TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

31 januari 2020

Lyssna på en Tv-intervju från Bloomberg med koncernchef och vd Alex Schneiter, som kommenterar årets starka resultat och delger sina tankar om Lundin Petroleums framtida utveckling.

Kapitalmarknadsdag 2020

CMD-2020

Kapitalmarknadsdag 2020

31 januari 2020

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

 

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

Icon

Kapitalmarknadsdag 2020
31.01.2020, 24.96 MB

Bokslutsrapport 2019

Year End Report 2019

Bokslutsrapport 2019

31 januari 2020

·Starkt finansiellt resultat med rekordhögt fritt kassaflöde om 1 271,7 MUSD, varav 312,7 MUSD hänförs till organiskt genererat fritt kassaflöde och 959,0 MUSD till avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup
·Utdelning om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 MUSD, föreslås av styrelsen för 2019
·Genomsnittlig produktion för året om 93,3 Mboepd översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde. Vid årets slut uppgick produktionen till över 150 Mboepd
·Verksamhetskostnad för året om 4,03 USD per fat, vilket understeg helårsprognosen om 4,25 USD per fat
·Johan Sverdrup producerade cirka 350 Mbopd, brutto vid årets slut 2019, vilket utgör cirka 80 procent av den första fasens platåproduktion
·Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes under 2019
·Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp, med målsättning att bli klimatneutral i sin prospekterings- och produktionsverksamhet 2030
·Styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy

 

Finansiella resultat 1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
1 okt 2019-
31 dec 2019
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
1 okt 2018-
31 dec 2018
3 månader
Produktion i Mboepd93,3135,181,182,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 948,7749,72 640,7652,2
EBITDA i MUSD1
Per aktie i USD1
1 918,4
6,07
695,5
2,45
1 932,5
5,71
480,7
1,42
Fritt kassaflöde i MUSD
Per aktie i USD
1 271,7
4,03
153,8
0,54
663,0
1,96
173,3
0,51
Periodens resultat i MUSD
Per aktie i USD
824,9
2,61
155,3
0,56
225,7
0,67
-98,2
-0,29
Justerat resultat i MUSD
Per aktie i USD
252,7
0,80
78,9
0,28
295,3
0,87
75,2
0,22
Nettoskuld i MUSD4 006,74 006,73 398,23 398,2

1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum

”2019 har varit en av de mest transformerande perioderna i bolagets utveckling, och avslutades med en rekordhög produktionsnivå om över 150 Mboepd vid årets utgång. Vi har inte enbart transformerat det vi producerar, vi har även fokuserat på hur vi producerar olja och gas på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt. Denna ambition återspeglas i vår strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030.

Den tidiga produktionsstarten för Johan Sverdrups första fas i oktober 2019 var en mycket viktig milstolpe för vår verksamhet och har lagt grunden för en hållbar och effektiv produktionstillväxt som kommer att sträcka sig långt in i nästa decennium. Produktionen från fältet har sedan dess ökat snabbt och överträffat förväntningarna. Vid årets slut uppgick produktionen till cirka 350 Mbopd, brutto, vilket utgör cirka 80 procent av anläggningarnas produktionskapacitet för den första fasen om 440 Mbopd. Jag vill passa på att tacka våra team och operatören Equinor, för det goda genomförandet av detta projekt, med produktionsstart två månader före tidplan och under budget, på en utbyggnad av denna storlek. Detta tillför betydande aktieägarvärde och är ett kvitto på det hårda arbete som utförts av alla inblandade.

Vår nyckeltillgång, Edvard Grieg fortsatte att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet om 98 procent som är över prognos. Detta har uppnåtts tack vare fortsatt utmärkta resultat från reservoaren och ett begränsat inflöde av producerat vatten, vilket tillsammans med det kompletterande borrprogrammet för 2020 gör att vi ökar våra slutliga utvinningsbara bruttoreserver till 300 MMboe. Detta fält har genomgående levererat över förväntan och jag är förvissad om att det kommer att fortsätta göra så även framöver, särskilt när vi genom vårt pågående borrprogram kan se att osäkerheten minskar i uppskattningarna av fler närliggande resurser.

Finansiellt sett har vi haft ytterligare en period med starkt fritt kassaflöde, till följd av försäljningen av 2,6 procent i Johan Sverdrup, en högre produktionsnivå och verksamhetskostnader som vi lyckats hålla kvar på industriledande låga nivåer om 4,03 USD per fat. Detta tillsammans med inlösen av Equinors aktier som skedde under året, har haft en positiv påverkan på vårt resultat per aktie och det gläder mig att kunna meddela att styrelsen föreslår att öka utdelningen med 22 procent, till 1,8 USD per aktie (totalt 511 MUSD). Detta visar på ett tydligt sätt vårt fokus på att skapa en god avkastning för våra aktieägare.

När nu beslut fattats om att elektrifiera Edvard Grieg fullt ut, tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, närmar vi oss vår ambition att producera olja till en av världens lägsta koldioxidnivåer. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp från Edvard Griegområdet understigande 1 kg CO2 per fat vid slutet av 2022. I linje med vår strategi för minskade koldioxidutsläpp, började vi dessutom under året verkställa vår plan att år 2022 fullt ut ha ersatt vår andel av elanvändningen på Edvard Grieg och Johan Sverdrup, genom direktinvesteringar i vinstdrivande projekt för förnybar energi. Dessa projekt ger en naturlig hedge mot fluktuationer i elpriset, som kommer att utgöra en betydande andel av våra verksamhetskostnader. I januari 2020 meddelade styrelsen ett förslag om att byta namn på bolaget till Lundin Energy, vilket är i linje med vår strategi för minskade koldioxidutsläpp och vår målsättning att fortsätta att spela en viktig roll i framtidens energimix.

2020 kommer att bli ytterligare ett intensivt år för hela Lundin Petroleums verksamhet med ett fullspäckat prospekterings- och utvärderingsprogram om tio borrningar, som spänner över hela vår norska tillgångsportfölj, med målsättning att nå 650 MMboe av obekräftade nettoresurser. Jag vill tacka alla våra intressenter för deras stöd under året och jag ser fram emot att rapportera om våra framsteg under 2020.”

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen

Lundin Petroleum announces its 2020 budget, production guidance and capital markets day information

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen

31 januari 2020

Lundin Petroleum ABs (Lundin Petroleum) investeringsbudget för 2020 avseende utbyggnad, utvärdering, prospektering och återställning av fält uppgår till 1,27 miljarder USD, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2019 års investeringsnivå. Produktionsprognosen för 2020 är mellan 145 och 165 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd). Den långsiktiga produktionsprognosen har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd från 2021, med målsättning att nå över 200 Mboepd.

2020 prognos2019 resultat
Produktion145 till 165 Mboepd93,3 Mboepd
VerksamhetskostnadUSD 3,4 per boeUSD 4,03 per boe
UtbyggnadsutgifterMUSD 895MUSD 672
Prospektering- och utvärderingsutgifterMUSD 225MUSD 298
ÅterställningsutgifterMUSD 50MUSD 4
Investeringar i projekt för förnybar energiMUSD 100
Långsiktig prognosUppdaterad prognosTidigare prognos
Produktion160 till 170 Mboepd (2021 och framåt)>150 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion första fasen (2020)
Målsättning att nå >200 Mboepd~170 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion hela fältet (2023)
VerksamhetskostnadUSD 3,2 till 4,2 per boeUSD 3,4 till 4,4 per boe från 2020 och framåt

Produktionsprognos för 2020
Den genomsnittliga produktionen för 2019 var 93,3 Mboepd, vilket översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde för 2019 om mellan 90 och 95 Mboepd, och var 10 procent över det ursprungliga prognosintervallets medianvärde om mellan 75 och 95 Mboepd. Lundin Petroleums produktionsprognos för 2020 är mellan 145 och 165 Mboepd, vilket inkluderar produktionsupptrappningen till platåproduktion för Johan Sverdrups första fas under sommaren 2020, och ett planerat, två veckor långt driftstopp för underhållsarbete på Edvard Grieg under det andra kvartalet 2020. Cirka 50 procent av Lundin Petroleums produktion kommer att genereras från Johan Sverdrupfältet, 40 procent från Edvard Griegfältet och återstoden från övriga tillgångar.

Bolagets långsiktiga produktionsprognos från 2021 och framåt har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd, med målsättning att nå ytterligare potential om över 200 Mboepd från nuvarande fält. Den uppdaterade, långsiktiga produktionsprognosen inkluderar avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup under 2019, vilket kompenseras av en förlängning av platåproduktion på Edvard Grieg.

Utbyggnadsbudget
Utbyggnadsbudgeten för 2020 uppgår till 895 miljoner USD, vilket är en ökning med cirka en tredjedel jämfört med 2019 års nivå. Återkopplingsprojekten till Edvard Grieg, bestående av Solveig och Rolvsnes förlängda borrtest, kommer att se en ökad aktivitet jämfört med föregående år, och borrning kommer att påbörjas för det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg.

Omkring 40 procent av 2020 års budgeterade utbyggnadsutgifter avser Johan Sverdrup, där Lundin Petroleum är partner (licensandel 20%). De återstående utgifterna avseende projektets första fas är främst hänförliga till ytterligare utbyggnadsborrningar. Projektets andra fas går in i ännu ett intensivt år med konstruktionsarbeten inför produktionsstarten som beräknas till det fjärde kvartalet 2022.

Cirka 35 procent av de budgeterade utbyggnadsutgifterna är hänförliga till Solveigprojektet (licensandel 65%) och Rolvsnes förlängda borrtest (licensandel 80%), för vilka Lundin Petroleum är operatör. Båda projekten genomförs tillsammans och kommer att byggas ut med återkopplingar längs havsbotten till Edvard Grieg. Arbetet med konstruktionen offshore kommer att påbörjas under 2020, vilket inkluderar installation av undervattensutrustning och rörledningar. Under året kommer de första utvärderingsborrningarna att påbörjas på Solveig och projektet fortlöper enligt plan för produktionsstart under det första kvartalet 2021.

2020 års program för Edvard Grieg (licensandel 65%) inkluderar genomförandet av den första av tre planerade kompletterande borrningar som beslutades under 2019, och utgifter avseende Utsirahöjdsområdets system för strömförsörjning från land.

De budgeterade utgifterna för Alvheimområdet, där Lundin Petroleum är partner, innefattar genomförandet av två kompletterande borrningar.

Prospekterings- och utvärderingsbudget
Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2020 uppgår till 225 miljoner USD, och inkluderar tio borrningar, av vilka Lundin Petroleum är operatör för fem, med målsättning att nå 650 MMboe obekräftade nettoresurser.

Fyra prospekteringsborrningar planeras i södra Barents hav. Det kommer att genomföras två borrningar i Loppahöjdsområdet, nära Alta- och Gohtafyndigheterna, med målsättning att nå strukturerna Polmak i PL609 (licensandel 40%), och Bask i PL533B (licensandel 40%). Det kommer även att genomföras en borrning på strukturen Schenzhou i PL722 (licensandel 20%), i närheten av oljefyndigheten Wisting, samt på strukturen Spissa i PL960 (licensandel 20%).

Två borrningar är planerade i Norska havet, varav en utvärderingsborrning på gasfyndigheten Balderbrå som gjordes 2018 i PL894 (licensandel 10%) och uppskattas innehålla mellan 50 och 150 MMboe bruttoresurser, samt en prospekteringsborrning på strukturen Melstein i PL886 (licensandel 60%).

Fyra prospekteringsborrningar är planerade i norska Nordsjön. Två av dessa borrningar är belägna öster om Alvheimområdet, varav en på strukturen Iving i PL820S (licensandel 40%) och en på strukturen Hasselbaink i PL917 (licensandel 20%). En borrning är belägen på strukturen Merckx i PL981 (licensandel 60%) i det större Utsirahöjdsområdet, inom tillräckligt avstånd för en återkoppling till Edvard Grieg, och en på strukturen Dovregubben i PL976 (licensandel 50%) på Selehöjden, sydost om Utsirahöjden.

Återställningsutgifter
Budgeterade återställningsutgifter för 2020 uppgår till 50 miljoner USD och avser återställning av Brynhilds utbyggnadsborrningar, vilket representerar större delen av fältets sammanlagda återställningsutgifter. Återställning av anläggningarna längs havsbotten planeras under 2021.

Investeringar i projekt för förnybar energi
Investeringar i de båda projekten för förnybar energi, Leikanger Kraftverk och Metsälamminkangas vindkraftsprojekt, uppgår till 100 miljoner USD för 2020. Detta utgör cirka 8 procent av bolagets totala investeringsutgifter och tar i beaktande avsikten att avyttra 50 procent av den förvärvade 100-procentiga andelen i Metsälamminkangas-projektet.

Information om kapitalmarknadsdagen 2020
2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:
Sverige +46 8 56642651
Storbritannien +44 3333000804
USA +1 6319131422
Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

 

Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

Proposed 2019 dividend of USD 1.80 per share corresponding to USD 511 million

Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

31 januari 2020

Styrelsen i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) föreslår en utdelning för 2019 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 miljoner USD.

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn, som offentliggjordes den 30 januari 2019, kommer styrelsen att till årsstämman 2020 föreslå en utdelning för 2019 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 miljoner USD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,45 USD per aktie, motsvarande 128 miljoner USD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,45 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:

Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningFörväntad avstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
1 april 20202 april 20207 april 2020
2 juli 20203 juli 20208 juli 2020
1 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
30 december 20204 januari 20218 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 9,203 miljarder SEK (d.v.s. 2,301 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 9,203 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 9,203 miljarder SEK.

 

Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030 och föreslagen namnändring till Lundin Energy AB

Decarbonisation Strategy and proposed name change to Lundin Energy AB

Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030 och föreslagen namnändring till Lundin Energy AB

27 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) lanserar sin strategi för minskade koldioxidutsläpp, för att uppnå klimatneutralitet 2030. I samband med detta, och för att bättre återspegla dagens verksamhet samt de tydliga åtgärder och mål för en framtid med lägre koldioxidutsläpp, föreslår styrelsen att bolaget byter namn till Lundin Energy AB.

Strategi för minskade koldioxidutsläpp
På Lundin Petroleum är vi medvetna om att klimatförändringar i kombination med den globala befolkningstillväxtens ökande energibehov medför utmaningar. Vi är också medvetna om det internationella samfundets åtagande för att minska de globala koldioxidutsläppen och den roll nytänkande bolag kan spela i detta. Genom vår strategi för minskade koldioxidutsläpp har vi formaliserat vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp till lägsta möjliga nivå. Detta genom en effektiv kombination av utsläppsminskningar, energieffektivitet, riktad forskning och utveckling samt naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture). Som tidigare meddelats kommer dessutom investeringar i projekt för förnybar energi att genomföras för att ersätta nettoförbrukningen av el, förutsatt att dessa ger en bra avkastning till våra aktieägare.

Åtgärder för att uppnå klimatneutralitet 2030:
• Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kg CO2 per fat, och från 2023 till under 2 kg CO2 per fat, för alla tillgångar, vare sig bolaget är operatör eller inte
• Elektrifiera Edvard Grieg fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kg CO2 per fat
• Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022, genom investeringar i projekt för förnybar energi
• Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten, genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018
• Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030

Föreslagen namnändring till Lundin Energy AB
Styrelsen för Lundin Petroleum föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy AB. Den föreslagna namnändringen är föremål för aktieägarnas godkännande vid årsstämman den 31 mars 2020.

Styrelsen anser att målsättningen att nå en produktionstillväxt om 200 Mboepd, tillsammans med hållbara och industriledande låga verksamhetskostnader och en koldioxidintensitet som kommer att vara under 2 kg CO2 per fat 2023, jämfört med världsgenomsnittet om 18 kg CO2 per fat, tydligt visar att bolaget transformerar såväl det som produceras som sättet det produceras på. Namnet Lundin Energy representerar bättre bolagets nuvarande prospekterings- och produktionsverksamhet, och dess roll att tillhandahålla den mest hållbara olje- och gasproduktionen som är möjligt under energiövergången och detta som en viktig del av framtidens energimix.

Alex Schneiter, Koncernchef och vd kommenterar:
”Jag är personligen mycket stolt att kunna lansera vår strategi för minskade koldioxidutsläpp där vi strävar efter att formalisera vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp och vårt klimatavtryck. Detta för att möta den ökande efterfrågan på alla former av energi med en så hållbart producerad produkt som vi bara kan. Vi har som målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030 i hela vår verksamhet och har tagit fram en realistisk och genomförbar plan för att uppnå detta, vilket klart särskiljer oss som oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas inom vår industri.

Det gläder mig även att styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy. Det representerar vår ambition att bli klimatneutrala, vår position som ett ledande bolag för att producera olja och gas i framtiden och tydliggör vår roll i en energimix i förändring.”

 

Icon

Decarbonisation Strategy
27.01.2020, 159.92 KB

Finansiell uppdatering för det Q4 2019 och detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

Q4 financial update

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2019 och
detaljer för webbsändning den 31 januari 2020

15 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2019 fredagen den 31 januari 2020. Prospekteringskostnader om cirka 41 MUSD före skatt, återställningskostnader om cirka 19 MUSD före skatt och en till största delen icke kassaflödespåverkande valutakursvinst om cirka 106 MUSD kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2019.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 41 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 32 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra eller icke-kommersiella borrningarna på strukturerna Toutatis (PL896), Gladsheim (PL921) och Enniberg (PL917).

Återställningskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra återställningsutgifter om cirka 19 MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 15 MUSD. Återställningskostnaderna avser en förväntad ökning av kostnader för att återställa fälten Brynhild och Gaupe.

Nettoskuld och valutakursvinst
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 4,0 miljarder USD per den 31 december 2019, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,0 miljard USD inom den reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 106 MUSD för det fjärde kvartalet 2019. Såväl den norska kronan som Euron förstärktes gentemot US dollarn med cirka 3 procent under det fjärde kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till största delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Petroleum redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad inklusive avskrivningar. Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick överruttag till 0,1 Mboepd, vilket kompenseras av ökade volymer i lager om 2,7 Mboepd till följd av att Johan Sverdrups rörledning har fyllts upp.

Rapport för det fjärde kvartalet 2019 och kapitalmarknadsdagen 2020
Lundin Petroleums rapport för det fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 31 januari klockan 07.30.

Lundin Petroleums ledning kommer att presentera det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2019 och hålla en presentation från kapitalmarknadsdagen via webbsändning den 31 januari klockan 11.00. Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk: https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd

 

12 licenser tilldelade i den norska licensrundan

 12 licenser tilldelade i den norska licensrundan

12 licenser tilldelade i den norska licensrundan

14 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har tilldelats sammanlagt 12 prospekteringslicenser i 2019 års norska licensrunda (tilldelning av licenser i fördefinierade områden, APA)

Tilldelningen innefattar 7 licenser i Nordsjön, 2 licenser i Norska havet och 3 licenser i södra Barents hav. Lundin Norway kommer att vara operatör för 7 av de tilldelade licenserna.

Tilldelningen ökar innehavet inom bolagets sju kärnområden för prospektering och ökar antalet licenser bolaget har med 15 procent.

Licensandelarna beskrivs nedan och karta finns på nedan länk.

 

LicenserBlockLicensandelOmråde
PL1041Block 24/1230%Nordsjön
PL1051*Blocks 31/3, 32/1, 35/12, 36/1040%Nordsjön
PL1032*Blocks  2/7, 1040%Nordsjön
PL1045Block 25/415%Nordsjön
PL987B1Block 30/820%Nordsjön
PL917B1Block 25/1020%Nordsjön
PL1048*Blocks 30/1, 2, 34/1150%Nordsjön
PL1069*Blocks 6505/6,9, 6506/1,4,750%Norska havet
PL1057Blocks 6302/2,3, 6303/1, 2,3, 6402/11,12, 6403/10,11,1230%Norska havet
PL1082*Blocks 7225/6,8,9, 7226/4,5,6,7,8,9,11,12, 7227/4,5,7,850%Södra Barents hav
PL1083*Blocks 7228/2,3,5,6, 7229/1,2,3,4,5,6, 7230/1,2,3,4,5,6, 7231/4, 7329/10,11,12, 7330/10,11,1240%Södra Barents hav
PL609D1*Block 7120/240%Södra Barents hav

*Lundin Norway är operatör.
1 Avser en geografisk förlängning av licensområdet.

 

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

Lundin Petroleum meddelar ökning av reserver för sjätte året i rad

13 januari 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar bevisade och sannolika nettoreserver (2P reserver) om 693 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) samt bevisade, sannolika och möjliga nettoreserver (3P reserver) om 858 MMboe per den 31 december 2019. De betingade nettoresurserna enligt bästa estimat (betingade resurser) uppgick till 185 MMboe. Reserv-ersättningsgraden för 2P reserverna uppgick till 150 procent för 2019 och för sjätte året i rad ersätter Lundin Petroleum mer än vad som producerats under året.1

Per den 31 december 2019 har Lundin Petroleum 2P reserver om 693,3 MMboe och 3P reserver om 857,5 MMboe, vilket motsvarar en ökning med 52,1 MMboe respektive 73,4 MMboe, exklusive förvärvade och avyttrade tillgångar. 2,3

 

2P reserver3P reserver
Årets slut 2018 745,4900,9
– Avyttring av en licensandel om 2,6% i Johan Sverdrup-69,6-82,0
Årets slut 2018 justerat 675,9818,8
  – Producerat4-34,7-34,7
  + Uppdateringar+52,1+73,4
Årets slut 2019693,3857,5
Reserversättningsgrad5150%212%

 

Ökningen av reserverna beror på att resurser har uppgraderats till reserver till följd av att beslut har tagits för projekt hänförliga till den första fasen av Solveig, det förlängda borrtestet på Rolvsnes och återkopplingsprojekt på Edvard Grieg. Sammanlagt 93 procent av Lundin Petroleums 2P reserver utgörs av olja och majoriteten av dessa reserver befinner sig i producerande fält.

Produktionen från Edvard Griegfältet fortsätter att överträffa förväntningarna med ett inflöde av producerat vatten som sker betydligt långsammare än förväntat. Beslut om ett kompletterande borrprogram på Edvard Grieg medför att fältets nuvarande bästa estimat av slutliga utvinningsbara bruttoreserver per den 31 december 2019 ökar till 300 MMboe, vilket inkluderar ackumulerad produktion samt 2P reserver. Detta är en ökning med 60 procent sedan den ursprungliga utbyggnadsplanen. Reservökningen på Edvard Grieg, tillsammans med Solveigs första fas och det förlängda borrtestet på Rolvsnes, vilka kommer att producera genom Edvard Grieganläggningarna, medför att fältets platåproduktion minst kommer att upprätthållas fram till slutet av 2022 med nuvarande anläggningarnas tillgängliga kapacitet. Detta innebär en förlängning med fyra år jämfört med den ursprungliga utbyggnadsplanen för Edvard Grieg.

Produktionen på Johan Sverdrupfältet startade i oktober 2019 och har ökat snabbt från de åtta förborrade produktionsborrningarna till cirka 350 Mbopd, brutto. Detta utgör cirka 80 procent av den första fasens anläggningskapacitet om 440 Mbopd. Två nya produktionsborrningar kommer att behövas för att uppnå platåproduktion för den första fasen, vilket förväntas ske under sommaren 2020. Johan Sverdrup har i inledningsskedet uppvisat utmärkta resultat från reservoaren och produktiviteten från borrningarna är över förväntan. Erfarenhet från en längre tids produktion behövs för att kunna motivera en uppdatering av reservestimaten.

Per den 31 december 2019 har Lundin Petroleum betingade resurser om 185 MMboe, vilket motsvarar en minskning med 40 MMboe jämfört med årets slut 2018, vilket främst beror på att resurser har uppgraderats till reserver. Nya fyndigheter vid Jorvik och Tellus East, projektet för förbättrad utvinning på Edvard Grieg med alternering av vatten- och gasinjicering , samt förvärv av en 30-procentig licensandel i Rolvsnesfyndigheten har bidragit till en ökning.

Estimat för betingade resurser på Altafyndigheten har justerats ned efter utvärdering av den 3D-seismik (TopSeis) som samlats in i området och den omfattande mängd data och analyser från det förlängda borrtestet som genomfördes under 2018. En fristående utbyggnad av Alta och den närliggande Gothafyndigheten anses inte längre vara kommersiellt gångbar och en återkoppling längs havsbotten till Johan Castberg eller en annan framtida utbyggnad anses vara det mest lönsamma alternativet. Lundin Petroleum kommer att genomföra borrningar på flera större prospekt i Loppahöjdsområdet under 2020, vilka vid framgång skulle kunna förändra de kommersiella villkoren i detta område.

Reservestimaten har reviderats av ERCE, ett oberoende revisionsföretag för olje- och gasreserver. Reserverna har beräknats enligt 2018 Petroleum Resource Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Estimaten avseende de betingade resurserna för Edvard Grieg, Alvheimområdet, Johan Sverdrup, Solveig och Rolvsnes har reviderats av ERCE och för övriga tillgångar har estimaten baserats på bolagsledningens uppskattningar.

Nick Walker, COO för Lundin Petroleum, kommenterar:
”För sjätte året i rad ersätter vi mer reserver än vad vi har producerat, och detta samtidigt som vi under samma period fyrdubblat vår produktion, vilket är ett kvitto på kvalitén på våra tillgångar och vår organiska tillväxtstrategi. Under 2019 ökade vi våra reserver genom att ta tre projekt i Edvard Griegområdet från utvärderingsfasen till utbyggnad och därmed bidra med värdefulla fat som förlänger platåproduktionen på Edvard Grieg betydligt. Jag är övertygad om att vi kommer att se ytterligare reserv- och resursökningar när vi fortsätter att utveckla vår tillgångsportfölj och påbörjar ännu ett år med intensiv borraktivitet.”

1 Avser Lundin Petroleums tillgångar i Norge.
2 BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6 Mcf:1 bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som främst är tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.
3 Reserverna har beräknats med tillämpning av ERCES uppskattning av ett nominellt pris för Nordsjöolja (Brent) om 66 USD per fat för 2020, 68 för 2021, 70 för 2022, 72 för 2023, 74 för 2024, 75 för 2025, 77 för 2026, 78 för 2027, 80 för 2028, 81 för 2029 och med en ökning om 2 procent per år därefter.
4Reserver mäts i säljbara kvantiteter (säljbar olja, flytande naturgas och torr gas konverterat till oljeekvivalenter) och kan skilja sig gentemot produktionsvolymerna i bolagets rapportering som anges enligt värdet beräknat vid borrhuvudet (olja och gas omräknat till oljeekvivalenter).
5 Reserversättningsgraden definieras i enlighet med industristandard som reservökningen i förhållande till årets produktion, exklusive avyttringar och förvärv.