Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019 presentation

31 oktober 2019

Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning
 


Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

31 oktober 2019

· Produktionen översteg prognosintervallets medianvärde och uppgick till 79,2 Mboepd för de första nio månaderna och 82,7 Mboepd för det tredje kvartalet
· Produktionen från den första fasen av Johan Sverdrup uppgår i slutet av oktober 2019 till över 200 Mboepd, brutto efter produktionsstart den 5 oktober, vilket skedde före tidsplan och under budget
· Den tidiga produktionsstarten på Johan Sverdrup och fortsatta utmärkta resultat från Edvard Griegfältet innebär att produktionsprognosen för 2019 höjts till mellan 90 och 95 Mboepd från det tidigare intervallet om mellan 75 och 95 Mboepd
· Starka finansiella resultat för rapporteringsperioden och det tredje kvartalet
· Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes i augusti 2019
· Planen att fullt ut elektrifiera Edvard Griegfältet som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdområdets kraftnät är klar, vilket kommer att öka produktionskapaciteten ytterligare, och fortsätta den positiva trend att nå under 1 kg CO2 per boe för Johan Sverdrup och Edvard Griegfältet

 

Financial summary1 Jan 2019-
30 sep 2019
9 månader
1 jul 2019-
30 sep 2019
3 månader
1 jan 2018-
30 sep 2018
9 månader
1  jul 2018-
30 sep 2018
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
Produktion in Mboepd79,282,780,878,281,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 199,01 215,01988,5604,62 640,7
Operativt kassaflöde i MUSD11 158,9380,01 412,8434,41 864,1
EBITDA i MUSD11 222,9411,31 451,8476,81 932,5
Fritt kassaflöde i MUSD1 117,9950,5489,7228,7663,0
Periodens resultat i MUSD669,6519,9323,956,7225,7
Justerat resultat i MUSD173,845,4220,175,1295,3
Resultat per aktie i USD2,051,720,960,170,67
Justerat resultat per aktie i USD0,530,150,650,220,87
Nettoskuld i MUSD4 054,94 054,93 569,93 569,93 398,2
1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av 2,6 procent licensandel i Johan Sverdrup-projektet.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna presentera ännu ett kvartal med starka operationella och finansiella resultat. Bolagets produktion uppgår för närvarande till över 120 Mboepd och som ett resultat av de fortsatt starka produktionsresultaten på Edvard Grieg, den tidiga produktionsstarten och snabbare produktionsökningen från de förborrade produktionsborrningarna på Johan Sverdrup höjer vi produktionsprognosen för helåret till mellan 90 och 95 Mboepd.

”Produktionsstarten för den första fasen av Johan Sverdrup var en verklig höjdpunkt för oss och är ett projekt i absoluta världsklass. Produktionen startade redan den 5 oktober 2019, vilket var före tidsplan och till en kostnad som var långt under budget. Sedan dess har produktionen ökat snabbt och överträffat våra förväntningar i och med att de åtta förborrade produktionsborrningarna succesivt tagits i bruk. I slutet av oktober 2019 producerade fältet över 200 Mboepd brutto, från fem borrningar och vi förväntar oss att samtliga åtta borrningar kommer att tas i produktion under november 2019. Nu återstår det att genomföra två till fyra nya borrningar för att nå platåproduktion om 440 Mbopd för den första fasen, vilket förväntas ske under sommaren 2020.

”Våra övriga producerande tillgångar fortsätter att uppvisa fina resultat med industriledande, låga verksamhetskostnader och en produktion i linje med prognosen för hela året. Edvard Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet och produktion som överstiger förväntningarna. När nu beslut har tagits om ett kompletterande borrprogram förväntar jag mig att bevisade och sannolika bruttoreserver kommer att öka till över 300 MMboe under 2020, jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen om 186 MMboe. Detta är en fantastisk bekräftelse på kvaliteten av detta fält.

”Ett viktigt framsteg att nämna är att vi nu har fattat beslut om att som en del i utbyggnaden av kraftnätet på Utsirahöjdsområdet, som utvecklas tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, även elektrifiera Edvard Grieganläggningen fullt ut. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp och en koldioxidintensitet på mindre än 1 kg CO2 per fat för våra två nyckeltillgångar, Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Denna låga nivå är mer än 20 gånger under världsgenomsnittet och en av de lägsta nivåerna för någon operatör offshore. Projektet är i linje med den strategi för hållbar energi som styrelsen beslutat att införa och som kommer att förse bolaget med en tydlig plan för att förbli en av de mest effektiva operatörerna offshore när det gäller såväl låg koldioxidintensitet per fat som ökad produktionseffektivitet. Vårt mål är att fortsätta minska vår klimatpåverkan och öka vår produktionseffektivitet genom nya investeringar och innovativa metoder. Mot bakgrund av detta har vi investerat i ett vattenkraftsprojekt i Norge för att klimatkompensera bolagets nettoandel av strömförsörjning från land som inte utgörs av förnybar energi, vilket är i linje med vår strategi för hållbar energi.

”Om vi ser till vad som återstår av året kommer vi att gå in i en intensiv period med ökande produktion från Johan Sverdrup, arbete med utbyggnaden av Solveig och den andra fasen av Johan Sverdrup som fortlöper enligt plan. Det kommer också att bli ännu en intensiv period av prospektering med fokus på den norra delen av Utsirahöjden och det norra Norska havet med målsättning att nå 130 MMboe obekräftade nettoresurser. Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter och vi planerar för ett betydande prospekteringsprogram under 2020. Det är nu det 17:e kvartalet i rad som våra produktionsresultat överträffar eller är i linje med förväntningarna och jag ser fram emot att kunna uppdatera våra aktieägare, i januari 2020, om vår utveckling för hela 2019.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning

Plan för att driva Edvard Griegplattformen med ström från land färdigställd

Edvard Grieg Power from Shore

Plan för att driva Edvard Griegplattformen med ström från land färdigställd

28 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) och partners har färdigställt planen för att fullt ut elektrifiera Edvard Griegplattformen, där Lundin Norway är operatör. Elektrifieringen kommer att ske som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdsområdets kraftnät som utvecklas i samband med den andra fasen av Johan Sverdrup-projektet.

Utbyggnaden av kraftnätet i Utsirahöjdsområdet, som kommer att tas i bruk från och med 2022, kommer att förse fälten Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Gina Krog och Sleipner med ström från land. Projektet att försörja Edvard Grieg med ström från land innebär att det befintliga gasturbinbaserade systemet på plattformen avvecklas. System för att tillhandahålla processvärme och en strömkabel från Johan Sverdrup till Edvard Grieg kommer att installeras. Nettoinvesteringen för Lundin Norway kommer att uppgå till cirka 500 MUSD för att förse Edvard Grieg och Johan Sverdrup med ström från land, och ungefär hälften av investeringen är redan gjord.

Projektet kommer att leda till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp från Edvard Griegområdet, cirka 3,6 miljoner ton från 2022 fram tills dess att fältet slutar att producera. Detta kommer att leda till koldioxidutsläpp understigande 1 kg CO2 per fat för området, vilket är cirka 20 gånger lägre än världsgenomsnittet. Dessutom kommer projektet att medföra minskade verksamhetskostnader och koldioxidskatter samt en ökad produktionseffektivitet. Detta kompenseras delvis av inköp av el från kraftnätet, vilket till största delen består av förnybar energi. Projektet kommer att leda till en förbättrad ekonomisk avkastning från Edvard Griegområdet och en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

Lundin Norway är operatör för Edvard Griegplattformen med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent och Wintershall DEA med 15 procent.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Strömförsörjningen till Edvard Grieg från land, som en del av kraftnätsutbyggnaden i Utsirahöjdsområdet, kommer inte enbart att leda till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp för området, understigande 1 kg CO2 per fat. Den kommer även göra det möjligt för oss att ytterligare optimera värdet på våra tillgångar genom ökad produktionseffektivitet, minskade verksamhetskostnader och lägre koldioxidskatt. Därmed kommer koldioxidutsläppen från Edvard Griegfältet att minska med 200 000 ton per år från 2022, vilket är en minskning utöver de koldioxidutsläpp som redan sparas in genom strömförsörjningen från land på Johan Sverdrup. Projektet att elektrifiera Edvard Grieg innebär att bolagets två nyckeltillgångar försörjs med ström från land, till största delen bestående av förnybar energi, vilket befäster Lundin Petroleums position som världsledande när det gäller att producera olja med en låg koldioxidintensitet.”

 

Lundin Petroleums AB:s valberedning

amg-2019-nom-com

Lundin Petroleums AB:s valberedning

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020 som äger rum den 31 mars 2020 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

• Filippa Gerstädt (Nordea Fonder)
• Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
• Ian H. Lundin (Styrelseordförande i Lundin Petroleum)

Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2020 avseende:

• Val av ordförande för årsstämman 2020
• Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
• Val av styrelseordförande
• Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
• Val av revisor samt arvode till revisorn
• Valberedningsprocess inför årsstämman 2021, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2020

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@lundin-petroleum.com, senast den 20 december 2019.

 

Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019


Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 oktober 2019

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 31 oktober 2019. En redovisningsmässig vinst efter skatt på cirka 757 MUSD, hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, kommer att redovisas för det tredje kvartalet 2019. Prospekteringskostnader om cirka 14 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursförlust om cirka 272 MUSD kommer även att redovisas för det tredje kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 14 MUSD före skatt för det tredje kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 11 MUSD. Prospekteringskostnaderna avser främst den torra borrningen på strukturen Rumpetroll i PL869.

Valutakursförlust
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 272 MUSD för det tredje kvartalet 2019. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 7 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 4 procent under det tredje kvartalet 2019. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Redovisningsmässig vinst från avyttringen av en 2,6 procentig andel i Johan Sverdrup
Lundin Petroleum slutförde avyttringen av en 2,6 procentig andel i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup under det tredje kvartalet och kommer att redovisa en redovisningsmässig vinst efter skatt till följd av transaktionen om cirka 757 MUSD.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det tredje kvartalet 2019 uppgick överuttag till 2,3 Mboepd.

Publicering av rapport och audiocast den 31 oktober 2019
Lundin Petroleums rapport för det tredje kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 31 oktober klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09:00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-10-31-q3

 

Produktion har startat på Johan Sverdrupfältet


Produktion har startat på Johan Sverdrupfältet

5 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att produktion för den första fasen av Johan Sverdrup på Utsirahöjden i norska Nordsjön har startat före tidsplan och under budget.

Produktion från fältet startade den 5 oktober 2019 och förväntas öka snabbt när de åtta förborrade produktionsborrningarna succesivt tas i bruk. Den första fasen förväntas nå platåproduktion under sommaren 2020. Två till fyra nya borrningar kommer att behövas, av vilka den första förväntas börja producera runt slutet av 2019.

Projektets första fas har byggts ut som ett fältcenter bestående av fyra plattformar – borrplattform, processanläggning, boende- och stigrörsplattformar. Fältet innehåller utvinningsbara reserver om 2,7 miljarder fat oljeekvivalenter, brutto och under den första fasen kommer fältet att producera 440 000 fat olja per dag, vilket kommer att öka till 660 000 fat olja per dag när den andra fasen kommit i produktion under det fjärde kvartalet 2022. När fältet producerar som mest kommer det att stå för 25 procent av den totala olje- och gasproduktionen på den norska kontinentalsockeln.

Den första fasen har färdigställts under budget, vilket innebär besparingar fram till dagens datum om cirka 40 miljarder NOK, brutto beräknat med projektets växelkurser. Fältet drivs med energi-försörjning från land och kommer att vara ett av de mest koldioxideffektiva fälten i världen med en koldioxidintensitet som ligger under 1 CO2 kg per fat, vilket är cirka 25 gånger lägre än världsgenomsnittet. När den första fasen har nått platåproduktion kommer verksamhetskostnaderna att vara lägre än 2 USD per fat, med break-even vid ett oljepris på under 20 USD per fat, inklusive tidigare investeringar.

Equinor AS är operatör för Johan Sverdrup med en licensandel om 42,6 procent. Partners är Lundin Norway AS med 20 procent, Petoro AS med 17,36 procent, Aker BP ASA med 11,5733 procent och Total SA med 8,44 procent.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna meddela att produktion har startat på Johan Sverdrup, vilket verkligen är ett betydelsefullt ögonblick för Lundin Petroleum. Allt sedan vi upptäckte fältet 2010 har det överträffat alla våra förväntningar avseende projektutförande, resursökningar och kostnads-minskningar. Det är ett kvitto på det hårda arbete som alla intressenter och tillsynsmyndigheter har utfört för att få fältet i produktion tidigare än beräknat och till en kostnad som är under budget. Detta är ett av de största industriella projekten i Europa och jag vill rikta ett särskilt tack till operatören Equinor som gjort ett fantastiskt jobb i att leda arbetet med utbyggnaden av detta fält i världsklass.

Utvecklingen av Johan Sverdrup är ett tydligt exempel på vilket värdeskapande som kan åstadkommas med en organisk tillväxtstrategi. I detta för bolaget viktiga och historiska ögonblick vill jag också passa på att ge en eloge för det hårda arbete, engagemang och de inspirerande idéer som kommer från varje affärsområde inom Lundin Petroleum, och mer specifikt den djärvhet och ihärdighet som ett tekniskt drivet prospekteringsteam kan uppnå när de får rätt stöd och uppbackning.”


Johan Sverdrup fakta

• Fältutbyggnadsprojektets utförande – design och konstruktion har huvudsakligen pågått vid 22 platser över hela värden.
• Fältet innefattar ett område om 200 km2, motsvarande storleken av Stockholm stad.
• Den första fasen av utbyggnaden har tagit 70 miljoner mantimmar. Över 12 000 personer arbetade dagligen, över hela världen under den huvudsakliga konstruktionsperioden mellan 2016 och 2018.
• Processdäcken väger sammanlagt cirka 94 000 ton, vilket motsvarar vikten av fler än 53 000 VolvoXC60.
• Stålunderställen väger sammanlagt cirka 68 000 ton, vilket motsvarar vikten av sju Eiffeltorn.
• Fältet kommer att drivas med energiförsörjning från land, vilket kommer att reducera koldioxidutsläppen med över 620 000 ton CO2 per år jämfört med traditionella gasturbiner offshore. Minskningen motsvarar mer än 310 000 privatbilar.
• När Johan Sverdrup producerar som mest kommer produktionen att utgöra 25% av den sammanlagda olje- och gasproduktionen i Norge.

 

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie

26 september 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 1,03 miljarder SEK, motsvarande cirka 105 miljoner USD.1 Den förväntade utbetalningsdagen för den tredje kvartalsvisa utbetalningen är 7 oktober 2019.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningenAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
3,611,03 billion1 oktober 20192 oktober 20197 oktober 2019

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, har 2019 års årsstämma beslutat om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,7563.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

 

1 Det uppskattade totala utdelningsbeloppet som meddelats tidigare har minskat på grund av att Lundin Petroleum slutförde inlösenförfarandet av 16 procent av de utestående aktierna i augusti 2019.

 

Accelererad tidplan för Johan Sverdrups produktionsstart

Accelererad tidplan för Johan Sverdrups produktionsstart

5 september 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar en tidigareläggning av den beräknade produktionsstarten för utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup. Operatören uppskattar nu att produktionsstart kommer att ske under oktober 2019, istället för i november 2019 som angetts i tidigare prognos.

Utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup fortlöper väl genom de sista förberedelsestadierna inför produktionsstart och merparten av projektets anslutnings- och driftsättningsarbeten är nu slutförda. Nu koncentreras arbetet till att slutföra tester av den utrustning och de system som krävs för att hela fältcentret ska fungera som en anläggning och partnerskapet uppdaterar därmed den beräknade produktionsstarten till oktober 2019.

Under den första fasen kommer Johan Sverdrup att producera 440 Mbopd när platåproduktion nås under sommaren 2020, vilket kommer att öka till 660 Mbopd när den andra fasen börjar producera under det fjärde kvartalet 2022. När den andra fasen når platåproduktion kommer fältet att bidra med upp till 25 procent av Norges sammanlagda olje- och gasproduktion. Energiförsörjningen från land innebär att en koldioxidintensitet på strax under 1 CO2 kg per fat uppnås för fältet, vilket är bland de lägsta i världen och 25 gånger lägre än genomsnittet i olje- och gasindustrin.

Lundin Petroleums produktionsprognos överstiger 150 Mboepd när den första fasen når platåproduktion under sommaren 2020 och uppgår till cirka 170 Mboepd när den andra fasen når platåproduktion under 2023. Operatören har meddelat att verksamhetskostnaderna för Johan Sverdrup kommer att vara lägre än 2 USD per fat när den första fasen har nått platåproduktion, vilket ligger väl i linje med den branschledande, låga prognos för verksamhetskostnader om mellan 3,4 USD och 4,4 USD per boe som Lundin Petroleum kan uppvisa för sin tillgångsportfölj.

 

Avyttringen om 2,6 procent i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup har slutförts

Avyttringen om 2,6 procent i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup har slutförts

30 augusti 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att, efter erhållna godkännanden från norska myndigheter har den tidigare meddelade avyttringen om 2,6 procent i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup till Equinor Energy AS nu slutförts med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 962 miljoner USD, vilket inkluderar en tilläggsköpeskilling om 52 miljoner USD som är baserad på framtida klassificering av reserver.

Genom slutförandet av avyttringen, vilket följer slutförandet av inlösen av 16 procent av de utestående aktierna i Lundin Petroleum, vilken beslutades vid bolagets extra bolagsstämma den 31 juli 2019 och registrerades hos Bolagsverket i augusti 2019, fullbordas alla aspekter av transaktionerna med Equinor ASA och Equinor Energy AS som meddelades 7 juli 2019. Efter den slutförda avyttringen har Lundin Petroleum en licensandel om 20 procent i Johan Sverdrup unit med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019 och genom erhållandet av den kontanta köpeskillingen har den kortfristiga bryggfinansieringen om högst 500 miljoner USD återbetalats i sin helhet och avslutats, återstående belopp kommer att användas för att återbetala en del av utestående lån under Lundin Petroleums reservbaserade kreditfacilitet om 5 miljarder USD.