Investors

Nyckeltal

Finansiell data 2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter MUSD 2 617,4 1 997,0 950,0 380,3 627,2
EBITDA¹ MUSD 1 916,2 1 501,5 752,5 246,3 570,9
Periodens resultat MUSD 222,1 380,9 -399,3 -679,7 -414,8
Operativt kassaflöde MUSD 1 847,8 1 530,0 857,9 558,1 1 046,9
Fritt kassaflöde MUSD 663,0 203,7 -328,2 -1 035,2 1 205,5

 

Nyckeltal, aktie 2018 2017 2016 2015 2014
Aktieägarnas egna kapital per aktie USD -1,13 -1,03 -0,70 -1,61 1,40
Operativt kassaflöde per aktie USD 5,46 4,50 2,63 1,81 3,39
Kassaflöde från verksamheten per aktie USD 5,07 3,82 -0,79 0,77 1,43
Resultat per aktie USD 0,66 1,13 -2,79 -1,38 0,25
Resultat per aktie efter full utspädning USD 0,66 1,13 -2,79 -1,38 0,25
EBITDA per aktie USD 5,65 4,41 2,31 0,80 1,85
EBITDA per aktie full utspädning USD 5,64 4,40 2,30 0,79 1,84
Utdelning per aktie USD 0,45 1,21
Antal utställda aktier vid periodens slut 340 386 445 340 386 445 340 386 445 311 070 330 311 070 330
Antal aktier i cirkulation vid periodens slut 338 513 135 339 153 135 340 386 445 309 070 330 309 070 330
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 338 592 250 340 237 772 325 808 486 309 070 330 309 170 986
Vägt genomsnittligt antal aktier för året
efter full utspädning
339 513 634 341 380 316 326 738 233 310 019 890 309 475 038

 

Börskurs 2018 2017 2016 2015 2014
Börskurs vid periodens slut (SEK) SEK 221,40 187,80 198,10 122,60 112,40

 

Nyckeltal, koncernen 2018 2017 2016 2015 2014
Räntabilitet på eget kapital² % -48
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 47 22 -9 -19 -8
Netto skuldsättningsgrad² % 605
Nettoskuld/EBITDA3 1,8
Soliditet % -7 -6 -17 -10 9
Andel riskbärande kapital % 29 17 -3 1 28
Räntetäckningsgrad % 17 6 -2 -8 -10
Operativt kassaflöde/räntekostnader % 21 12 5 7 45
Direktavkastning % 2 5 N/A N/A N/A

¹ Exkluderar den redovisade förlusten för 2017 om 14,4 MUSD efter skatt avseende försäljningen av en 39-procentig licensandel i Brynhildfältet.
² Dessa nyckeltal har ej beräknats eftersom eget kapital är negativt per den 31 december 2017, 31 december 2016 samt 31 december 2015.
3 Nettoskuld/EBITDA är baserad på EBITDA för de fyra senaste kvartalen.

Definitioner av nyckeltal

EBITDA: (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation):

Rörelseresultat före avskrivningar av olje- och gastillgångar, prospekteringskostnader, nedskrivningar, avskrivningar av andra tillgångar och vinst vid försäljning av tillgångar.

Operativt kassaflöde:
Intäkter minus produktionskostnader och aktuella skatter.

Fritt kassaflöde:
Kassaflöde från verksamheten enligt koncernens kassaflödesanalys minus kassaflöde från investeringar enligt koncernens kassaflödesanalys.

Aktieägarnas egna kapital per aktie:
Eget kapital hänförligt till aktieägare dividerat med antalet aktier i cirkulation vid årets slut.

Operativt kassaflöde per aktie:
Operativt kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för året.

Kassaflöde från verksamheten per aktie:
Kassaflöde från verksamheten enligt koncernens kassaflödesanalys dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för året.

Resultat per aktie:
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för året.

Resultat per aktie efter full utspädning:
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för året efter att utspädningseffekten tagits i beaktan.

EBITDA per aktie:
EBITDA dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för året.

EBITDA per aktie efter full utspädning:
EBITDA dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter att utspädningseffekten tagits i beaktan.

Vägt genomsnittligt antal aktier för året:
Antal aktier vid periodens början med för förändringar i antalet aktier vägt över tiden för den del av perioden de är utestående.

Vägt genomsnittligt antal aktier för året efter full utspädning:
Antal aktier vid årets början med förändringar i antalet aktier vägt över tiden för den del av året de är utestående efter att utspädningseffekten tagits i beaktan.

Räntabilitet på eget kapital:
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital:
Resultat före skatt plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital (genomsnittet av balansomslutningen minus icke-räntebärande skulder).

Nettoskuldsättningsgrad:
Banklån minus likvida medel dividerat med eget kapital hänförligt till aktieägare.

Nettoskuld/EBITDA:
Banklån minus likvida medel dividerat med EBITDA.

Soliditet:
Totalt eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital:
Summan av totalt eget kapital och uppskjutna skatteskulder dividerat med balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad:
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med räntekostnader.

Operativt kassaflöde/räntekostnader:
Rörelsens intäkter minus produktionskostnader och aktuella skatter dividerat med årets räntekostnad.

Direktavkastning:
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets utgång.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.