Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

26 februari 2019

Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 mars 2019, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm. Årsstämman kommer att simultantolkas från svenska till engelska och engelska till svenska.

Deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 mars 2019 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken senast fredagen den 22 mars 2019), och
– dels anmäla sitt deltagande till Lundin Petroleum senast måndagen den 25 mars 2019, genom hemsidan www.lundin-petroleum.com (gäller enbart för fysiska personer) eller per post under adress Computershare AB, ”Lundin Petroleum AB:s årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 08-518 01 554 eller via e-mail info@computershare.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. Eftersom avstämningsdagen infaller lördagen den 23 mars 2019 måste sådan registrering vara verkställd senast fredagen den 22 mars 2019.

Aktieägare kan närvara vid årsstämman genom ombud. Aktieägaren skall i så fall utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Till en fullmakt som är utställd av en juridisk person skall även behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com och skickas till aktieägare som så begär. För att underlätta registrering vid årsstämman skall fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovan nämnda adress i god tid innan årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdagar för utdelningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Presentation av valberedningen:
• Förslag till antal styrelseledamöter.
• Förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
• Förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
• Förslag till arvoden till revisorn.
• Förslag till val av revisor.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter.
14. Beslut om arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
15. Beslut om styrelseledamöter:
a) omval av Peggy Bruzelius till styrelseledamot;
b) omval av C. Ashley Heppenstall till styrelseledamot;
c) omval av Ian H. Lundin till styrelseledamot;
d) omval av Lukas H. Lundin till styrelseledamot;
e) omval av Grace Reksten Skaugen till styrelseledamot;
f) omval av Torstein Sanness till styrelseledamot;
g) omval av Alex Schneiter till styrelseledamot;
h) omval av Jakob Thomasen till styrelseledamot;
i) omval av Cecilia Vieweg till styrelseledamot; och
j) omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
16. Beslut om arvoden till revisorn.
17. Val av revisor.
18. Beslut om 2019 års ersättningspolicy för bolagsledningen.
19. Beslut om 2019 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev.
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier.
22. Beslut avseende förslag mottagna från en aktieägare:
a) En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen avsätter bolagets styrelse.
b) En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen att avsätta bolagets ordförande.
c) En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen att avsätta bolagets koncernschef tillika VD för företaget.
d) En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen avsätter bolagets ledning.
23. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut som skall presenteras vid Lundin Petroleum AB:s årsstämma fredagen den 29 mars 2019 i Stockholm

Beslut om disposition av bolagets resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en kontantutdelning om 1,48 US dollar per aktie, vilket motsvarar 500 miljoner US dollar (avrundat). Utdelningen ska betalas genom kvartalsvisa utbetalningar om 0,37 US dollar per aktie, vilket motsvarar 125 miljoner US dollar (avrundat). Före utbetalning, kommer varje kvartalsvisa utdelning att omvandlas till ett belopp i kronor baserat på valutakursen mellan US dollar och kronor som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela belopp om 0.01 kronor per aktie). Det slutliga motsvarande US dollar beloppet som mottas av en aktieägare kan därför avvika något beroende på valutakursen mellan US dollar och kronor på utbetalningsdagen. Beloppet i kronor per aktie för varje kvartalsvis utdelning kommer att kommuniceras i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag.

De föreslagna avstämningsdagarna för den kvartalsvisa utdelningen är 2 april 2019, 3 juli 2019, 2 oktober 2019 och 3 januari 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag förväntas respektive utdelning betalas ut av Euroclear Sweden AB den 5 april 2019 med förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningen 1 april 2019, 8 juli 2019 med förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningen 2 juli 2019, 7 oktober 2019 med förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningen 1 oktober 2019 samt 9 januari 2020 med förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningen 2 januari 2020.

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt, ska ett maximalt belopp i kronor bestämmas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets utdelningsbara medel och ett sådant maximalt utdelningsbelopp har satts till 7,665 miljarder kronor (dvs 1,916 miljarder kronor per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 7,665 miljarder kronor, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar det maximala utdelningsbeloppet om 7,665 miljarder kronor.

Beslut om val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvode till revisor och val av revisor (punkt 2 och 13-17)
Lundin Petroleum AB:s valberedning inför 2019 års årsstämma består av Hans Ek (representerar SEB Investment Management), Ian H. Lundin (representerar Nemesia S.à.r.l samt styrelseordförande) och Filippa Gerstädt (representerar Nordea Fonder). Åsa Nisell (representerade Swedbank Robur Fonder) var ledamot i valberedningen men lämnade sitt uppdrag i början av januari 2019 eftersom Swedbank Robur Fonder inte längre är en av bolagets större aktieägare. Valberedning för 2019 års årsstämma som utsetts av aktieägare som tillsammans innehade cirka 30,6 procent av rösterna och aktierna i Lundin Petroleum AB per den 1 augusti 2018, föreslår följande:

• Val av advokat Klaes Edhall till ordförande vid årsstämman.
• Val av nio styrelseledamöter utan suppleanter.
• Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive avseende kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 550 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot), (ii) årligt arvode om 1 150 000 kronor till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 130 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden), och (iv) årligt arvode om 180 000 kronor till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete ej ska överstiga 1 710 000 kronor.
• Omval av styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg för en period till slutet av årsstämman 2020.
• Omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande för en period till slutet av årsstämman 2020.
• Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
• Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, som har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2020.

Beslut om 2019 års ersättningspolicy för bolagsledningen (punkt 18)
Styrelsens förslag till 2019 års ersättningspolicy för Lundin Petroleums bolagsledning, som består av koncernchef och verkställande direktör (President and Chief Executive Officer), Chief Operating Officer, Chief Financial Officer samt anställda på Vice President-nivå, innebär att det är Lundin Petroleums målsättning att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå bolagets mål och att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer som ökar aktieägarvärdet. Bolaget tillämpar således en ersättningspolicy som säkerställer en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och gällande best practice, i syfte att tillförsäkra att bolagsledningen erhåller skälig ersättning för dess bidrag till bolagets resultat.

Ersättningspaketet till bolagsledningen innehåller fyra huvudkomponenter: a) grundlön; b) årlig rörlig lön; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); och d) övriga förmåner.

2019 års ersättningspolicy innehåller även ömsesidiga uppsägningstider och avgångsvederlag för det fall att anställningen upphör på grund av väsentlig ägarförändring i bolaget, om anställning sägs upp av bolaget utan saklig grund, eller under andra omständigheter enligt styrelsens bedömning.

Därutöver ska ersättningar i enlighet med rådande marknadsförhållanden kunna utgå till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget.

Förslaget till 2019 års ersättningspolicy för bolagsledningen finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com.

Beslut om 2019 års prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram för bolagsledningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram (“LTIP 2019 ”) för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner inom Lundin Petroleum, som följer liknande principer som det långsiktiga, prestationsbaserade incitamentsprogrammet (“LTI” ) som godkändes av årsstämmorna 2014 till 2018, i enlighet med nedanstående riktlinjer och övergripande villkor.

Det huvudsakliga motivet till att införa LTIP 2019 är att få bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen i linje med aktieägarnas intressen och att tillhandahålla en marknadsmässig ersättning som reflekterar prestationer och engagemang.

För att vara berättigade att delta i framtida LTI-program krävs att varje deltagare bygger upp ett meningsfullt aktieinnehav i Lundin Petroleum innebärande att en viss andel av tilldelade aktier enligt LTIP 2019 (och framtida LTI-program) ska behållas tills erforderlig nivå avseende aktieinnehavet har uppnåtts.

LTIP 2019 föreslås omfatta cirka 21 av Lundin Petroleum-koncernens fast anställda (“Deltagarna ”), innefattande såväl den verkställande direktören och andra medlemmar av bolagsledningen som vissa andra nyckelpersoner inom Lundin Petroleum-koncernen. Styrelsen kan, inom ramen för det totala antal aktier som finns tillgängliga enligt LTIP 2019, till följd av nyrekrytering till Lundin Petroleum-koncernen, bjuda in ytterligare ett begränsat antal Deltagare till LTIP 2019.

LTIP 2019 ger Deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att ett prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod som i normalfallet inleds 1 juli 2019 och avslutas 30 juni 2022 (”Prestationsperioden ”). Prestationsvillkoret (”Prestationsvillkoret ”) är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning (”Total Shareholder Return ”) avseende Lundin Petroleum-aktien jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag (”Referensbolagen ”). Vid inledningen av Prestationsperioden kommer Deltagarna att vederlagsfritt tilldelas en rättighet (”LTIP Award ”) som, i den utsträckning att bland annat Prestationsvillkoret är uppfyllt, berättigar Deltagaren att så snart som praktiskt möjligt efter Prestationsperiodens slut vederlagsfritt erhålla aktier i Lundin Petroleum (”Prestationsaktier ”).

LTIP Award (dvs. antalet Prestationsaktier som en Deltagare kan tilldelas efter Prestationsperiodens utgång, förutsatt att Prestationsvillkoret är uppfyllt) som ska tilldelas till varje Deltagare ska beräknas enligt följande:

LTIP Award = A multiplicerat med B dividerat med C multiplicerat med D, där

A är Deltagarens månatliga bruttogrundlön per dagen för tilldelning av LTIP Award;

B är ett antal månader såsom beslutats av styrelsen avseende varje Deltagare, med hänsyn till sådana faktorer som branschjämförelser och Deltagarens ställning inom Lundin Petroleum-koncernen (dock i samtliga fall inte överstigande 36 månader);

C är Lundin Petroleum-aktiens genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm under den tremånadersperiod som omedelbart föregår Prestationsperioden (”Initiala Aktiepriset ”); och

D är summan av de faktorer som representerar den proportionella ökningen i antalet Prestationsaktier som kan tilldelas, beräknat genom att dividera ett värde som motsvarar stängningskursen för Lundin Petroleums aktie på första dagen då aktien handlas utan rätt till den aktuella utdelningen plus den beslutade utdelningen med stängningskursen för aktien på första dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning, för varje utdelning fram till tilldelning.

Fraktioner av tilldelade Prestationsaktier ska avrundas till närmaste lägre heltal.

Baserat på en aktiekurs för Lundin Petroleum-aktien per den 25 February 2019 om 298 kronor, uppgår det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas enligt LTIP 2019 på dagen för tilldelning av LTIP Award (förutsatt 100 procents tilldelning) till cirka 303 000, vilket motsvarar cirka 0,09 procent av det nuvarande totala antalet aktier och röster i Lundin Petroleum. Med anledning av att tilldelning av LTIP Award avses ske först i juli månad 2019 och att aktiekursen för Lundin Petroleum-aktien kan komma att fluktuera fram till att det Initiala Aktiepriset är fastställt, och med hänsyn tagen till eventuella ytterligare Deltagare till följd av nyrekrytering samt ökning av tilldelning till följd av utdelningar, föreslås det att det totala antalet Prestationsaktier under LTIP 2019 inte får överstiga 500 000.

Tilldelning av Prestationsaktier kommer att beslutas av styrelsen efter Prestationsperiodens utgång baserat på antalet tilldelade LTIP Award och är villkorad av (i) att Deltagaren bibehåller sin anställning i Lundin Petroleum-koncernen till utgången av Prestationsperioden och (ii) den utsträckningen till (om något) Prestationsvillkoret har uppnåtts. LTIP Award kommer liksom tidigare år att kompensera för utdelningar, men för att säkerställa tydligare koppling till aktieägarnas intressen kommer LTIP 2019 att göra så genom att öka antalet Prestationsaktier som kan tilldelas proportionerligt under tilldelningsperioden i enlighet med beräkningen som beskrivs ovan, vilket innebär att utdelningar under tilldelningsperioden återinvesteras. Styrelsen äger rätt att efter egen bedömning reducera (inklusive reducera till noll) tilldelning av Prestationsaktier om styrelsen skulle finna att den underliggande prestationen inte reflekteras i utfallet av Prestationsvillkoret, till exempel med hänsyn till det operativa kassaflödet, reserver samt hälso- och säkerhetsprestation.

Styrelsen har fastställt en minimum- och en maximumnivå för Prestationsvillkorets uppfyllande. För att LTIP Award ska berättiga till det maximala antalet Prestationsaktier måste maximumnivån för Prestationsvillkoret ha uppnåtts. När uppfyllandegraden är mellan minimum- och maximumnivån kommer tilldelning att ske på linjär basis.

Deltagarna kommer inte att äga rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra LTIP Award eller andra rättigheter eller skyldigheter enligt LTIP 2019, eller utöva några rättigheter som tillkommer aktieägare avseende LTIP Award under Prestationsperioden.

Omräkning av Prestationsvillkoret och LTIP Award, inklusive antalet tilldelade Prestationsaktier, ska ske vid mellankommande sakutdelning, fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande bolagshändelser.

Styrelsen äger rätt att fastställa avvikande villkor för LTIP 2019 avseende bland annat Prestationsperioden och tilldelningen av Prestationsaktier i händelse av att anställningen inleds eller avslutas under Prestationsperioden, t.ex. till följd av nyrekrytering, sjukdom, arbetsoförmåga, dödsfall, pensionering och andra särskilda skäl som beslutas av styrelsen.

LTIP Award berättigar Deltagare att förvärva redan existerande aktier i Lundin Petroleum. Styrelsen kommer att överväga åtgärder för att säkra bolagets förväntade finansiella exponering avseende LTIP 2019. Ett alternativ vore att ingå ett aktieswap-avtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överlåta aktier i Lundin Petroleum till Deltagarna.

Den maximala kostnaden för tilldelning av LTIP Award under LTIP 2019 (under antagande om 100 procents tilldelning), exklusive kostnader relaterade till leverans av Prestationsaktier, uppgår till cirka 9,7 miljoner US dollar (cirka 90,1 miljoner kronor), exklusive kostnader för sociala avgifter. Under dessa förhållanden beräknas de totala kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 1,0 miljoner US dollar (cirka 9,2 miljoner kronor) under antagande om 100 procents tilldelning.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att inrätta LTIP 2019. Ett giltigt beslut fordrar enkel majoritet, dvs. mer än hälften, av de vid årsstämman avgivna rösterna.

En mer detaljerad beskrivning av styrelsens föreslag till LTIP 2019 finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev (punkt 20)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om:

(i) nyemission av högst 34 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktierna skall, i den mån de ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till ett belopp som nära ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen; och
(ii) emission av konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som kan ges ut efter konvertering ej skall överstiga 34 000 000. De konvertibla skuldebreven skall, i den mån de ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en kurs som nära ansluter till marknadsvärdet baserat på aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen av de konvertibla skuldebreven.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av de föreslagna bemyndigandena under (i) och (ii) får ej tillsammans överstiga 34 000 000. Om bemyndigandet utnyttjas i dess helhet för emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt uppgår utspädningseffekten till cirka tio procent.

Detta förslag fordrar tillstyrkan med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier (punkt 21)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq Stockholm (”börsen”). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det maximala antalet aktier som kan säljas är antalet aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt. Återköp och försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp och försäljning av aktier i tillämpliga börsregler och andra tillämpliga lagar och regler.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att optimera Lundin Petroleums kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna, säkra Lundin Petroleums åtaganden avseende dess incitamentsprogram och att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppstå som en följd av bolagets LTIP-program.

Detta förslag fordrar tillstyrkan med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut avseende förslag mottagna från en aktieägare (punkt 22 a)-d))
Bolaget har tagit emot fyra aktieägarförslag i förhållande till bolagets tidigare verksamhet i Sudan. Aktieägarförslag avseende bolagets tidigare verksamhet i Sudan föreslogs av samma aktieägare till årsstämman 2012, årsstämman 2013 och årsstämman 2017, där de avslogs av aktieägarna. Styrelsen bedömer att förslagen i punkt 22 a)-d) i den föreslagna agendan inte är i bolagets och dess aktieägares bästa intresse och rekommenderar att aktieägarna röstar emot förslagen. Det fullständiga förslagen liksom styrelsens rekommendation att rösta emot förslagen finns tillgängliga på Lundin Petroleums webbplats www.lundin-petroleum.com.

Övriga upplysningar
Lundin Petroleum AB:s aktiekapital uppgår till 3 478 713,38 kronor, fördelat på 340 386 445 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma. Lundin Petroleum AB innehar per den 26 februari 2019 1 873 310 egna aktier. Bolagsordningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen.

Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt på www.lundin-petroleum.com efter årsstämman.

Medlemmar av Lundin Petroleums bolagsledning kommer att finnas tillgängliga före och efter årsstämman för att diskutera bolagets verksamhet och besvara frågor från aktieägarna.

Ytterligare dokumentation
Följande dokumentation är vidare tillgänglig på Lundin Petroleums kontor (Hovslagargatan 5 i Stockholm) och på www.lundin-petroleum.com:

• Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 2 samt 13-17, inklusive ett motiverat yttrande beträffande förslaget till val av styrelse.
• Lundin Petroleum AB:s årsredovisning, som innehåller redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen.
• Styrelsens förslag till vinstutdelning.
• Styrelsens yttrande avseende vinstutdelningen med hänvisning till bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen.
• Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
• Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar till bolagsledningen under 2018.
• Styrelsens förslag till 2019 års ersättningspolicy för bolagsledningen.
• Styrelsens förslag till LTIP 2019.
• Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier.
• Styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § med hänsyn till bemyndigandet avseende återköp och försäljning av egna aktier.
• Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev.
• Fullmaktsformulär.
• Aktieägarförslag.
• Styrelsens rekommendation att rösta emot aktieägarförslagen.

Dokumentationen sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och anger sin postadress.
Årsstämman 2019

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Annual report