Responsability

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i Lundin Petroleums verksamhet världen över

Majoriteten av Lundin Petroleums verksamhet är belägen offshore och i några av de mest utvecklade och reglerade områdena i världen, vilket betyder att vi bedriver verksamhet i lågriskmiljöer vad gäller potentiella överträdelser mot mänskliga rättigheter. Lundin Petroleums åtagande om att bedriva en ansvarsfull verksamhet omfattar bolagets anställda men även uppdragstagare och andra externa aktörer som kan beröras av verksamheten. Nationella och lokala lagar följs såväl som principer för ansvarsfullt företagande och mänskliga rättigheter som etablerats i olika internationella initiativ, till exempel FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Policys
Lundin Petroleum respekterar och skyddar arbetstagares rättigheter, vilket omfattar föreningsfrihet, rätt till kollektivavtal och lika rättigheter utan diskriminering på grund av ålder, kultur, funktionshinder, kön, ras eller religion.

En särskild policy för mänskliga rättigheter och implementerande riktlinjer har tagits fram för att försäkra att mänskliga rättigheter respekteras och skyddas i Lundin Petroleums verksamhet världen över.

Utbildning
Samtliga Lundin Petroleums medarbetare genomgår en induktion vid anställningens start för att informeras om rättigheter och ansvarsområden, samt om principerna i Lundin Petroleums uppförandekod och de övriga policydokumenten om samhällsansvar. Presentationer om bolagets policy och riktlinjer för mänskliga rättigheter har givits till styrelsen och till personal i Frankrike, Indonesien, Malaysia, Norge, Schweiz och Nederländerna.

Dialog och visselblåsning
Hantering av klagomål och avhjälpande åtgärder finns beskrivna i Lundin Petroleums riktlinjer för mänskliga rättigheter.

En policy och rutin för visselblåsning har tagits fram och fastställer vad en medarbetare eller uppdragstagare ska göra vid misstanke om oegentligheter som bryter mot Lundin Petroleums principer om samhällsansvar eller gällande lag.

Externt engagemang
Lundin Petroleum har stärkt sitt engagemang för skydd av mänskliga rättigheter genom att ansluta sig till olika internationella initiativ och genom att delta i forum för ansvarsfullt företagande och mänskliga rättigheter:

ungp-logo-new

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
Global standard med riktlinjer för hur företag kan förebygga överträdelser mot mänskliga rättigheter i verksamheten.

  • Undertecknat av Lundin Petroleum 2012
  • Deltar i årligt FN-forum för företag och mänskliga rättigheter där dialog förs med experter på mänskliga rättigheter och med intressenter

FN:s Global Compact
Världens största initiativ för ansvarsfullt och hållbart företagande som uppmanar företag att implementera tio universella principer om mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöskydd och anti-korruption.

  • Lundin Petroleum är medlem sedan 2010
  • Framstegsrapport skickas in årligen
  • Medlem av Global Compact Nordic Network Group sedan 2014, vilket är ett forum för att utbyta erfarenheter och best practice med andra nordiska företag

Länkar

Icon Sustainability Report 2018

16.07.2019, 7.24 MB


Icon Human rights policy

26.06.2019, 16.68kB


Icon Equal opportunity policy

26.06.2019, 113.69 KB


Icon Diversity policy

26.06.2019, 116.21 KB


Icon Whistleblowing policy

26.06.2019, 118.45 KB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt