Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 29 mars 2019

29 mars 2019

Årsstämma i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) hölls idag fredagen den 29 mars 2019 i Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att en utdelning om 1,48 USD per aktie skall utgå för räkenskapsåret 2018. Före varje utbetalningstillfälle, kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,37 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

I tabellen nedan redovisas viktiga datum för utdelningen.

Datum för valutaomvandlingFörsta handelsdag utan
rätt till utdelning
AvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
27 mars 20191 april 20192 april 20195 april 2019
27 juni 20192 juli 20193 juli 20198 juli 2019
26 september 20191 oktober 20192 oktober 20197 oktober 2019
27 december 20192 januari 20203 januari 20209 januari 2020
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 550 000 SEK till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot), (ii) årligt arvode om 1 150 000 SEK till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 130 000 SEK till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) och (iv) årligt arvode om 180 000 SEK till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 1 710 000 SEK.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2020.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

  • att godkänna bolagets ersättningspolicy 2019 för bolagsledningen, som innehåller fyra huvudkomponenter för ersättning: a) grundlön; b) årlig rörlig lön; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); och d) övriga förmåner, samt som omfattar ersättning till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget,
  • att godkänna LTIP 2019 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att ett prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod. Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning (Total Shareholder Return) avseende Lundin Petroleumaktien jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det totala antalet prestationsaktier under LTIP 2019 på dagen för tilldelning får inte överstiga 500 000 och den maximala kostnaden för tilldelningar under LTIP 2019, exklusive kostnader relaterade till leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 9,7 miljoner USD (cirka 90,1 miljoner SEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. Den sammanlagda kostnaden för LTIP 2019 baseras på en aktiekurs för Lundin Petroleumaktien per februari 2019 om 298 SEK,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 34 000 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar, samt
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på NASDAQ Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman avslog de fyra aktieägarförslagen som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
west hercules drillin rig