Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

Ökad platåproduktionsnivå för Johan Sverdrups första och andra fas samt upptrappad produktionsökning

30 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den första fasen av Johan Sverdrup förväntas nå platåproduktion i början av maj 2020, vilket är mer än två månader tidigare än förväntat. Tack vare en ökad processkapacitet, kommer dessutom platåproduktionsnivån för den första fasen att öka från 440 tusen fat per dag (Mbopd) till 470 Mbopd. Som ett resultat av detta ökar platåproduktionsnivån för hela fältet till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion.

Johan Sverdrups platåproduktion för den första fasen om 440 Mbopd förväntades tidigare uppnås under sommaren 2020, från 10 borrningar. Den 30 mars 2020 producerade fältet 430 Mbopd från nio borrningar, och när den tionde borrningen tas i produktion förväntas platåproduktionsnivån att uppgå till 470 Mbopd, vilket förväntas uppnås i början av maj. Som ett resultat av detta höjs prognosen för hela fältets platåproduktion till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022.

I oktober 2019 startade produktionen för Johan Sverdrupfältets första fas, mer än två månader tidigare än ursprunglig prognos och 40 miljarder NOK, brutto under ursprunglig budget. Oljepriset för break-even för full fältutbyggnad ligger på under 20 USD per fat, verksamhetskostnader ligger på under 2 USD per fat och koldioxidintensiteten i produktionen kommer att understiga 1 kg CO2 per fat. Johan Sverdrupfältets reserver uppskattas till mellan 2,2 och 3,2 miljarder fat oljeekvivalenter, och projektets partners har som målsättning att uppnå en utvinningsgrad om över 70%.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterar:
”Johan Sverdrupfältet har än en gång överträffat förväntningarna och det gläder mig både att platåproduktionen uppnås tidigare än förväntat, och att vi kan öka den första fasens produktionskapacitet till 470 Mbopd, och till en produktionskapacitet om 690 Mbopd för full fältutbyggnad. Detta är ett fantastiskt kvitto på en lyckad kombination av den höga kvalitén på undervattensmiljön, plattformarna och de team som arbetat med fältets utbyggnad och produktionsstart. Med denna produktionsökning på Johan Sverdrup, kommer vi att höja vår produktionsprognos för 2020 i samband med publiceringen av det första kvartalets resultat den 30 april 2020.

Johan Sverdrup är ett av världens mest kostnadseffektiva och högklassiga fält, med verksamhetskostnader under 2 USD per fat, som i dessa tider av osäkerhet på oljemarknaden ger oss ett robust kassaflöde och stabilitet till vår verksamhet.”

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie

27 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) meddelar att den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,49 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 707 miljoner SEK, motsvarande cirka 71 miljoner USD. Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2020 års årsstämma som kommer att hållas den 31 mars 2020.

Information om den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(miljoner SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
2,497071 april 20202 april 20207 april 2020

Styrelsen har till 2020 års årsstämma föreslagit en reviderad utdelning för 2019 om 1,00 USD per aktie, motsvarande 284 miljoner USD (avrundat), att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 miljoner USD (avrundat).

I enlighet med förslaget ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,9572.

Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2020 års årsstämma. Det reviderade utdelningsförslaget finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com.

 

Vd:s brev till aktieägarna

Vd:s brev till aktieägarna

Vd:s brev till aktieägarna

23 mars 2020

Med anledning av de aktuella marknadsförhållandena har Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) skrivit ett öppet brev till aktieägarna. Han beskriver där de åtgärder som vidtagits för att mildra den effekt covid 19 pandemin kan komma att få på verksamheten och hur bolagets strategi och affärsmodell har förmåga att stå emot låga råvarupriser.

Brevet i sin helhet finns att läsa på bolagets hemsida och nås via denna länk:
https://www.lundin-petroleum.com/sv/investerare/brev-till-aktieagarna/

Sammanfattning

Bolaget står fortsatt väl rustat emot låga oljepriser:

 • För att uppnå neutralt fritt kassaflöde, före återbetalning av lån och utdelningar för de kommande sju åren, uppgår det genomsnittliga break-even priset på olja till cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter¹ (boe). Detta är möjligt tack vare våra producerande fält i världsklass och branschledande låga verksamhetskostnader (långsiktig prognos om mellan 3,2 och 4,2 USD per boe). De återstående investeringar som behövs för att kunna producera alla våra resterande bevisade och sannolika reserver uppgår till mindre än 3 USD per fat.

Åtgärder som skyndsamt vidtagits i produktionsverksamheten för att mildra eventuella effekter av covid-19 pandemin:

 • Vi deltar i en koordinerad branschinsats som fokuserar på att minimera risken för att personal som infekterats med coronaviruset reser offshore. Vid misstanke om infektion offshore, införs åtgärder för skyndsam isolering och omedelbar transport till land. Norska myndigheter har även infört exceptionella åtgärder, för att hantera situationen.
 • För att minimera risken i vår produktionsverksamhet, minskar vi vår bemanning offshore och bibehåller endast den lägsta aktivitetsnivå som krävs för att kunna fortsätta producera, utföra underhåll och planera för de förutsedda och viktigaste aktiviteterna på plattformarna.
 • Samtidigt som det kompletterande borrprogrammet kommer att fortsätta, kommer bemanningen på Edvard Grieg att hållas till lägsta nödvändiga nivå. Installationen av undervattensutrustningen på Solveig/Rolvsnes har påbörjats och förväntad produktionsstart under 2021 kvarstår. Om en förskjutning av projekten inom Edvard Griegområdet skulle bli aktuell, kommer det inte att påverka vår produktionsprognos för 2021 då vi har överskott i produktionskapaciteten på Edvard Griegfältet. På Alvheim och Johan Sverdrup införs liknande åtgärder för att upprätthålla centrala aktiviteter och omorganisera schemaläggningen av aktiviteter.

Möjligheter som identifierats för att stödja kassaflöde och likviditetsposition på kort sikt:

 • Kostnadsbesparingar om cirka 170 miljoner USD (inklusive administrationskostnader) genomförs redan under 2020. Arbete med att identifiera andra åtgärder för att ytterligare stärka vår likviditetsposition pågår, såsom att skjuta upp projekt som vi ännu inte har åtagit oss att genomföra.
 • Låga verksamhetskostnader som innebär att verksamheten genererar fritt kassaflöde även vid ett lägre oljepris, och vår nuvarande reservbaserade kreditfacilitet om 5,0 miljarder USD, ger bolaget en god likviditet för att kunna finansiera de projekt vi åtagit oss att genomföra. Den reservbaserade kreditfaciliteten utnyttjas idag till cirka 3,8 miljarder USD.
 • Styrelsen meddelade den 23 mars 2020 att man justerar sitt utdelningsförslag från 1,80 USD per aktie, till 1,0 USD per aktie för att bibehålla finansiell försiktighet och ge oss ytterligare flexibilitet avseende likviditet i detta utmanande marknadsläge. Detta kommer att stärka vår balansräkning ytterligare och ge oss en större flexibilitet i vår kapitalhantering.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterade:
”Även om vi förblir vaksamma och förbereder för många olika eventualiteter, är vår strategi i stort sett oförändrad och vi står fast vid vår avsikt att leverera 2020-års arbetsprogram som presenterades vid vår kapitalmarknadsdag i januari 2020, men skjuter upp de projekt vi ännu inte åtagit oss att genomföra. Vi kommer att hålla en mycket strikt budgetdisciplin inom verksamheten, för att bibehålla vår likviditetsposition, och ytterligare minska och senarelägga investeringar utan att påverka våra affärsplaner. Även om vårt utdelningsförslag nu har reviderats, kommer vår förmåga att ge en hållbar kontantutdelning till våra aktieägare även fortsättningsvis att vara beroende av vår fria kassaflödesgenerering, skuldsättningsnivå och de makroekonomiska framtidsutsikterna på medel- och lång sikt. Sammantaget är jag mycket nöjd med hur vår organisation har hanterat utmaningarna i dessa tider och vårt team är fokuserat på att snabbt anpassa sig till denna föränderliga miljö.”

¹ Baserad på 2P profil

 

Icon

Vd:s brev till aktieägarna
23.03.2020, 164.99 KB

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

Reviderat utdelningsförslag för 2019 och ytterligare uppdateringar gällande årsstämman

23 mars 2020

För att upprätthålla finansiell försiktighet och skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditet under rådande marknadsförhållanden meddelar styrelsen för Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) en justering av utdelningsförslaget till årsstämman 2020, ned till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie vilket publicerades den 27 februari 2020 i kallelsen till årsstämman. Bolaget vill även informera aktieägarna om att på grund av det förvärrade läget avseende covid-19 pandemin, kommer ingen styrelseledamot eller medlem av bolagsledningen att delta personligen på årsstämman, utan istället kommer styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen att delta live via en videolänk.

Reviderat utdelningsförslag för 2019
Lundin Petroleum har en av de lägsta verksamhetskostnaderna inom offshore-industrin, och uppnår ett neutralt kassaflöde för de kommande sju åren vid cirka 17 USD per fat oljeekvivalenter (boe), vilket gör att bolaget kan stå emot cykliska råvarupriser. Med anledning av den senaste tidens fallande oljepris i kombination med en tydlig försämring av den makroekonomiska miljön, har styrelsen emellertid beslutat att som en försiktighetsåtgärd, i syfte att skapa ytterligare flexibilitet avseende likviditeten, justera sitt utdelningsförslag till 1,0 USD per aktie (motsvarande 284 MUSD), från 1,80 USD per aktie (motsvarande 511 MUSD), vilket aktieägarna kommer att rösta om på årsstämman den 31 mars 2020. Det reviderade utdelningsförslaget i sin helhet tillsammans med styrelsens uttalande finns tillgängligt på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

Detaljerad information avseende det reviderade utdelningsförslaget för 2019 att utbetalas i fyra kvartalsvisa delbetalningar under 2020 och 2021
Styrelsen kommer till årsstämman 2020 att föreslå en utdelning om 1,0 USD per aktie, motsvarande 284 MUSD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie, motsvarande 71 MUSD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:

Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningFörväntad avstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
1 april 20202 april 20207 april 2020
2 juli 20203 juli 20208 juli 2020
1 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
30 december 20204 januari 20218 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 5,188 miljarder SEK (d.v.s. 1,297 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 5,188 miljarder SEK.

Uppdatering avseende försiktighetsåtgärder vid årsstämman
Årsstämman kommer att hållas den 31 mars 2020, kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

På grund av den förvärrade situationen med covid-19 pandemin och restriktioner med anledning av denna, har bolaget beslutat att som en försiktighetsåtgärd begränsa personlig närvaro till ett minimum, vilket innebär att styrelseledamöter och medlemmar ur bolagsledningen istället kommer att delta live via en videolänk. Övriga försiktighetsåtgärder som meddelades den 13 mars 2020 kvarstår, och består av följande:

 • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande
 • För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se. Bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt
 • Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt
 • Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med representanter för Lundin Petroleum
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
 • Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att tillhandahållas
 • Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare
 • Under alla omständigheter kommer endast registrerade aktieägare (inklusive fullmaktshavare och rådgivare) som på ett korrekt sätt anmält sitt deltagande till bolaget, tillåtas att delta på stämman, vilket innebär att årsstämman kommer att besluta om att externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas att delta.

 

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

20 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att man framgångsrikt avyttrat 50 procent av Metsälamminkangas (MLK) vindkraftsprojekt, beläget i mellersta Finland, till Sval Energi AS (Sval), ett investmentbolag tillhörande HitecVision.

Som meddelats den 31 januari 2020, slutförde Lundin Petroleum en transaktion med OX2 AB (OX2) om att förvärva en 100-procentig andel i MLK vindkraftsprojekt, total investering om sammanlagt 200 MUSD, vilket kommer att producera omkring 400 GWh årligen, brutto från 24 landbaserade vindturbiner, när det tas i drift under 2022. Sval har förvärvat 50 procent av MLK motsvarande ett värde om 100 MUSD, vilket inkluderar förvärvskostnad och framtida investeringsutgifter, och till motsvarande villkor som Lundin Petroleum förvärvade projektet från OX2.
 

Olje- och gasfyndigheter vid prospekteringsborrning Evra och Iving

Olje- och gasfyndigheter vid prospekteringsborrning Evra och Iving

Olje- och gasfyndigheter vid prospekteringsborrning Evra och Iving

18 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) som partner i PL820S, har gjort olje- och gasfyndigheter vid prospekteringsborrning Evra och Iving, (25/8-19 S och två sidospårsborrningar) i norska Nordsjön, nära Balder- och Ringhornefälten.

Sammanfattning

 • Bruttoresurser på mellan 12 och 71 MMboe för Ivingfyndigheten, med ytterligare resurspotential
 • Ytterligare prospekteringspotential finns i licensen som kommer att utvärderas mot bakgrund av denna fyndighet
 • Fyndigheterna kommer att utvärderas som ett potentiellt återkopplingsprojekt till befintlig och närliggande infrastruktur

Vid Iving påträffades en gaskolonn om 34 meter, brutto ovanför en oljekolonn om minst 45 meter i Skagerrak-reservoarer av måttlig kvalitet, ingen kontakt mellan olja och vatten påträffades. Borrningen innefattade två sidospårsborrningar för att möjliggöra omfattande datainsamling, inklusive provtagning av olja, kärnor och loggar. Borrningarna produktionstestades i Skagerrak-formationen och uppnådde ett maximalt flöde om cirka 3 000 bopd som begränsades av utrustningen. Permanenta tryckmätare har installerats och kommer vid ytterligare utvärderingsborrning att bidra till bedömningen av hur reservoaren hänger samman. Bruttoresurserna på Iving beräknas uppgå till mellan 12 och 71 MMboe (cirka 85 procent är lätt olja med en API på 40 grader), varav en del kommer att redovisas som betingade resurser i slutet av 2020.

Vid Evraborrningen påträffades ytterligare gas och olja i Eocene/Paleocene sandsten (sk. injectite) med en tjocklek om upp till 8 meter. Ytterligare utvärdering krävs för att bedöma resurspotentialen. Olja påträffades även i Statfjord sandstenformation och i uppsprucken och vittrad berggrund, vilket kommer att kräva ytterligare utvärdering.

Fyndigheterna kommer nu att bedömas inför ytterligare utvärderingsborrning, med målsättning att bygga ut fyndigheten som en återkoppling till närliggande infrastruktur. Ytterligare prospekteringspotential finns i licensen som kommer att utvärderas mot bakgrund av denna fyndighet.

Evra/Iving borrningen genomfördes 8 km nordväst om Balder- och Ringhornefälten, med den halvt nedsänkbara borriggen Deepsea Bergen. MOL Norge är operatör för PL820 S med en 40-procentig licensandel. Partners är Lundin Norway med 40 procent, Pandion Energy och Wintershall DEA med 10 procent vardera.

 

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)

13 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) har beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 31 mars 2020, kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm, som ett resultat av det pågående utbrottet av covid-19.

För att minska risken för spridning av viruset och för att säkerställa välbefinnandet hos aktieägare och Lundin Petroleums personal, har ett antal försiktighetsåtgärder vidtagits:

 • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande
 • Deltagare från Lundin Petroleum, inklusive styrelseledamöter och ledning, kommer att hållas till ett minimum
 • För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se – bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt
 • Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt
 • Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med representanter för Lundin Petroleum
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
 • Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att tillhandahållas
 • Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare
 • Under alla omständigheter får endast registrerade aktieägare delta på stämman, vilket innebär att alla externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas delta

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder hoppas bolaget att årsstämman kommer kunna äga rum. Begränsningar för sammankomster i Sverige fortsätter emellertid att utvecklas och det går inte idag att säkerställa att årsstämman den 31 mars 2020 kommer kunna hållas. Lundin Petroleum övervakar situationen noga och kommer att gå ut med information om ytterligare åtgärder måste vidtas.

 

Lundin Petroleum publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019

Annual Report 2019

Lundin Petroleum publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019

4 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019.

Rapporterna finns att läsa och ladda ner på Lundin Petroleums hemsida, www.lundin-petroleum.com, och på Lundin Petroleums IR App. Aktieägare som önskar få ett tryckt exemplar av 2019 års årsredovisning eller hållbarhetsrapport, kan begära detta via Lundin Petroleums hemsida eller via telefon på 08-440 54 50.

 

Icon

Årsredovisning 2019
04.03.2020, 3.33 MB

Icon

Hållbarhetsrapport 2019
04.03.2020, 6.05 MB

Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

Lundin Petroleum publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2019

4 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) har publicerat rapporten om betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Petroleum AB och dess dotterbolag under 2019.

Rapporten ger en överblick över betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Petroleum och dess dotterbolag under 2019. Rapporten finns att ladda ner på Lundin Petroleums hemsida, www.lundin-petroleum.com.