Investors

Nyckeltal

Finansiell data 2017 2016 2015 2014 2013
Intäkter MUSD 1 997,0 950,0 380,3 627,2 952,4
EBITDA¹ MUSD 1 501,5 752,5 246,3 570,9 833,8
Periodens resultat MUSD 380,9 -399,3 -679,7 -414,8 60,2
Operativt kassaflöde MUSD 1 530,0 857,9 558,1 1 046,9 863,8

 

Nyckeltal, aktie 2017 2016 2015 2014 2013
Aktieägarnas egna kapital per aktie USD -1,03 -0,70 -1,61 1,40 3,90
Operativt kassaflöde per aktie USD 4,50 2,63 1,81 3,39 2,79
Kassaflöde från verksamheten per aktie USD 3,82 -0,79 0,77 1,43 2,23
Resultat per aktie USD 1,13 -2,79 -1,38 0,25 0,35
Resultat per aktie efter full utspädning USD 1,13 -2,79 -1,38 0,25 0,35
EBITDA per aktie USD 4,41 2,31 0,80 1,85 2,69
EBITDA per aktie full utspädning USD 4,40 2,30 0,79 1,84 2,69
Utdelning per aktie USD 1,21
Antal utställda aktier vid periodens slut 340 386 445 340 386 445 311 070 330 311 070 330 317 910 580
Antal aktier i cirkulation vid periodens slut 339 153 135 340 386 445 309 070 330 309 070 330 309 570 330
Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 340 237 772 325 808 486 309 070 330 309 170 986 310 017 074
Vägt genomsnittligt antal aktier för året
efter full utspädning
341 380 316 326 738 233 310 019 890 309 475 038

 

Börskurs 2017 2016 2015 2014 2013
Börskurs vid periodens slut (SEK) SEK 187,80 198,10 122,60 112,40 125,40

 

Nyckeltal, koncernen 2017 2016 2015 2014 2013
Räntabilitet på eget kapital² % -48 5
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 22 -9 -19 -8 15
Netto skuldsättningsgrad² % 605 99
Soliditet % -6 -17 -10 9 29
Andel riskbärande kapital % 17 -3 1 28 53
Räntetäckningsgrad % 6 -2 -8 -10 45
Operativt kassaflöde/räntekostnader % 12 5 7 45 128
Direktavkastning % 5 N/A N/A N/A N/A

¹ Exkluderar den redovisade förlusten för 2017 om 14,4 MUSD efter skatt avseende försäljningen av en 39-procentig licensandel i Brynhildfältet.
² Dessa nyckeltal har ej beräknats eftersom eget kapital är negativt per den 31 december 2017, 31 december 2016 samt 31 december 2015.

Definitioner av nyckeltal

EBITDA: (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation): Rörelseresultat före avskrivningar av olje- och gastillgångar, prospekteringskostnader, nedskrivningar, avskrivningar av andra tillgångar och vinst vid försäljning av tillgångar.

Operativt kassaflöde:
Intäkter minus produktionskostnader och aktuella skatter.

Aktieägarnas egna kapital per aktie:
Eget kapital hänförligt till aktieägare dividerat med antalet aktier i cirkulation vid periodens slut.

Operativt kassaflöde per aktie:
Operativt kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden.

Kassaflöde från verksamheten per aktie: Kassaflöde från verksamheten enligt koncernens kassaflödesanalys dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden.

Resultat per aktie:
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden.

Resultat per aktie efter full utspädning:
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning.

EBITDA per aktie:
EBITDA dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden.

Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden:
Antal aktier vid periodens början med för förändringar i antalet aktier vägt över tiden för den del av perioden de är utestående.

Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital:
Resultat före skatt plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital (genomsnittet av balansomslutningen minus icke-räntebärande skulder).

Nettoskuldsättningsgrad:
Räntebärande nettoskulder dividerat med eget kapital hänförligt till aktieägare.

Soliditet:
Totalt eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital:
Summan av totalt eget kapital och uppskjutna skatteskulder dividerat med balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad:
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med räntekostnader.

Operativt kassaflöde/räntekostnader:
Rörelsens intäkter minus produktionskostnader och aktuella skatter dividerat med periodens räntekostnad.

Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid periodens utgång.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.