Sea

Anti-korruption

Vi bedriver vår verksamhet transparent och etiskt

För Lundin Petroleum är det viktigt att främja transparens inom branschen så att prospekterings- och produktionsframgångar även gynnar värdländerna och deras befolkningar, ägare av naturresurserna.

Lundin Petroleum förbjuder korruption i alla dess former, såväl direkt som indirekt, aktiv som passiv. Dessa principer är fastställda i bolagets policy om anti-korruption och i tillhörande riktlinjer, och medarbetare i hela verksamheten utbildas och granskningar utförs regelbundet för att säkerställa att samtliga medarbetare förstår och respekterar dessa principer.

Medvetenhet
Det är viktigt för Lundin Petroleum att ha kännedom om potentiella risker för korruption i de olika verksamhetsområdena och, om sådan risk skulle uppstå, veta hur de ska hanteras. Detta säkerställs genom:

  • Bevakning av globala korruptionstrender. Transparency Internationals korruptionsindex, media, rapporter från NGOs och förändringar i lagstiftning följs.
  • Utvärdering av korruptionsrisken i verksamhetsländer. Intern bedömning av korruptionsrisken genom finansiell redovisning och hållbarhetsrapporter, granskningar och revision.
  • Stöd till den globala kampen mot korruption. Främjar aktivt anti-korruption inom bolaget och i dialog med partners, medverkar i konferenser och internationella forum.

Lundin Petroleum stödjer EITI
Lundin Petroleum stödjer Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) som syftar till att förbättra transparens och ansvarsskyldighet i utvinningsindustrin.

Som stödjande bolag till EITI redovisar vi, i enlighet med EITI:s krav, våra intäkter i Indonesien och Norge, som i nuläget är de enda EITI-medlemsländerna inom koncernen. Lundin Petroleum framför EITI:s agenda i olika forum och stödjer aktivt EITI-processer i verksamhetsländerna, till exempel i Indonesien, genom möten med både det lokala EITI-kontoret och med myndighets-tjänstemän.

Lundin Petroleum kommer att fortsätta att stödja EITI och att främja transparens eftersom vi är övertygade om att öppen redovisning av intäkter bidrar till god styrning och hållbar utveckling i länder rika på naturresurser.

signcalltoaction

Undertecknat FN:s Global Compact upprop (”Call to Action”) mot korruption
Lundin Petroleum har undertecknat FN:s Global Compact upprop mot korruption, genom vilket företag uppmanar regeringar att mer aktivt främja insatser mot korruption och bidra till god samhällsstyrning.

Genom att ha undertecknat uppropet visar Lundin Petroleum ledarskap vad gäller integritet, främjar rättvisa marknadsvillkor och bidrar till implementering och tillämpning av anti-korruptionslagar och förordningar.

Länkar

Icon Sustainability Report 2018

16.07.2019, 7.24 MB


Icon Anti-corruption policy

26.06.2019, 282.03kB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt