Responsability

Samhälle

Lundin Petroleums prospektering och produktion skapar mer än bara aktieägarvärde. Olje- och gasprodukter är av grundläggande betydelse för det moderna samhället och en självklarhet i många aspekter av vårt dagliga liv.

Olja och gas i vårt samhälle
Olja fortsätter att vara förstahandsvalet vad gäller bränsle för kraftproduktion och drivmedel för transporter, liksom en komponent för många produkter och konsumentvaror. Olja är fortsatt den främsta källan till världens energiförbrukning och väntas så förbli i årtionden framöver. Att göra nya fyndigheter är Lundin Petroleums kärnkompetens och våra oljefyndigheter förväntas bidra till att förse världen med olja under de kommande femtio åren.

Bidrag till samhället
En oljefyndighet är en stor ekonomisk resurs som skapar välfärd och sysselsättning och som gynnar Lundin Petroleums intressenter, inte endast aktieägare utan även lokala samhällen och samhället i stort. Ett av Lundin Petroleums huvudsakliga finansiella bidrag till samhället utgörs av skatte-inbetalningar, i form av bolags- och produktionsskatter på försäljnings-intäkter från olje- och gasproduktion. I Norge till exempel är produktions-skatten på olja 78 procent och den gigantiska fyndigheten Johan Sverdrup förväntas generera över 150 miljarder USD i skatteintäkter under fältets livstid.

Genom åren har Lundin Petroleum finansierat ett betydande antal hållbara investeringar och projekt för samhällsutveckling, huvudsakligen fokuserade till bolagets kärnområden. Bidrag har givits till projekt och organisationer med inriktning på social utveckling, miljö och utbildning, till exempel Institut Teknologi Bandung i Indonesien, Institut Français de Pétrole i Frankrike, SOS Barnbyar och naturvårdsverk i Astrakhanreservatet och i västra Sibirien i Ryssland. Lundin Petroleum stödjer även initiativ som bidrar till sociala ändamål samtidigt som de främjar en hälsosam livsstil bland våra medarbetare. Under 2014 sponsrade till exempel Lundin Petroleum medarbetare i olika motionslopp, där intäkterna gick till Unicef och andra välgörenhetsorganisationer för deras arbete med att ge vård till sjuka barn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt