Förvärv av ytterligare licensandelar i Rolvsnesfyndigheten och Goddostrukturen på Utsirahöjden

28 januari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har ingått avtal med Lime Petroleum AS (Lime Petroleum), dotterbolag till Rex International Holding Limited, om att förvärva hela Lime Petroleums arealinnehav på Utsirahöjden där Rolvsnes och Goddo ligger.

I och med förvärvet ökar Lundin Norway sin licensandel i oljefyndigheten Rolvsnes i PL338C och i närliggande, nyligen tilldelade PL338E1, från 50 till 80 procent och i Goddostrukturen i PL815 från 40 till 60 procent. Förvärvet konsoliderar bolagets position i det geologiska området av vittrad och uppsprucken berggrund på Utsirahöjden som ligger nära anläggningarna på Edvard Grieg. Transaktionen sker med verkan från januari 2019 och innebär en kontantersättning till Lime Petroleum om 43 miljoner USD samt en villkorad betalning om ytterligare 2 miljoner USD. Transaktionen är föremål för sedvanligt godkännande från norska staten.

Rolvsnes är belägen 3 km söder om Edvard Griegplattformen på Utsirahöjden, där Lundin Norway är operatör, och har ett sammanlagt resursestimat om mellan 14 och 78 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe). Till följd av de goda resultaten från utvärderingsborrningen och produktionstestet som gjordes under 2018, planeras ett förlängt borrtest att genomföras på Rolvsnes under 2021 i syfte att ytterligare analysera reservoarens långsiktiga produktionsegenskaper. Produktionstestet under 2018 minskade även prospekteringsrisken i Goddostrukturen i närliggande PL815, där en prospekteringsborrning kommer att genomföras under 2019. Sammanlagt uppskattas resursestimatet för området med Rolvsnes- och Goddostrukturerna kunna överstiga 250 MMboe.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum, kommenterar:
“Jag är mycket nöjd med förvärvet av Lime Petroleums licensandelar i Rolvsnes och Goddo som konsoliderar bolagets position i ett av våra kärnområden. Dessutom ger det oss ännu större möjlighet att utnyttja potentialen i denna geologiska modell som är unik på den norska kontinentalsockeln och som testats med framgång. Detta förvärv skapar även ytterligare kommersiell synergi med Edvard Grieg. Genom utbyggnadskoncept med återkopplingar och hög ekonomisk marginal siktar vi på att kunna förlänga platåproduktionen på Edvard Grieganläggningarna bortom nuvarande prognos som sträcker sig till mitten av 2020.”

Lime assets Utsira High Map
 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Q4 18 Post image