd ny information som samlats in dels från det framgångsrika förlängda produktionstestet på Alta och dels genom den nya metod för 3D-seismik (TopSeis) som använts över hela Alta- och Gohtaområdet utvärderas fortfarande. De betingade resurserna för Alta och Gohta är därmed oförändrade sedan årets slut 2017 och kommer att uppdateras under 2019 när utvärderingsplanen för området har definierats och all ny data har bearbetats.

Första fasen av utbyggnaden av Luno II förväntas godkännas under det första kvartalet 2019 och 37 MMboe betingade nettoresurser kommer då att kunna omklassificeras till 2P reserver. Dessutom förväntas beslut tas om det förlängda borrtestet på Rolvsnes under det första kvartalet 2019 och utbyggnaden av denna fyndighet kommer att ske parallellt med Luno II-projektet.

Uppdateringen av reserverna baseras på en oberoende tredjepartsrevision genomförd av ERCE. Reserverna har beräknats enligt 2007 Petroleum Resource Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). De betingade resurserna för Edvard Grieg, Alvheimområdet, Johan Sverdrup och Luno II baseras på en revision genomförd av ERCE och de betingade resurserna för de övriga tillgångarna baseras på uppskattningar gjorda av bolagets ledning.

Nick Walker, COO för Lundin Petroleum, kommenterar:
“Under 2018 ökade vi både våra reserver och de betingade resurserna.Detta visar än en gång hur framgångsrik vår organiska tillväxtstrategi är genom hela värdekedjan för prospektering och produktion då vi lyckas öka våra resurser, omvandla dem till reserver och ta dem fram till produktion. Detta är det femte året i rad som vår reserversättning överstiger produktionen, under en period då vi samtidigt har ökat vår produktion betydligt. Under 2019 kommer vi att fortsätta investera i vår portfölj och jag är övertygad om att vi kommer fortsätta växa organiskt.”

1 Avser Lundin Petroleums tillgångar i Norge.
2 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 Bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som främst är tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.
3 Reserverna har beräknats med tillämpning av ett nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 66 USD per fat för 2019, 70 för 2020, 71 för 2021, 74 för 2022, 75 för 2023, 78 för 2024, 80 för 2025, 81 för 2026, 83 för 2027, 84 för 2028 och med en ökning om 2 procent per år därefter.
4 Reserver mäts i säljbara kvantiteter (säljbar olja, flytande naturgas och torr gas konverterat till oljeekvivalenter) och kan skilja sig gentemot produktionsvolymerna i bolagets rapportering som anges enligt värdet beräknat vid borrhuvudet (olja och naturgas konverterat till oljeekvivalenter).
5 Reserversättningsgraden definieras i enlighet med industristandard som reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive avyttringar och förvärv.