Lundin Petroleum

17 januari 2012

LUNDIN PETROLEUM MEDDELAR FRAMGÅNGSRIK UTVÄRDERINGSBORRNING BERTAM-2, OFFSHORE MALAYSIA

Utvärderingsborrningen Bertam-2 i området som omfattas av produktionsdelningskontraktet (PSC) PM307, offshore malaysiska halvön, har avslutats med positivt resultat.


Bertam-2 genomfördes till ett djup om 1 884 meter med jack-up riggen "Offshore Courageous". Målsättningen för borrningen var att utvärdera och testa sandstensreservoar från Oligoceneålder i en lägre kustnära slätt i PM307.

Bertamfältet upptäcktes med borrningen Bertam-1 1995. Bertam-1 upptäckte olja i sandstensreservoaren K10 och flödade olja 624 fat olja per dag med 34 graders API i ett kort produktionstest.

Bertam-2 bekräftade förlängningen och kvaliteten av sandstensreservoaren K10 mot nordöst om fyndighetsborrningen Bertam-1. Djupare sand som var ett sekundärt prospekteringsmål var vattenbärande. Borrkärnor och loggar har samlats in från K10:s reservoarsand. Preliminär bearbetning indikerar ett oljeintervall med mycket goda reservoaregenskaper. Vid productionstest uppnåddes ett stabilt flöde om 756 fat olja per dag. Efter testet kommer borrningen att pluggas igen och överges och borriggen förflyttas.

-Bertam-2 är den femte och avslutande borrningen i Lundin Petroleums prospekteringsprogram i Malaysia under 2011. Jag är nöjd med att fyra av fem borrningar har påträffat kolväten. Bertam är ett potentiellt kommersiellt oljefält och vi kommer omedelbart att påbörja undersökningar för att bestämma resursintervallet med målsättning att snabbt välja ett koncept och arbeta mot en utbyggnad eller planera för ytterligare utvärdering om nödvändigt, säger Ashely Heppenstall, koncernchef och VD i en kommentar.

Lundin Malaysia BV är operatör för PM307 PSC med en licensandel om 75 procent. Partner i PM307 är PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. med 25 procent.

 

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX, Stockholm (ticker "LUPE") och vid Torontobörsen (TSX) (ticker "LUP"). Lundin Petroleum har 211 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Ashley Heppenstall
Koncernchef och VD
Tel: +41 22 595 10 00
eller
Maria Hamilton
Informationschef
E-mail: maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50


Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta pressmeddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig kanadensisk värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive Bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utvecklingsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utvecklingsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av belopp som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden och framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "förutse", "plan", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan", "kommer att", "projekt", "förutse", "potential", "inriktning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på.Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för detta pressmeddelande och Bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utveckling), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillgång till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet, miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Riskfaktorer" samt på andra ställen i Bolagets årsredovisning för 2010. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är uttryckligen kvalificerade av detta varnande uttalande.


RESURSER
Utvinnings- och produktionsuppskattningar av bolagets resurser som tillhandahålls här är bara uppskattningar och det finns ingen garanti för att de uppskattade resurserna kommer att utvinnas eller produceras. Faktiska resurser kan vara större eller mindre än de uppskattningar som ges här. Det är inte säkert att det kommer att vara kommersiellt gångbart för bolaget att producera någon del av dessa resurser.