Lundin Petroleum inleder återköpsprogram av egna aktier

3 augusti 2017

Årsstämman i Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum” eller ”bolaget”) den 4 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Lundin Petroleum att fatta beslut om återköp av egna aktier. Styrelsen har den 3 augusti 2017 beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier med stöd av bemyndigandet. Syftet med återköpsprogrammet är att ge styrelsen ett instrument för att optimera Lundin Petroleums kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna, säkra Lundin Petroleums åtaganden avseende dess incitamentsprogram samt täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppstå som en följd av bolagets incitamentsprogram.

Återköp av egna aktier får endast ske på NASDAQ Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Det högsta antalet återköpta aktier ska vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktier får återköpas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.

Lundin Petroleum innehar för närvarande inga egna aktier.

Bemyndigandet återfinns i sin helhet på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt