Förslag om att lösa in 16 procent av aktierna i Lundin Petroleum och att avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit

Förslag om att lösa in 16 procent av aktierna i Lundin Petroleum och att avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit

7 juli 2019

Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum”) meddelar att dess styrelse föreslår en inlösen av 16 procent av aktierna i bolaget som för närvarande innehas av Equinor ASA (”Equinor”). Lundin Petroleums helägda dotterbolag Lundin Norway AS (”Lundin Norway”) har dessutom ingått ett avtal om att mot en kontant köpeskilling avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit till Equinor Energy AS (”Equinor Energy”) (tillsammans, och tillsammans med åtgärderna nedan, ”Transaktionen”).

Höjdpunkter

Inlösen av 54,5 miljoner aktier i Lundin Petroleum som för närvarande innehas av Equinor, motsvarande 16 procent av det totala antalet utestående aktier, till ett pris om 266,4 kronor per aktie
• Ersättningen uppgår till 14,5 miljarder kronor (cirka 1 557 miljoner USD) vilket motsvarar stängningskursen den 4 juli 2019 om 289,6 kronor per aktie med en rabatt om åtta procent
• Efter Transaktionen kommer Equinors aktieinnehav i Lundin Petroleum att uppgå till 4,9 procent och Equinor kommer att fortsätta att vara en stöttande aktieägare

Avyttring av 2,6 procent av Lundin Norways andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup, med kvarvarande andel om 20 procent
• Ersättningen uppgår till 962 miljoner USD, med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019, vilket inkluderar en tilläggsköpeskilling om 52 miljoner USD som är baserad på framtida klassificeringar av reserver

Transaktionen kommer att omedelbart förbättra resultatet per aktie
• Det totala antalet aktier kommer att minska från 340,4 miljoner till 285,9 miljoner
• EBITDA, operativt kassaflöde och fritt kassaflöde per aktie kommer att öka omedelbart
• Den beslutade kvartalsvisa utdelningen för 2018 om 1,48 USD per aktie kommer att förbli oförändrad

Transaktionen ökar aktieägarnas exponering mot:
• De producerande nyckeltillgångarna Edvard Grieg, Alvheim och det snart producerande Johan Sverdrup samt eventuella framtida framgångar som överträffar förväntningarna
• Stora prospekterings- och utvärderingsprogram samt potentiella framtida framgångar och sju potentiella nya projekt som närmar sig utbyggnad

Unik möjlighet att lösa in en större minoritetspost till rabatt jämfört med börskursen före produktionsstart på Johan Sverdrup och i en fas av hög tillväxt för verksamheten
• Transaktionen värderar Johan Sverdrup unit till en premie mot nuvarande marknadskonsensus vilket belyser fältets fortsatta potential

Transaktionen finansieras genom befintliga finansiella medel och en kortfristig bryggfinansiering och är villkorad av godkännanden från aktieägare i Lundin Petroleum, norska myndigheter och banksyndikatet som tillhandahåller bolagets reservbaserade kreditfacilitet samt vissa andra villkor
• En extra bolagsstämma kommer att hållas klockan 10.00 den 31 juli 2019 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm
• Familjen Lundin och Equinor har båda ingått oåterkalleliga åtaganden att rösta för godkännande av Transaktionen

Ian H Lundin, ordförande för Lundin Petroleum, kommenterade:
”Möjligheten att lösa in merparten av Equinors aktieägande i Lundin Petroleum till en rabatt mot börskursen före den viktiga uppstarten av utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup i november i år var en unik möjlighet. Transaktionen gör det möjligt för bolaget att rationalisera aktieägarbasen och den ger samtliga aktieägare en ökad exponering mot Lundin Petroleums pågående framgångar i en tid då vi fortsätter att skapa förutsättningar för att öka potentialen hos våra befintliga tillgångar och fortsätter genomföra vår bevisade organiska tillväxtstrategi. Vi fastställde en progressiv utdelningsstrategi vid årsstämman i år och det gläder mig att kunna konstatera att strategin kommer att vara oförändrad efter denna transaktion och att vi ser ut att kunna dela ut en hållbar avkastning till våra aktieägare under de kommande åren. Med beaktande av att samtliga aktieägare kommer att få en ökad exponering mot både Johan Sverdrup och tillväxtpotentialen för våra övriga innehav rekommenderar jag och styrelsen enhälligt att aktieägarna stöder denna värdeökande transaktion vid den extra bolagsstämman senare i juli.”

Bakgrund och motiv för Transaktionen
Styrelsen och ledningen för Lundin Petroleum granskar och utvärderar löpande strategiska möjligheter för att skapa aktieägarvärde. Equinor har varit en betydande minoritetsaktieägare sedan det första förvärvet av tolv procent av aktierna i Lundin Petroleum i januari 2016 och förvärvet av ytterligare åtta procent i samband med att Equinor sålde sitt innehav i Edvard Grieg-fältet till Lundin i utbyte mot aktier i juni 2016. Equinor har varit en stödjande finansiell intressent sedan dess. Nu uppstod emellertid en möjlighet för Lundin Petroleum att rationalisera sin aktieägarbas och öka övriga aktieägares exponering mot finansiella och operationella framgångar och framgångar inom prospekteringsverksamheten samt möjliggöra för Equinor att realisera sin kapitalvinst på investeringen på ett ordnat sätt. Equinor kommer att behålla ett betydande aktieinnehav om 4,9 procent i Lundin Petroleum efter Transaktionen i syfte att dra nytta av den fortsatta tillväxten i verksamheten.

Med beaktande av den förväntade uppstarten av Johan Sverdrup i november, att bolaget fortsätter att överträffa förväntningarna på den befintliga produktionsbasen och att det är bolagets mest aktiva år för prospektering och exploatering, är 2019 ett avgörande år för Lundin Petroleum. Styrelsen rekommenderar Transaktionen till samtliga aktieägare eftersom den utgör en unik möjlighet att lösa in ett betydande minoritetsaktieägande till en attraktiv värdering och vid en tidpunkt då verksamheten är positionerad för ytterligare en period av väsentlig operativ och finansiell tillväxt.

Sammanfattning av den föreslagna Transaktionen
Lundin Petroleum har ingått ett aktieswap-avtal, en s.k. total return swap, med Sparebank 1 Markets AS (”SB1”) avseende totalt 54,5 miljoner aktier i Lundin Petroleum. I syfte att säkra sin exponering har SB1 ingått ett avtal med Equinor om att förvärva 16 procent av det totala antalet aktier i Lundin Petroleum (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Båda transaktionerna utgår från ett pris om 266,4 kronor per aktie, vilket motsvarar stängningskursen den 4 juli 2019 om 289,6 kronor per aktie minus en rabatt om åtta procent. Lundin Petroleum avser att avsluta aktieswap-avtalet med SB1 genom att mot kontant betalning begära fysisk leverans av aktier och därefter lösa in aktierna utan vederlag.

Lundin Norway har ingått ett överlåtelseavtal om att avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit till Equinor Energy med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019 och för en kontant köpeskilling om 962 miljoner USD, vilket inkluderar en tilläggsköpeskilling om 52 miljoner USD som är baserad på framtida klassificeringar av reserver (”Rörelseöverlåtelseavtalet”).

Styrelsen föreslår även att en fondemission ska genomföras i syfte att återställa Lundin Petroleums aktiekapital till samma belopp som omedelbart före inlösen av aktierna. Inga nya aktier kommer att ges ut i samband med fondemissionen.

Lundin Petroleum kommer att finansiera Transaktionen genom att delvis utnyttja tillgängliga medel enligt Lundin Petroleums befintliga reservbaserade kreditfacilitet om 5 miljarder USD och delvis genom en kortfristig bryggfinansiering om högst 500 miljoner USD, vilket kommer att bidra till ytterligare likviditet fram till fullföljande av Rörelseöverlåtelseavtalet. Finansieringsarrangemanget är villkorat av godkännande från långivarna i den reservbaserade kreditfaciliteten och ingående av bryggfinansieringsavtalet, för vilket ett bindande s.k. commitment letter har erhållits.

Efter fullföljande av Transaktionen kommer det totala antalet aktier i Lundin Petroleum att minska med 54,5 miljoner aktier till 285,9 miljoner aktier och Lundin Norways andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup kommer att minska från 22,6 procent till 20,0 procent.

Fullföljandevillkor
Aktieswap-avtalet, Aktieöverlåtelseavtalet, Rörelseöverlåtelseavtalet, inlösen av aktierna och fondemissionen är alla villkorade av godkännande av den extra bolagsstämman. Fullföljande av Rörelseöverlåtelseavtalet är dessutom villkorat av att SB1 förvärvar aktierna från Equinor. Fullföljande av aktieswap-avtalet och inlösen av aktierna är båda villkorade av fullföljande av Aktieöverlåtelseavtalet. Rörelseöverlåtelseavtalet är villkorat av sedvanliga myndighetstillstånd i Norge. Transaktionen är även villkorad av godkännande från långivarna i den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten. Lundin Petroleum har ingått ett s.k. commitment letter avseende ett kortfristigt brygglån om upp till 500 miljoner USD.

Förväntad tidsplan
Om den extra bolagsstämman godkänner Transaktionen kommer de olika händelserna att verkställas omedelbart (i tillämplig mån) i enlighet med följande förväntade tidsplan.

HändelseTidpunkt
Aktiepris för Aktieöverlåtelseavtalet och aktieswap avtaletBörsens stängning den 4 juli 2019
Extra bolagsstämmaKlockan 10.00 den 31 juli 2019 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm, Sverige
Aktieöverlåtelseavtal fullföljsOmkring den 2 augusti 2019
Aktieswap-avtal stängsOmkring den 2 augusti 2019
Inlösen av aktier verkställsOmkring den 7 augusti 2019
Fondemission verkställsOmkring den 7 augusti 2019
Fullföljande av överlåtelsen av 2,6 procent av Johan Sverdrup unit fullföljs när myndighetstillstånd erhållsFörväntas ske under det fjärde kvartalet 2019
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar